Internasjonal plattform

Internasjonal plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiets politikk om internasjonalisering og internasjonaliseringstiltak ved Universitetet i Sørøst-Norge. Plattformen er underlagt prinsipprogrammet til Studentdemokratiet. Politikken legger overordnede og generelle føringer for Studentdemokratiets arbeid med internasjonalisering.

Hensikten med Studentdemokratiets politiske plattform er å fremme vårt ståsted angående internasjonalisering, og internasjonaliseringstiltak ved Universitetet i Sørøst-Norge. Internasjonalisering i seg selv er et følge av globalisering, og defineres som:

"Internasjonalisering er utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser og har følgelig enkeltlandet som ståsted og perspektiv. Innenfor utdanning vil internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling." (St.meld. nr. 14, 2008-2009)

Målet med internasjonalisering er å oppnå både en individuell og samfunnsmessig utvikling. På det individuelle nivå skal man oppleve en personlig vekst, kvalitet i utdanningen, erverve internasjonal kompetanse, få karrierefordeler, og bygge et bredere nettverk [[1]]. Samfunnsmessig skal vi bidra til en nyansering mot et globalt perspektiv der vi fremmer verdier som likhet, inkludering og likeverd. For å nå disse målene er det en forutsetning at vi inngår i internasjonale avtaler, og samarbeider om å danne et sett felles standarder. Dette inkluderer et felles akademisk gradsystem, et felles karaktersystem, et felles kvalifikasjonssystem, og et felles system med studiepoeng [[2]].

 

Internasjonalisering

Med visjon om å være «regionalt forankret, og internasjonalt anerkjent», mener Studentdemokratiet at Universitetet i Sørøst-Norge skal anse internasjonalisering som en konsekvent strategi. Dette betyr at internasjonalisering skal være en integrert del av all virksomhet ved USN hvor det både skal brukes som et kvalitets- og kompetansehevende verktøy for universitetet og dets fagmiljø.

SDSN mener at:

 1. USN sine utdanninger skal ha en tydelig internasjonal orientering, som styrker deltakelse og utvikling i den globale kunnskapsutviklingen.
 2. USN skal utarbeide en strategi for virtuell studentmobilitet.

Det skal arbeides for høy kvalitet og tilgjengelighet i det digitale utdanningssamarbeidet, med et økt fokus på internasjonalisering på egen institusjon.

 

Internasjonal studentmobilitet

Studentdemokratiet mener det skal tilrettelegges for at flest mulig studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være i stand til å dra på utveksling i løpet av sitt studium. For å realisere dette mener vi det skal gis tilstrekkelig finansiering, informasjon, og veiledning slik at enhver student har muligheten til å gjennomføre dette.

For eksempel burde praksisoppholdets lengde kunne tilpasses for å møte utfordringer som ville hindre et ellers vanlig opphold. Dette vil inkludere helsemessige, familierelaterte, eller andre årsaker.

SDSN mener at:

 1. Universitetet i Sørøst-Norge skal utarbeide konsekvente strategier for å nå målet om 20% studentutveksling.
 2. Informasjon om internasjonal studentmobilitet skal være lett tilgjengelig på universitetets nettsider, sosiale medier og universitetets læringsplattformer.
 3. Universitetet i Sørøst-Norge skal ha et varig tilbud av internasjonale studieopphold som:
  • Praksisutveksling
  • Feltarbeid
  • Forskningsprosjekt
 4. Universitetets rådgivningstjenester skal aktivt kontakte og følge opp studenter som er på inn- og utveksling. Dette kan gjøres både fysisk og digitalt.
 5. Ved studiestart skal Universitetet i Sørøst-Norge avholde en dag om internasjonalisering for alle universitetets studenter.
 6. USN skal legge frem godkjente fag for studieprogresjonen i forkant av søknadsfristen for internasjonal utveksling. For profesjonsfag må fag som tilbys kunne brukes i profesjonsutøvelsen.

 

Inkludering

Det skal arbeides mot å danne et sterkt internasjonalt fellesskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. For å kunne legge til rette for dette er det viktig å sørge for at vi imøtekommer internasjonale studenter sine behov. I første omgang betyr dette at vi må tilrettelegge, men også sørge at de blir inkludert og ivaretatt av både medstudenter, og ansatte. Samtidig vil disse tiltakene eksponere gjenværende studenter for det internasjonale samfunnet, slik at de kan nytte seg av internasjonalisering også hjemme i Norge.

SDSN mener at:

 1. Internasjonale studenter skal gis god informasjon og oppfølging fra universitetets side etter å ha kommet til Norge.
  • Seksjonen for internasjonalisering skal være til stede og synlig på alle campus.
  • Det skal gis innføring i digitale læringsplattformer, nettsider og andre aktuelle digitale verktøy
  • Alle internasjonale studenter skal tilbys gratis norskkurs i regi av universitet og vertskommuner.
  • Universitetet skal gi god informasjon om diverse tilbud ved universitetet som blant annet sosiale tilbud, mentorordning og eventuell opplæring/ kursing.
 2. Universitetet i Sørøst-Norge skal gjøre en innsats for å gjøre studiestedene mer internasjonale.
  • Tilrettelegge for engelskspråklig informasjon på skilt, skjermer og nettsider.
  • Tilby flere engelskspråklige forelesninger
  • Holde fysisk eller digital læring i samarbeid med internasjonale partnere.
 3. Internasjonale studenter skal integreres i sosial aktivitet.
  • Arrangementer i regi av studentorganisasjoner, universitetet, studentsamskipnad, vertskommune eller andre aktuelle aktører skal være tilpasset internasjonal deltakelse.
   • Det skal samarbeides mellom fadderstyre, universitet, studentdemokrati, studentsamskipnaden og andre organisasjoner om å sørge for internasjonal deltakelse i studiestartuken.
   • Faddergrupper skal legges opp på en måte som integrerer og inkluderer internasjonale studenter.

