Forretningsorden for Semestermøtet

Forretningsorden regulerer hvordan Semestermøtet skal gjennomføres.

Kapittel 1 – Virkeområde

§ 1-1 Virkeområde

(1) «Forretningsorden for Studentdemokratiet» regulerer møtegjennomføringen av Semestermøtet i Studentdemokratiet.

(2) Forretningsordenen er underlagt Studentdemokratiets styringsdokumenter og viker for disse ved konflikt i dokumentene.

(3) Semestermøtet kan fravike forretningsorden med simpelt flertall. Vedtak om fravik av forretningsorden må synliggjøres i protokollen.

(4) Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsordenen eller andre styringsdokumenter avgjør Semestermøtet gjeldende praksis ved simpelt flertall. 

 

Kapittel 2 – Definisjoner

§ 2-1 Flertallsdefinisjoner

(1) Studentdemokratiet praktiserer følgende flertallsdefinisjoner:

 • Simpelt flertall er oppnådd når ett forslag får flest stemmer. Avholdende stemmer telles ikke.
 • Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.
 • 2/3 absolutt flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget.
 • 3/4 flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.

 

Kapittel 3 - Konstituering

§ 3-1 Konstituering

(1) Konstituering skal være første sak på møtet og starter etter at møtet er åpnet og det er gjennomført opprop av tilstedeværende.

(2) Faste punkter under konstituering er:

 • Valg av møteledelse
 • Valg av protokollfører
 • Valg av protokollunderskrivere
 • Valg av tellekorps
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av dagsorden

 

§ 3-2 Møteledelse

(1) Møteledelsen består av minimum én person og er ansvarlige for å lede møtet i tråd med Studentdemokratiets styringsdokumenter.

(2) Det skal etterstrebes at møteledelsen ikke innehar et verv i Studentdemokratiet eller et ansettelsesforhold ved Universitetet.

(3) Møteledelsen fører talerliste og kan foreslå å sette strek i den enkelte debatten/saken.

(4) Møteledelsen utarbeider voteringsorden.

 

§ 3-3 Tellekorps

(1) Tellekorpset foretar opptelling av de stemmeberettigede og voteringsresultater ved behov.

(2) Tellekorpset skal bestå av ett medlem av kontrollkomiteen og to deltakere uten stemmerett i møtet.

 

§ 3-4 Dagsorden

(1) Dagsorden skisserer hvilke saker som skal behandles når i møtet.

(2) Dagsorden skal inkludere alle sakene i sakslisten og avsatt tidsrom til saker og pauser. 

(3) Møteledelsen kan foreslå å kutte taletid, antall replikker eller å sette strek for at dagsordenen for møtet skal være mulig å opprettholde.

(4) Dagsordenen for et møte kan endres med alminnelig flertall etter at den har blitt vedtatt.

 

Kapittel 4 – Debatt, taletid og forslagsrett

§ 4-1 Debatt

(1) Medlemmene av semestermøtet har stemme-, tale- og forslagsrett.

(2) I tillegg til medlemmene av semestermøtet har arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, det administrative støtteapparatet og rektor eller den rektor bemyndiger tale- og forslagsrett.

(3) Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som omhandler valg.

(4) Møteledelsen og eller bisitter fører talerliste og har mulighet til å foreslå å sette strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet. Semestermøtet skal opplyses før strek settes. 

(5) Forslag og endringsforslag skal fremsettes møteleder eller bisitter via standardisert mal.

(6) Ved forslag om å gå til votering skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før det stemmes over forslaget.

(7) Ved forslag om å utsette en sak skal eventuelle vedtaksforslag leses opp før det stemmes over forslaget.

 

§ 4-2 Inntegning

(1) For å tegne seg til et innlegg, replikk eller svarreplikk under møtet tegner man seg til møteledelsen. 

(2) For å tegne seg til orden skal dette gjøres til møteledelsen med en «T».

 

§ 4-3 Taletid

(1) Møteledelsen foreslår ved møtestart en taletid for innlegg og replikker. 

