Læringsmiljøpolitisk plattform

Læringsmiljø er viktig del av både utdanning og dannelse, også spesielt ved universiteter og høgskoler. Det er viktig å sette søkelys på studentenes fysiske- og psykososiale læringsmiljø for at de skal ha et grunnlag til å fungere i hverdagen og kunne fullføre studiene sine, samtidig legger læringsmiljøet et fundamentalt grunnlag for studentenes utvikling og dannelsesreise i løpet av studieperioden. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge skal føle seg klare for arbeidslivet den dagen de er ferdig studert, og at de gleder seg til å få begynne i sitt fremtidige yrke. Læringsmiljøpolitisk plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiet i Sørøst-Norges læringsmiljøpolitikk, denne plattformen legger overordnede føringer på organisasjonens arbeid med læringsmiljø på Universitetet i Sørøst-Norge.

Kapittel 1: Fysisk læringsmiljø

Et godt fysisk læringsmiljø er helt nødvendig for at læringsprosessen skal skje, være produktiv og samtidig være en god opplevelse for studentene. For at studentene skal glede seg til å komme på campus og ville bruke campus som en læringsarena, er Universitetet i Sørøst-Norge nødt til å tilrettelegge det fysiske læringsmiljøet på en tilfredsstillende måte, som både legger til rette for at studentene trives og føler at de er i omgivelser hvor de kan fokusere på å lære.

 

1.1. Fysisk læringsmiljø på campus

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge definerer fysisk læringsmiljø på campus til alt fra hvordan byggene er utformet og innredet til hvilke rom er tilgjengelig for studentene og hvorvidt disse dekker studentenes trivsels- og læringsbehov.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 •  Det skal utarbeides en studentmiljølov for alle studenter ved Universitetet i Sørøst- Norge, hvor studentenes læringsmiljø blir sett på lik linje med de ansattes arbeidsmiljø.
 • Universitetet i Sørøst-Norges bygg og lokaler skal ha et tilfredsstillende inneklima i henhold til arbeidstilsynets reguleringer.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal tilby minimum 20% dekningsgrad på antall leseplasser, samt 15% dekningsgrad på grupperom på alle sine campuser.
 • Leseplass defineres som et sted for studenter kan sitte og jobbe i en lesesal, datasal, stillesal eller bibliotek.
 • Alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal til enhver tid ha romkapasitet til alle studentene som tilhører den enkelte campus i auditorium, undervisningsrom, spesialrom og liknende.
 • Alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha åpent fra kl. 06:00 til 24:00.
 • Alle bygg og lokaler studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge disponerer skal være utstyrt med tilstrekkelig antall stikkontakter for egnet bruk av arealet.
 • Alle bygg og lokaler studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge disponerer skal ha muligheten til å lufte ved å åpne dører eller vinduer.

 

1.2. Gjennomstrømning

Dagens gjennomstrømning av studenter viser at det er høy grad av frafall i høyere utdanning. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at Universitetet i Sørøst-Norge er helt avhengig av å bli et attraktivt studiested, slik at flere som ønsker å ta høyere utdanning ønsker å ta den ved Universitetet i Sørøst-Norge. Samtidig er det essensielt at utdanningsinstitusjonen følger opp studenter og undersøker hvorfor frafallet i utdanningene skjer underveis, og dermed tar med seg dette i videre arbeid. Det er viktig å ivareta studenter som går på Y-veien, og spesielt for de som er over 30. God tilrettelegging, tilbakemelding og oppfølging er viktig for å minske frafallet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Frafallet i høyere utdanning skal utredes med forskning og undersøkelser for å kartlegge hvorfor frafallet er så høyt som det er.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal forebygge frafall gjennom oppfølging av studenter.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal jobbe for å videreutvikle OLA-opplegget.
 • Kartlegge hvorfor frafallet er så høyt som det er, og hvilke tiltak som nytter.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal være praksis- og arbeidslivsrettet.
 • Universitetet i Sørøst-Norge må ta imot studentenes tanker og veiledning som en del av undervisningen og dannelsesreisen institusjonen forsøker å skape.

