Politisk plattform om likestilling, inkludering og mangfold

Denne politiske plattformen danner grunnlaget for Studentdemokratiets i politikk innenfor likestilling, mangfold og inkludering. Disse prinsippene er grunnleggende for en velfungerende organisasjon, utdanningsinstitusjon og samfunn. Prinsippene bygger på demokratiske verdier og menneskerettighetskonvensjonene lagt frem av De Forente Nasjoner (FN). Plattformens formål er å sikre at alle studenter, ansatte og besøkende ved USN skal føle seg trygge, sett, inkludert, respektert og likestilt. Å dyrke disse prinsippene blant studentene gir også forutsetninger for å videreføre verdiene etter endt studieløp.

Likestilling

Enhver person med tilknytning til USN skal ha like rettigheter, muligheter og verdi uavhengig av kjønn, graviditet, funksjonsevne, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, alder, etnisitet, tro eller andre vesentlige forhold ved en person [[1]]. Likestilling forstås som mer enn en menneskerett ivaretatt av norsk lov. Det er et prinsipp så grunnleggende at svikt i likestillingen ikke bare er et brudd mot personen, men mot hele organisasjonen og alle studenter ved USN. Vår politikk reflekterer dermed at et angrep mot enkeltmenneskers likestilling i SDSN, USN og SSN, ansatte som studenter, skal anses som et angrep mot alle parter og skal motvirkes kraftig.

SDSN mener at:

1. Alle former for diskriminering og forskjellsbehandling som skaper hindringer for alle med tilknytning til USN anses som et systemisk brudd på tillit og angrep mot våre demokratiske verdier.

a. Positiv særbehandling anses ikke som en hindring dersom det fremmer et formål i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven. Særbehandlingen opphører når mål er oppnådd.

b. Systematisk brudd på tillit innebærer at vedtekter og bestemmelser som gjelder deler av, eller hele organisasjonen(e) der bruddet har skjedd må gjennomgås for å avdekke diskriminering.

c. Demokrati er grunnet i prinsippet om at alle stemmer og meninger er likeverdig. Dermed er brudd på likestilling et konkret angrep på demokratiske verdier. 

d. Det skal heller ikke forekomme forskjellsbehandling av studenter basert på fakultetstilhørighet.

2. Utdanning skal være åpent og tilgjengelig for alle. Dermed må alle uavhengig av kjønn, graviditet, funksjonsevne, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, alder, etnisitet, tro eller andre vesentlige forhold ved en person ha like forutsetninger for å søke studier ved USN. Derfor skal SDSN:

a. støtte likestillingsarbeid innen opptaksavdelingen.

b. gjøre seg bevisst på hvordan endringer i fastsetting av kjønnspoeng påvirker opptak til studier.

3. Prinsipper og rettigheter knyttet til likestilling skal bevisst innarbeides i driften til USN, SSN og SDSN, og skal bevisstgjøres blant studentene

a. SDSN skal motta høringer fra likestilling- og inkluderingsutvalget angående handlingsplanen deres. 

b. Studentenes meninger er likestilt med ansattes i råd, utvalg og prosjektgrupper.

 

Mangfold

Vi i SDSN velger å se mangfoldsbegrepet i sin bredeste forstand. Dette inkluderer blant annet forskjeller innen sosial, økonomisk og etnisk bakgrunn, seksuell legning, funksjonsevne, samt politisk ståsted og livssyn som ikke strider med våre verdier. Aksept for hverandres ulikheter er en av SDSN sine kjerneverdier som skal videreføres. Mangfold skal ansees som en kilde til styrke, og tross våre ulikheter står vi sammen som ett.

SDSN mener at:

1. Alle studenter og ansatte med tilknytning til USN skal utvise respekt for hverandres ulikheter, deriblant; kjønn, livssyn, alder og fysiske og psykiske utfordringer

2. Det gjøres et bevisst arbeid for å gjøre USN mer attraktiv for underrepresenterte grupper. Målet med dette er å øke deltakelsen fra alle grupper på alle nivåer ved USN, deriblant innen organisasjoner, studier, mentorordninger eller andre arenaer med tilknytning til USN. 

3. Det skal arrangeres ulike temadager for å skape oppmerksomhet og kunnskap rundt ulike temaer/problematikker omhandlende likestilling, inkludering og mangfold. 

 

Inkludering

Studie- og arbeidsmiljøet ved alle campus og avdelinger ved USN skal være inkluderende slik at alle kan oppleve å være en naturlig del av fellesskapet. Et inkluderende miljø er avhengig av tillit og velvilje mellom individene, lærere og ledere som er mottakelig for kritikk og endring, samt infrastruktur og undervisningsformer som er tilrettelagt for alle mennesker. Tilhørighet styrker gode arbeidsmiljø og muliggjør godt samarbeid, demokrati og læring. Inkluderende studier er givende på flere plan enn bare læringsutbytte.

SDSN mener at:

1. Mottakelighet for mangfoldige stemmer og livserfaringer styrker læringsutbytte, politikk, læringsplaner og utdanning generelt.

a. Inkludering skjer gjennom å ha et mangfold av stemmer rundt bordet i alle sammenhenger og mangfoldige forbilder på alle nivå. 

b. Inkludering skjer på premissene av de individene som tilhører minoritet- eller underrepresenterte grupper, ikke et større organ som ønsker å fremstå som inkluderende. 

c. Disse prinsippene grunnes i at individer fra en underrepresentert bakgrunn har erfaringer som er annerledes enn overrepresenterte individers og dermed belyser saker fra andre vinkler og styrker diskursen og eventuelle endringer.

2. Bygg tilknyttet USN skal utformes for å inkludere alle mennesker, de skal oppfylle krav og anbefalinger om universell utforming og i tillegg imøtekomme flere behov.

a. Alle campus ved USN skal ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober.

b. Det skal tilbys et livssynsnøytralt bønnerom på alle campus hvor studenter kan praktisere sin religion og sitt livssyn.

3. Det skal settes av tid ved starten av studieløpet for at emneansvarlige og studentene kan bli kjent og samarbeide om å skape en gjensidig forventningsavklaring.

4. Det skal være et stort og variert tilbud i kantinene på alle campus med tanke på allergier og de som følger andre matfilosofier, mattoleranser og bærekraft.

 

Politisk plattform om likestilling, inkludering og mangfold i PDF finner du her.


[1] https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51 § 1

Plattformen har blitt vedtatt av Semestermøtet den 27.03.2022.