Valgreglement for SDSN

Valgreglementet regulerer regler og frister for valg i SDSN.

§ 1 - Virkeområde

 1. Bestemmelsene gjelder for valg til verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN), studentrepresentanter til råd og utvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), samt styrerepresentantene til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).
 2. Dette dokumentet er underordnet «Vedtekter for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge».

§ 2 - Ansvar for valg

 1. Arbeidsutvalget har ansvaret for utlysning og gjennomføringen av urnevalg.
 2. Arbeidsutvalget har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en god måte, og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføring. Prosedyren skal godkjennes av ledergruppa.
 3. Campusstyre har ansvaret for promoteringen av valg på egen campus.
 4. Campusstyret har ansvaret for innkalling til og gjennomføring av allmøte.

§ 3 - Valgmåte

 1. Disse velges i urnevalg:
  1. Campusstyret
  2. Studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda
  3. Studentrepresentanter i Universitetsstyret
  4. Studentrepresentanter i Fakultetsstyrene
 2. Disse velges av semestermøte:
  1. Arbeidsutvalget
  2. Kontrollkomiteen
  3. Valgkomiteen
  4. Studentrepresentanter i SSN
  5. Styreleder i SSN
  6. Studentrepresentanter i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)
 3. Disse velges av ledergruppa:
  1. Studentrepresentanter i Nemnd for studentsaker
  2. Studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda
  3. Studentrepresentanter i Tilsettingsutvalget for undervisning og forskerstillinger
  4. Studentrepresentanter i Likestillings- og inkluderingsutvalget
  5. Studentrepresentanter i Valgstyret
 4. Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe:
  1. Allmøte tas i bruk som suppleringsvalg dersom ordinært urnevalg er gjennomført eller det har vært frafall i inneværende valgperiode.
  2. Allmøtet er åpent for alle studenter tilknyttet campus
  3. Campusstyret innkaller til allmøtet og finner møteleder
  4. Offentliggjøring av allmøtet må skje minst 10 dager i forkant
  5. Allmøtet skal annonseres og profileres på campus
  6. Det må føres protokoll med stemmetall fra allmøtet
 5. Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe:
  1. Rammene og retningslinjene til det ordinære valget
  2. Nominasjonsperioden skal være på minimum 15 dager.
  3. Stemmeperioden skal være på minimum syv dager.
  4. Valgreglementet §5 punkt 5-6.
 6. Supplering til råd og utvalg:
  1. Supplering til styrer, råd og utvalg ved USN gjøres fortløpende av ledergruppen etter ordinært valg.
  2. Suppleringer gjort av Ledergruppen skal orienteres om ved førstkommende Semestermøte.
 7. Valg av studentrepresentanter til styrer ved USN reguleres av valgreglement for USN:
  1. Studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge er selv ansvarlig for at det stilles et tilstrekkelig antall kandidater.
  2. Studenter som stiller til fakultetsstyre, må tilhøre fakultetet de stiller ved.

§ 4 - Valgkomité

 1. Ledergruppa innstiller medlemmer til valgkomiteen.
 2. Valgkomiteen skal intervjue og innstille på kandidater som er kommet inn innen satt søknadsfrist til verv i følgende organer og utvalg:
  1. Arbeidsutvalget
  2. Kontrollkomiteen
  3. Studentrepresentanter til styret i SSN
 3. Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling skriftlig for semestermøtet senest to uker før valget skal gjennomføres.
 4. Valgkomiteens leder skal være til stede på semestermøtet hvor valget finner sted. Dersom leder ikke kan stille, skal ett av de andre medlemmene stille i leders sted.

§ 5 - Utlysing av urnevalg på campus

 1. Valget skal normalt være gjennomført innen 15. mai. Arbeidsutvalget har fullmakt til å fastsette nærmere datoer for perioden valget skal avholdes i og for frister for innlevering av kandidatskjema.
 2. Nominasjonsperioden skal være på minimum 15 dager.
 3. Stemmeperioden skal være på minimum 7 dager.
 4. Valget skal utlyses på alle SDSNs kommunikasjonskanaler.
 5. Det skal legges til rette for valgkamp på alle campuser
 6. I utlysning av valg skal følgende gjøres kjent og tilgjengelig:
  1. Oversikt over ledige verv med beskrivelse
  2. Kandidatskjema
  3. Frist for innsending av kandidatskjema
  4. Dato for stemmeperiode
  5. Valgreglement

§ 6 - Valgbarhet

 1. Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN, eller frikjøpte verv ved SDSN, er valgbare til verv i SDSN, råd, nemnder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 2. Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus.
 3. Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet.
 4. Kandidater må også ha gyldig og aktiv studierett ut funksjonstiden sin. En kandidat som mister sin studierett under funksjonstiden, fratrer også umiddelbart sitt verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Med unntak av de som mister studierett grunnet permisjon eller frikjøpt verv.
 5. Kandidater til kontrollkomiteen kan være fra andre universiteter og høgskoler.
 6. Andre fag-, eller høyskoler med tilknytning Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er også valgbare til en posisjon i SSN-styret, og har sammen rett på opptil en plass.
 7. Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 8. Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig.