(2) Møteledelsen og deltagere med møteplikt kan foreslå endringer i taletiden.

(3) Taletiden kan ikke begrenses med mindre enn 60 sekunder på innlegg, og 30 sekunder på replikker og svarreplikker.

(4) Dersom det tillates mer enn én replikk, kan svarreplikkens lengde øke tilsvarende.

(5) Møteledelsen og deltagere med møteplikt kan foreslå å kutte fra to til én replikker.

(6) Gjester og observatører kan innvilges tale- og forslagsrett med simpelt flertall. 

 

§ 4-4 Til orden

(1) Dersom noen tegner seg til orden skal vedkommende få ordet umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. 

(2) Taletiden for innlegg til orden er på inntil 60 sekunder. 

(3) Det er ikke anledning for replikker på til orden. 

(4) Møteledelsen avgjør om det skal åpnes for debatt. Dersom dette skal overprøves, kreves det alminnelig flertall i Semestermøtet. Eventuell votering skal gjøres før den ordinære debatten fortsetter.

(5) Til orden kan brukes til å be om prøvevotering.

(6) Til orden kan ikke brukes til argumentasjon.

 

§ 4-5 Innlevering av forslag

(1) Forslag skal fremmes muntlig av forslagsstiller.

(2) Forslag levert elektronisk i forkant av møtet trenger ikke fremmes muntlig.

(3) Forslag kan leveres frem til strek settes i debatten for den aktuelle saken. 

(4) Andre frister skal eventuelt fremkomme i møteinnkalling eller under konstituering. 

(5) Forslag som er levert etter tidsfristen, skal ikke behandles.

 

§ 4-6 Trekke eget forslag

(1) Forslagsstiller kan når som helst trekke tilbake eget forslag. 

(2) Dersom forslagstiller ønsker å trekke forslaget kan en med forslagsrett opprettholde forslaget.

 

§ 4-7 Strek i debatt

(1) Strek skal settes før votering.

(2) Møteledelsen og andre med forslagsrett kan foreslå at strek settes i en debatt. 

(3) Strek i debatt avgjøres ved alminnelig flertall.

(4) Talerlisten skal leses opp før og etter at strek settes.

(5) Når strek er satt, er det ikke lenger anledning til å tegne seg til innlegg. 

(6) Semestermøtet kan åpne strek med alminnelig flertall.

 

Kapittel 5 – Voteringer

§ 5-1 Votering

(1) Votering gjennomføres ordinært ved opprekking av nummerskilt. 

(2) De stemmeberettigede kan kreve skriftlig votering. 

(3) Opptelling under skriftlig votering og personvalg foretas av tellekorpset.

(4) Tellekorpset foretar opptelling av stemmeberettigede ved behov. 

(5) Møteledelsen leder voteringen og angir voteringsorden hvor det mest ytterliggående forslaget settes opp mot de resterende.

(6) Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk bort.

(7) Strykningsforslag behandles generelt før endringsforslag som behandles som tilleggsforslag.

 

§ 5-2 Stemmelikhet

(1) Ved stemmelikhet skal det voteres på nytt. 

(2) Ved fortsatt stemmelikhet skal opprinnelig innstilling vedtas, dersom dette foreligger.

 

Kapittel 6 – Protokolltilførsel og merknad

§ 6-1 Protokolltilførsel

(1) Alle med forslagsrett kan kreve protokolltilførsel. 

(2) Protokolltilførsel skal være knyttet til en sak eller saksbehandling. 

(3) Protokolltilførsel må varsles innen sakens slutt, og leveres skriftlig til møteledelsen som leser dem opp innen møteslutt. 

(4) Protokolltilførselen skal være tilgjengelig for andre med tale- og forslagsrett frem til møteslutt. 

(5) Protokolltilførsel skal underskrives av den som fremmet den, og eventuelt andre som er enige og stiller seg bak tilførselen.

 

Her finner du forretningsorden i PDF-format

Forretningsorden ble vedtatt i semestermøtet 26.10.2019.