Kapittel 2: Psykososialt læringsmiljø

Et godt psykososialt læringsmiljø er en grunnleggende nødvendighet for at læring, dannelse og utvikling skal skje. Det psykososiale læringsmiljøet er en avgjørende faktor for hvorvidt studietiden blir oppfattet som en god opplevelse blant studentene eller ikke. For at studentene skal glede seg til å komme på campus, og ville bruke campus, er Universitetet i Sørøst-Norge nødt til å tilrettelegge det psykososiale læringsmiljøet på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer å legge til rette for at studentene både trives, og føler at de er trygge i alle situasjoner tilknyttet utdanningen.

 

2.1. Etiske retningslinjer for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har innført interne etiske retningslinjer for alle tillitsvalgte i organisasjonen som man er nødt til å forholde seg til i sitt virke. Det samme gjelder for ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge som forholder seg til etiske retningslinjer for statstjenesten. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser det nødvendig at Universitetet i Sørøst- Norge utvikler noen etiske retningslinjer som alle studenter må forholde seg til for å sikre et best mulig psykososialt læringsmiljø.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal gjennom studentombudet og sine representanter i læringsmiljøutvalget samarbeide om å utarbeide etiske retningslinjer for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Retningslinjene skal sette tydelige forventninger til hvordan studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge skal opptre i studie- og læringssituasjoner.
 • Universitetet i Sørøst-Norge har ansvaret for å gjøre de etiske retningslinjene kjent for alle studenter allerede ved første registrering hos Universitetet i Sørøst-Norge, samt at lesing og godkjenning av dette dokumentet skal være en del av semesterregisteringen både høst og vår.

 

2.2. Ensomhet

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 viser at studentene er mer ensomme i dag enn hva de har vært tidligere med at hele 40% av studentene som svarte på undersøkelsen svarte at de føler seg ensomme, dette er en tydelig økning fra tidligere undersøkelser. Ensomhet går utover menneskets evne til å tilegne seg kunnskap på grunn av den psykiske påkjenning det bærer med seg – her er ikke studentene noe unntak. Studenter er allerede i en mer sårbar situasjon enn andre voksne, nettopp fordi en stor andel studenter flytter til en ny by eller for seg selv for første gang. Mennesker er flokkdyr, og dermed helt avhengig av å føle en tilhørighet for å fungere både i hverdagen og i en hvilken som helst læringssituasjon.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitets- og høyskolesektoren må ta studentenes helse- og trivselsundersøkelse på alvor, da disse resultatene kan knyttes tilbake til prestasjoner og gjennomstrømning av studier.
 • Universitetet i Sørøst-Norge må legge til rette for å arbeide med det psykososiale læringsmiljøet i alle emner.
 • Alle emner på første studieår, både første og andre semester, skal tilrettelegges for å danne et sosialt fellesskap som grunnlag for videre studieløp. Dette mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blant annet kan gjøres gjennom arenaer som listet under Studentdemokratiet i Sørøst-Norge blant annet kan gjøres gjennom arenaer som listet under:
 • Kollokviegrupper satt sammen av emneansvarlig, med innspill fra studentene.
 • Sosiale avbrekk i pausene hvor emneansvarlig har en felles aktivitet.
 • Fokus på dialog- og gruppearbeid i forelesninger, og at man retter seg mer mot påtvungne grupper hvor læreren er mer pro aktiv.
 • Forsøke å legge opp til fysisk/praktisk gruppeaktivitet, slik at studentene er avhengig av å jobbe som et team.

 

2.3. Studentfrivillighet

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 viser at studenter som er opptatt av og engasjert i studentfrivilligheten er mindre ensomme enn studenter som ikke er det. Å øke studentfrivilligheten kan brukes til fordel for utdanningsinstitusjonen og for studentens helse og velvære, dette grunnlegges i at det er større sannsynlighet for å fullføre studiene dersom studenten trives på utdanningsinstitusjonen både ved å føle tilhørighet og at man kan utvikle og utfordre seg selv i studentfrivilligheten på faglig og sosialt plan.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge skal bidra i arbeidet mot økt studentfrivillighet ved institusjonen ved å promotere i sine sosiale kanaler.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal holde av en (1) dag i løpet av studiestarten til å ha studentfrivillighet som gjennomgående tema for dagen.
 • Alle emneansvarlige, programledere, studieveiledere og praksisveiledere skal få innføring og opplæring i organiseringen, funksjonen og aktualiteten av alle de ulike studentfrivillige organene på sin campus. Samt oppfordre studentene til deltakelse.

