Skikkethetsnemnda

Sykepleiere er under skikkethetsvurdering.
Studenter på lærerutdanning, helse og omsorgsutdanning som sykepleie er underlagt skikkethetsvurdering. Skikkethetssaker avgjøres i skikkethetsnemda.Illustrasjonsfoto: USN

Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.


Dette omfatter alle studenter innenfor USNs studier i helse- og sosialfagutdanningene og i lærerutdanningene. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering og saken skal behandles i skikkethetsnemnda som da gjør en vurdering. Nemnda er satt sammen av en leder, (dekan ved fakultetet for helse- og sosialfag), fagpersoner, ansatte og to studenter av ulike kjønn. Nemnda har taushetsplikt.

Hva slags saker jobber skikkethetsnemda med?

 • Behandler saker om særskilt skikkethetsvurdering. Dette er saker hvor man er i tvil om en student er egnet til å jobbe med barn eller innen helse og omsorg. Dersom en student blir funnet uskikket kan dette medføre utestengelse fra studier under skikkethetsvurdering i inntil fem år.

Hvorfor stille til skikkethetsnemda?

 • Spiller en viktig rolle som studentrepresentant i et bredt sammensatt utvalg
 • Gir god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker
 • Viktig erfaring og ta med seg inn i studie og arbeidsliv
 • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles?

 • Du er student på USN og går et studie underlagt skikkethetsvurdering. (helse- sosialfag eller lærerutdanning)
 • Du er tilgjengelig for møter det kommende året 
 • Du har ikke tilsvarende verv i klagenemda. 
 • Du er rettferdig og god til å sette deg inn i kompliserte og krevende saker
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN

Mer om Skikkethetsnemda:

Les mer om skikkethetsnemnda ved USN
Forskrift om skikkethetsvurdering
Les sak om skikkethet i Khrono
 

Om studentvalget 2020:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.
Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!