 

Samarbeid

Studentdemokratiet skal gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører jobbe for å fremme internasjonalisering. Det er vår mening at Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal ta et tydelig samfunnsansvar der vi viser dedikasjon til å styrke det internasjonale fellesskapet.

Lokalt samarbeid

Samarbeidet internt på campus og mellom campuser står sentralt i vår evne til å imøtekomme internasjonale studenters behov ved universitetet. Vi ønsker dermed i samspill med lokale aktører å finne løsninger rundt internasjonalisering. I dette arbeidet ønsker vi også å etablere felles visjoner og målsetninger.

SDSN mener at:

 1. Studentdemokratiet skal ha et tett samarbeid med seksjonen for internasjonalisering.
 2. Studentdemokratiet skal ha et nært samarbeid med andre studentorganisasjoner.
  • Aktivt delta og involvere studentorganisasjoner i prosjekter, arrangementer og annet arbeid som angår internasjonale studenter.
  • Studentdemokratiet skal synliggjøre og støtte International Students’ Union of Norway sin funksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge.
   • De skal kunne representeres i lederforum.
   • Vi skal bistå i opprettelsen av et overordnet og helhetlig organ som representerer alle campus ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 3. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ivareta internasjonale studenter.
  • Alle hjelpetjenester skal tilbys internasjonale studenter på lik linje som norske studenter.
  • Det skal være garanti for at internasjonale studenter skal få hjelp til å skaffe seg bolig, om det er i privat eller offentlig sektor.

Solidaritet og samfunnsansvar

For å styrke det internasjonale fellesskapet må Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge ta en aktiv rolle i solidaritetsfremmende arbeid. Til dette formålet mener studentdemokratiet at det skal dannes og ivaretas et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

SDSN mener:

 1. Studentdemokratiet skal fortsette å støtte SAIH og deres arbeid.
  • Vi skal fortsette å støtte det frivillige bidragstillegget på semesteravgiften til SAIH.
  • Bruke kanaler til å videreformidle informasjon og bidra i SAIH sine kampanjer.
  • Det skal etableres et SAIH-lag som representerer alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 2. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal etablere og ivareta et bredt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Hensikten bak dette er å styrke den globale kunnskapsutvekslingen.
  • Universitetet i Sørøst-Norge burde aktivt søke om å utvide praksissamarbeid til flere universiteter for å ha et variert og mangfoldig tilbud av inn- og utvekslingsmuligheter.
   • Tilbudene skal gjenspeile Universitetet i Sørøst-Norge sine studietilbud.
   • Det skal etableres digitale samarbeidsarenaer for å sikre at alle studenter får lik mulighet til å erverve seg internasjonal kompetanse og erfaring.
 3. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal ivareta akademisk frihet og fordømme alle brudd på denne friheten. 

 

Internasjonal komité

For å sikre at den internasjonale stemmen er hørt innad i organisasjonen skal det opprettes en internasjonal komité. Komiteen skal fungere som et rådgivende organ og kan kontaktes av alle studenter i saker som omhandler eller direkte påvirker internasjonalisering ved institusjonen. Representanten fra komité for kommunikasjonsansvarlige har ansvaret for å løfte aktuelle saker og tilrettelegge for forståelse. Møtene i internasjonal komité, samt sakspapirer, kan holdes på engelsk dersom dette er hensiktsmessig. Representanten fra SDSN skal ta med seg saker, argumenter, spørsmål og innspill tilbake til organisasjonen.

SDSN mener at:

 1. Det skal opprettes en internasjonal komité.
  • Den skal bestå av 8 representanter.
   • Det skal tilstrebes at disse representantene er fra forskjellige campus.
   • Én representant fra komité for kommunikasjonsansvarlige skal ha fast plass og fungere som bindeledd mellom organisasjonen og internasjonal komité.
  • Komitéen skal fungere som et rådgivende organ ovenfor studentdemokratiet.
  • Fast representant fra komité for kommunikasjonsansvarlige skal representere internasjonal komité i semestermøter.
  • Medlemmer av internasjonal komité skal inviteres inn i lederforum på hvert campus.
  • Fast representant fra internasjonal komité skal ha en direkte kobling til campusstyrene gjennom et obligatorisk samarbeid med kommunikasjonsansvarlig og/eller læringsmiljøansvarlig i styret.
 2. Internasjonal komité skal etablere et godt samarbeid og jevnlige kontaktpunkter med SAIH-laget.

Internasjonal plattform ble vedtatt i semestermøte 24.10.2021.