 

2.4. Studiestart

Studiestart er for de aller fleste studenter første møte med Universitetet i Sørøst-Norge og er derfor med for å danne grunnlaget for det kommende studieløpet hos de fleste. Slik det er i dag legges studiestarten opp til å være det sosiale grunnlaget for resten av studietiden gjennom fadderordningen. Studiestarten per dags dato er ikke planlagt og arrangert slik at den passer til alle, og dermed mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at Universitetet i Sørøst-Norge må gjøre noe.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studiestart skal planlegges av en satt arbeidsgruppe med dette prosjektet som hovedfokus gjennom året.
 • Rektoratet ved Universitetet i Sørøst-Norge må ta en mer aktiv rolle inn i planleggingen av studiestart, slik at det blir godt forankret ved hele institusjonen.
 • Studiestart skal inneholde elementer som kan passe enhver smak, og Universitetet i Sørøst-Norge må ta ansvar for fadderordningen slik at den blir lik på alle campuser.
 • Den første studieuka skal det bli lagt opp til fellesaktiviteter i undervisningstiden hvor nye studenter skal delta sammen med sitt kull og foreleser.
 • Studiestart skal ha noen like elementer på alle campuser ved Universitetet i Sørøst- Norge for å skape et helhetlig inntrykk av institusjonen til nye studenter.
 • Nye studenter skal få følelsen av at de får samme tilbud av Universitetet i Sørøst-Norge uavhengig av hvilken campus de tilhører.

Kapittel 3: Digitalt læringsmiljø

Det å bruke digitale virkemidler har blitt en selvfølge både for møter og undervisning, i informasjonsutveksling og kommunikasjon. Digitale virkemidler er blitt integrert som et varig fenomen i samfunnet, her må også Universitetet i Sørøst-Norge innrette seg ved å tilrettelegge det digitale læringsmiljøet ved institusjonen.

 

3.1. Digitale plattformer

Digitale plattformer er mye brukt i akademia i dag, spesielt for å få ut informasjon mellom parter. For at det skal bli lettere for å få ut informasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge, samt fra Studentdemokratiet i Sørøst-Norge til studentene ved institusjonen ser studentorganet det hensiktsmessig å gjøre noen endringer hos utdanningsinstitusjonen.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Alle canvasrom skal utformes etter en standardisert mal, dette er for å skape en helhet og gjøre rommene til noe gjenkjennbart og oversiktlig for studentene.
 • Canvas skal være hovedverktøyet for deling av informasjon, kunngjøringer og viktige beskjeder til studentene.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal opprette et canvasrom til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge hvor arbeidsutvalget og organisasjonskonsulentene har mulighet til å dele informasjon fra organisasjonen til alle studenter ved institusjonen.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal også opprette ett canvasrom for hver campus, hvor campusstyrene har mulighet til å dele spesifikk informasjon til studenter ved sin egen campus.
 • Alle emneansvarlige er pliktige til å oppdatere emneplaner inn i TimeEdit for å standardisere bruken av canvas.
 • Alt av læringsstoff som er utilgjengelig/låst skal være tilgjengelig fra det legges ut
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal opprette en emnetillitsvalgt rolle i alle emner for å opplyse studentene om hvem deres emnetillitsvalgt er.
 • Alle emneansvarlige er pliktige til å legge inn demokratitiden i TimeEdit. 

