Bærekraftspolitisk plattform

FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Definisjonen anerkjenner at vi kun har en klode og at ressursene er begrenset. I følge Universitets- og Høgskoleloven §1-1 er bærekraftig utvikling en del av universitetets formål og derfor noe studentene også burde etterstrebe. Plattformen tar videre for seg hva Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener Universitetet i Sørøst-Norge og universitets studenter burde gjøre for å utvikle oss på en bærekraftig måte. For å skape en bærekraftig utvikling, mener FN at verden må arbeide innenfor tre dimensjoner. Sammenhengen mellom Klima og miljø, Økonomi og Sosiale forhold avgjør om noe er bærekraftig eller ei. Vi har derfor valgt å dele plattformen i tre kapitler, i henhold til de tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for utarbeidelsen av denne plattformen, på denne måten ønsker vi å bidra til at Universitetet i Sørøst-Norge utvikler seg bærekraftig.

Kapittel 1 Klima og miljø

Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden i økende grad står ovenfor en klimakrise. Klimautfordringene fører til at samfunnet vi lever i nå må endres, noe Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at Universitetet i Sørøst-Norge med tilhørende studenter skal arbeide for. Dette krever at Universitetet i Sørøst-Norge tilrettelegger for samarbeid på tvers av fagmiljøer, slik at vi sammen kan forhindre en økning i denne krisen.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge skal strebe etter at samtlige campus skal forbli miljøfyrtårnsertifisert
  • Det skal være sorteringsstasjoner på alle campuser, som skal inkludere egen dunk til matavfall, papp og papir, plast, glass og metall, restavfall og pant. I tillegg så skal det være tilstrekkelig kildesortering for farlig/spesialavfall, som faller utenfor den normale kildesortering, for det enkelte verksted.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal redusere eget klimafotavtrykk.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal se til sine med institusjoner og samarbeide med disse på forskningsprosjekter om bærekraft.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal sørge for at det er en bærekraftig drift av kantinene på campus, dette innebærer blant annet å:
  • Redusere matsvinn
  • Bruke kortreiste råvarer
  • Redusere bruken av engangsemballasje
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal arbeide for å få solcellepaneler på alle sin campus, der det er mulig.
 • Transportmidler som leies, er til utleie eller besittes av ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være bærekraftige.
 • Så langt det lar seg gjøre innebærer dette at transportmidlene skal være EL eller hybrid.
 • 10% av parkeringsplassene ved alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være EL-bil parkering.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal veilede og informere studenter og ansatte om bærekraftige reisemåter for å forflytte seg på tvers av campus.
 • Universitetet i Sørøst-Norge burde arbeide for synliggjøring og kommuniseringen av sine bærekraftsmål, konkrete tiltak og fremgangsmåter for å nå disse. Dette kan gjøres ved tilføying av informasjon på deres hjemmeside.
 • Alle møter i ledelsen ved Universitetet i Sørøst-Norge som er kortere enn 3 timer skal være digitale. Dette for å unngå unødig mye reise mellom campus.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal ha en klar ambisjon om å påvirke leverandører og produsenter til å levere grønne produkter og tjenester.
 • Universitetet i Sørøst-Norge bør jobbe for å bli medlem hos Etisk Handel Norge.

 

Kapittel 2 Sosial bærekraft

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling har menneskerettighetene som viktigste utgangspunkt. Det tar for seg at alle mennesker har et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv der likestilling og kulturelt mangfold er noen av områdene som berøres.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at Universitetet i Sørøst-Norge skal arbeide for at studentene ved universitetet skal ha kunnskap om bærekraft og hvordan studentene selv kan bli bevisste samfunnsborgere.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet I Sørøst-Norge skal tilby opplæring i bærekraft, både for studenter og ansatte.
 • Alle utdanningsprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha en global profil og skal bidra til å skape globalt bevisste samfunnsborgere
  • Dette vil si at universitetet skal veilede studentene gjennom dannelsesreisen fra student til yrkesaktiv.
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal årlig avholde en bærekraftkonferanse, der hovedfokuset skal være på praktiske tiltak I samarbeid med Studentdemokratiet I Sørøst-Norge.
 • FNs bærekraftmål 16.10 sier at man skal «sikre allmenn tilgang til informasjon». Universitetet i Sørøst-Norge skal gå frem som et godt eksempel å gjøre alle forskningsprosjekter skrevet av ansatte tilgjengelig og gratis for alle studenter ved universitetet samt offentligheten.
 • FNs bærekraftmål 16.a: Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid. Universitetet i Sørøst-Norge skal strebe etter å skape og opprettholde relasjoner med universiteter internasjonalt. Dette innebærer et økt fokus på samarbeid med universiteter i utviklingsland.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal tilrettelegge for bærekraftig fokus i alle utdanninger ved institusjonen.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal prioritere samarbeidspartnere som arbeider aktivt med miljø og bærekraft, samt at miljø og bærekraft skal veie tyngst i beslutninger om nye samarbeid. 
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge inkluderer Studentdemokratiet i alle sine prosjekter knyttet til dette arbeidet
  • Universitetet i Sørøst-Norge stiller midler og ressurser tilgjengelig for studentene i arbeidet med bærekraft.
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal være et godt forbilde for studentene og tilby miljøvennlige og bærekraftige alternativer innen mat, bolig og tjenestetilbud.
  • Universitetet i Sørøst-Norge samler og synliggjør sine tiltak og fagområder innen bærekraft, miljø og etiske prinsipper.
 • Alle arrangementer i regi av Universitetet i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal ta hensyn til miljø, på lik linje som andre kultur arrangører. Dette skal være med på å resultere i mangfoldige og inkluderende arrangementer som representerer studentmassen ved Universitet i Sørøst-Norge.

 

Kapittel 3 Økonomisk bærekraft

Verden har i dag er det et stort sprik mellom fattige og rike mennesker. Dette gapet kan være med på å skape uroligheter i befolkningen som igjen kan være bakgrunn for større konflikter og politiske opprør som kan true samfunnene og den bærekraftige utviklingen.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at Universitetet i Sørøst-Norge retter fokuset mot å bli et mer inkluderende universitet der alle studentene har like rettigheter forbundet med økonomisk sikkerhet og tilgang til ressurser uavhengig av økonomisk og sosial kapital.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studenter skal kun måtte betale 50kr for print på starten av studieforløpet ved Universitetet i Sørøst-Norge, for å redusere papirbruken.
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal i samarbeid med Studentdemokratiet i Sørøst-Norge iverksette tiltak som legger til rette for økt gjenbruk i studentmassen og utvikling av studenters kompetanse til å reparere eiendeler. Slike tiltak kan forslagsvis innebære sosiale arrangementer, hvor oppmmøtende kan bytte klær, få reparert eiendeler, samt opplæring i reparasjon av eiendelen.
 • Innsamling av pant vil skje ved sortering stasjoner som blir driftet av Universitetet i Sørøst- Norge. Midlene fra panten skal gå til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge sin fellespott for campusstyrene.
 • Studenter skal kunne bruke oppsamlet printkvote på Hustrykkeriet.

 

Bærekraftspolitisk plattform i PDF finner du her.

Bærekraftspolitisk plattform ble vedtatt i semestermøtet den 19. mars 2023.