Studenter i styrer, råd og utvalg

 • Styret ved USN
  Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Styret skal sikre at USN holder en høy faglig kvalitet, drives effektivt i tråd med aktuelle lover, forskrifter og regler som gjelder og etter de rammer og mål som gis av myndighetene. Styret har totalt 11 medlemmer, hvor to av disse studenter: en mannlig og en kvinnelig representant.

 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
  Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som arbeider med USN sitt læringsmiljø, altså arbeidsmiljøet til studentene. LMU skal sikre at studentene får mulighet til å medvirke i saker og prosesser som angår vårt læringsmiljø og rapporterer direkte til styret. LMU kan også utføre tiltak som skal bedre studiehverdagen på campus. På USN har campusstyrenes læringsmiljøansvarlige fast plass i LMU og dette følger med vervet.
   
 • Skikkethetsnemnda
  Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering. Det skal være to studentrepresentanter i skikkethetsnemden, én fra fakultetet for helse og sosialfag og én fra fakultet for humaniora, idretts- og utviklingsvitenskap.
   
 • Nemnd for studentsaker 
  Nemnd for studentsaker ved USN, tidligere klagenemnd, er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter nemnden vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Nemnd for studentsaker består av en leder (ekstern jurist), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

 

 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)
  UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN. Det sitter fire studenter i UFU, en student fra hvert faukultet.
 •  
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget
  Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert i utvalget.
   
 • Tilsettingsutvalget
  Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og én studentrepresentant.
 •  

Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å administrere, forberede og gjennomføre valget av representanter til USN sine styrer. Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. 

 

Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er det enkelte fakultetets øverste styringsorgan, og har ansvar for utvikling og kvalitetssikring på fakultet. Fakultetsstyrene består av dekan, fem ansattrepresentanter, to studentrepresentanter og tre eksterne styremedlemmer.

Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN i henhold til universitets- og høyskoleloven. Dette gjelder alle beslutningsorgan ved Universitetet.