 

3.2. Digital undervisning

Alle former for undervisningsvirksomhet ved Universitetet i Sørøst-Norge som ikke er nett- og samlingsbasert, skal hovedsakelig foregå fysisk. Det beste læringsmiljøet både faglig og sosialt dannes ved å være sammen med hverandre. Uavhengig av dette er Universitetet i Sørøst-Norge nødt til å tilrettelegge for digital undervisning ved behov. Det kan skje uforutsette ting i studentenes liv på lik linje med arbeidstagere, dette mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ikke skal gå utover studentenes utdanning.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Alle undervisnings- og studierelaterte rom på alle campuser ved Universitetet i Sørøst- Norge skal være utstyrt med digitale strømmemuligheter.
 • Digital undervisning skal, i lik linje med fysisk undervisning, både første og andre semester, tilrettelegges for å danne et sosialt fellesskap som grunnlag for videre studieløp. Dette er for å ivareta det psykososiale læringsmiljøet på lik linje med fysisk undervisning. Dette kan gjøres gjennom arenaene listet i kapittel 2.2 i så stor grad det lar seg gjøre.
 • Det skal tilrettelegges for å gjøre undervisningsmateriell tilgjengelig digitalt etter behov hos studentene uten at man må igjennom saksbehandling hos Universitetet i Sørøst- Norge.
 • Digital deltakelse på forelesning eller omgjøring til hybridforelesning uten saksgang hos Universitetet i Sørøst-Norge skal godtas av alle forelesere ved grunner listet under:
 • Sykdom eller andre private hendelser (begravelse, dødsfall og andre hendelser nær studenten) som hindrer studenten i å møte fysisk på campus, men fremdeles føler at de kan følge undervisningen.
 • Uforutsette hendelser på reiseveien som hindrer studenten fra fysisk oppmøte på campus, som studenten kan dokumentere til foreleser.
 • Vervrelaterte hendelser med reisevei hvor studenten kan følge noe eller hele undervisningen i for eksempel reise mellom Universitetet i Sørøst-Norges campuser.

Kapittel 4: Tilrettelegging

En viktig del av et godt læringsmiljø er at behov for tilrettelegging i studiehverdagen ikke skal være et hinder for studentenes mulighet til å fullføre utdanningen sin. Dette kapittelet er til supplering av Studentdemokratiet i Sørøst-Norges politiske plattform om likestilling, inkludering og mangfold som kan leses her.

 

4.1. Universell utforming av campus

Studenter med funksjonsnedsettelser skal også ha mulighet til å fullføre høyere utdanning. Dette krever at Universitetet i Sørøst-Norge er utformet slik at alle studenter har samme forutsetninger for å kunne fullføre sin høyere utdanning uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser.

Studentdemokratiet mener at:

 • Alle studentene ved Universitetet i Sørøst- Norge skal ha et tilgjengelig studiested som er universelt utformet.
 • Det i minst mulig grad skal tas i bruk midlertidige løsninger, men være en integrert del av campusen.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal også følge retningslinjene og kravene for Universell utforming av IKT.
 • Det skal alltid brukes mikrofon i alle forelesningssaler.
 • Pensumlitteratur skal også være tilgjengelig i lydformat.
 • Universitet i Sørøst-Norge skal også tilby muligheter for ergonomisk tilrettelegging i form av stående arbeidsplasser med dempermatte.

 

4.2. Studenter med barn

Studenter med barn er i en annerledes studiesituasjon enn studenter uten barn. Studenter med barn skal få tilrettelagt studietiden sin slik at de kan gjennomføre studieløp etter eget ønske ovenfor hvilke rammer Universitetet i Sørøst-Norge legger. Studenter med barn eller utfordrende svangerskap som krever tilrettelegging skal kunne få dette på sine egne premisser.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge skal tilrettelegge for at studenter med barn og gravide studenter skal kunne følge studieprogresjon.
 • Studenter som er i permisjon grunnet svangerskap eller barsel skal så raskt som mulig kunne gjenoppta sine studier etter endt permisjon.
 • Studenter med barn i praksis skal få tilrettelagt praksisplass som er i nærhet hjemmet.
 • Det skal være tilgjengelige ammerom og stellerom på alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Studenter som av ulike grunner har barn som må holde seg hjemme, skal få muligheten til å følge undervisningen digitalt.

Læringsmiljøpolitisk plattformen i pdf-versjonen finner du her:

 

Læringsmiljøpolitisk plattform ble vedtatt av semestermøte den 30.10.2022.