Universitetsstyret

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger.

 

 

Viktig om styret

Styret er sammensatt av fire vitenskapelig- og to administrativt ansatte, to studenter og fire eksterne representanter, hvor den ene er styrets leder, utnevnt av Kunnskapdepartementet (KD). Rektor forbereder styrets saker og sammenkaller styret 6-7 ganger i året.

Alle representanter har mulighet til å fremme saker til behandling i styret og vedtakene som gjøres skal være til det beste for institusjonen som helhet. Studentene og de ansatte i styret velges ved urnevalg og de som vinner plassene har et stort ansvar for å forberede seg godt og ta gode avgjørelser til det beste for USN. 

Vervet er honorert etter statens satser for styrearbeid, og det vil være en del arbeid og reising tilknyttet dette vervet.  Representantene har møteplikt.

Hvorfor bør du stille til styret?

  • Muligheten til å delta i beslutningsprosesser på øverste nivå
  • Spille en viktig rolle i universitetets hverdag og fremtid
  • Viktig erfaring og kunnskap og ta med seg videre i studier og arbeidsliv
  • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
  • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter
  • Du er tilgjengelig for 6-7 møter i året og kan sette av mye forberedelsestid
  • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser
  • Studenter med stemmerett etter punkt 10-4 i USNs valgreglement er valgbare dersom de har et studieforhold som dekker den aktuelle funksjonsperioden.

 

Våre studentrepresentanter

Mangler bilde

Natalia Aleksandra Marczynska

E-post: 

Victor Simonsen

Victor Grunde Simonsen

E-post: 

1. vara Rose Jahanfarah
2. vara Reidar Emil Skoglund-Jørgensen