§ 7 – Valgform

Urnevalg

 1. Urnevalg skal gjennomføres elektronisk og avgjøres med simpelt flertall.

Valg i valgforsamling

 1. Valg i valgforsamling/semestermøte avgjøres ved alminnelig flertall.
 2. Dersom det er like mange som, eller færre kandidater enn ledige verv kan valget gjennomføres ved akklamasjon.
 3. Valg skal gjennomføres skriftlig dersom noen ønsker det.
 4. Valg i valgforsamlingen med flere kandidater enn ledige verv gjennomføres skriftlig.

Valg i allmøte

 1. Valg i allmøte avgjøres med alminnelig flertall.
 2. Valg under allmøte kan gjennomføres skriftlig eller ved akklamasjon.

§ 8 - Karantenetid

 1. Studentrepresentanter som mister sitt verv grunnet mistillit, skikkethet eller brudd på etiske retningslinjer i SDSN har karantenetid de neste fem (5) påfølgende valgperiodene for valg utført av SDSN.
 2. En kan ikke representere SDSN i karantenetiden.
 3. Valgperiode er, i dette avsnitt, definert som funksjonstid.

§ 9 - Representasjon i ulike organ

 1. Kulltillitsvalgte kan ikke inneha verv som:
  1. Campusleder
  2. Nestleder i campusstyret
  3. Studentrådsleder
 2. Medlemmer av campusstyret kan ikke inneha verv i:
  1. USN styret
  2. Kontrollkomiteen
 3. Faste medlemmer av ledergruppa kan ikke inneha verv i:
  1. Styrer ved USN
  2. Styret i samskipnaden i Sørøst-Norge
 4. Medlemmer av arbeidsutvalget kan ikke inneha verv i:
  1. Kontrollkomiteen
  2. Valgkomiteen
  3. Campusstyret
  4. Styrer ved USN
  5. Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

§ 10 - Valg av kulltillitsvalgte

 1. Kulltillitsvalgte med vara skal velges i henhold til samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN.
 2. Engasjerte i campusstyret skal bistå ved valg av kulltillitsvalgte så langt det lar seg gjøre.

§ 11 - Valgresultat

 1. Når opptelling av stemmene fra urnevalget er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og føres i valgprotokoll av valgstyret.
 2. Valgresultatet kunngjøres og offentliggjøres senest fem dager etter valget.

§ 12 - Funksjonstiden i verv

 1. Funksjonstiden for studenter valgt til verv i campusstyret er fra 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 2. Funksjonstiden for studenter valgt til verv i arbeidsutvalget er fra 1. juni til 14. juni påfølgende år. Nytt arbeidsutvalg tiltrer med beslutningsmyndighet fra 15. juni.
 3. En student kan kun inneha frikjøpte verv i to sammenhengende år.

§ 13 - Supplering

 1. Når en representant fratrer sitt verv før ordinære funksjonstid utgår skal det gjennomføres suppleringsvalg.

§ 14 - Avstemming

 1. Ved stemmelikhet i urnevalg blir det avholdt ny stemmeperiode med en annonseringsperiode på fem dager og en stemmeperiode på 7 dager med de samme kandidatene.
 2. Ved stemmelikhet i valgforsamlingen skal det foretas en kort diskusjon med åpne dører, før det foretas ny votering.
 3. Ved fortsatt stemmelikhet i valgforsamlingen blir valgkomiteens innstilling vedtatt.

§ 15 - Klage

 1. Dersom en student mener at det kan ha blitt gjort en feil som kan ha påvirket valgresultatet, må klagen være fremsatt valgstyret senest en uke etter at resultatet er kunngjort.
 2. Dersom valgstyret finner at det har blitt gjort feil som påvirker valgresultatet, skal valgstyret ta stilling til behovet for omvalg.
 3. Finner valgstyret klagen gyldig, oversendes denne straks til ledergruppa.

§ 16 - Redaksjonelle endringer

 1. Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov.

Valgreglement i PDF finner du her

 

Valgreglement ble vedtatt på semestermøtet 17.03.2024.

Valg til USNs styre og fakultetsstyrer følger USNs valgreglement.