Internasjonal plattform

Internasjonal plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiets politikk om internasjonalisering og internasjonaliseringstiltak ved Universitetet i Sørøst-Norge. Plattformen er underlagt prinsipprogrammet til Studentdemokratiet. Politikken legger overordnede og generelle føringer for Studentdemokratiets arbeid med internasjonalisering.

Hensikten med Studentdemokratiets politiske plattform er å fremme vårt ståsted angående internasjonalisering, internasjonaliseringstiltak og internasjonale spørsmål ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Internasjonalisering i seg selv er et følge av globalisering, og defineres som:

“... utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser og har følgelig enkeltlandet som ståsted og perspektiv. Innenfor utdanning vil internasjonalisering være prosessen med å integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling.”

Målet med internasjonalisering er å oppnå både en individuell og samfunnsmessig utvikling. På det individuelle nivå skal man oppleve en personlig vekst og kvalitet i utdanningen, samt erverve internasjonal kompetanse, få karrierefordeler, og bygge et bredere nettverk.

For å nå målene med internasjonalisering er det en forutsetning at vi inngår internasjonale avtaler, og samarbeider om å danne felles standarder. Dette innebærer å etablere et felles system rundt akademiske grader, karakterer, kvalifikasjoner og studiepoeng.

I en stadig mer globalisert verden er det viktig at vi som et Studentdemokrati er med på å skape en bevissthet om verden vi lever i. Studentdemokratiet skal aktivt engasjere seg i internasjonale spørsmål som angår våre kjerneverdier; demokrati og ytringsfrihet.

 

1. Internasjonalisering

Med visjon om å være «regionalt forankret, og internasjonalt anerkjent», mener SDSN at USN skal anse internasjonalisering som en konsekvent strategi. Dette betyr at Internasjonalisering skal være en integrert del av all virksomhet ved USN hvor det både skal brukes som et kvalitets, og kompetansehevende verktøy for universitetet og dets fagmiljø.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 1. USN sine utdanninger skal ha en tydelig internasjonal orientering, som styrker deltakelse og utvikling i den globale kunnskapsutviklingen.
 2. USN skal utarbeide en strategi for virtuell studentmobilitet.
 3. Det skal arbeides for høy kvalitet og tilgjengelighet i det digitale utdanningssamarbeidet, med et økt fokus på internasjonalisering på egen institusjon.

 

2. Internasjonal studentmobilitet

Studentdemokratiet mener det skal tilrettelegges for at flest mulig studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være i stand til å dra på utveksling i løpet av studiet. For å realisere dette mener vi det skal gis tilstrekkelig finansiering, informasjon, og veiledning slik at enhver student muligheten til å gjennomføre dette. Vi mener også at praksisoppholdets lengde burde kunne tilpasses for å møte utfordringer som ville hindre et ellers vanlig opphold. Dette vil inkluderer helsemessige-, familierelaterte, eller andre årsaker.

Videre er det spesielt viktig å sikre at studenter med funksjonshindringer også kan dra på utveksling. I flere kommuner er det praksis at mennesker med assistansebehov ikke har lov til å reise ut av kommunen med sin assistent i mer enn 5 uker om gangen, med enda større begrensninger for opphold i utlandet. Studenter med

funksjonshindringer havner oftest i en situasjon hvor de selv må anskaffe assistanse og betale for dette dersom de vil dra på utveksling. Vi mener sentrale myndigheter må begrense kommunenes muligheter til å hindre studenter med funksjonshindringer i å dra på utveksling, og sikre at disse får dekt sitt assistansebehov dersom de drar på utveksling, kostnadsfritt for studenten.

Alle utdanningsinstitusjoner som er en del av Erasmus+ er ansvarlig for å legge til rette for at mennesker med funksjonshindringer kan dra på utveksling. Erasmus avtalene bør derfor styrkes slik at de også sikrer BPA-tjenester til utvekslingsstudenter med assistansebehov.

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 1. Universitetet i Sørøst-Norge skal utarbeide en konkret strategi for å nå målet om 20% studentutveksling.
 2. Informasjon om internasjonal studentmobilitet skal være lett tilgjengelig på universitetets nettsider, sosiale medier, og universitetets læringsplattformer.
 3. Universitetet i Sørøst-Norge skal ha et varig tilbud av internasjonale studieopphold som:
  1. Praksisutveksling.
  2. Feltarbeid.
  3. Forskningsprosjekt.
 4. Universitetets rådgivningstjenester skal aktivt kontakte og følge opp studenter som er på inn- og utveksling. Dette kan gjøres både fysisk og digitalt.
 5. Ved studiestart skal Universitetet i Sørøst-Norge avholde en dag om internasjonalisering for alle universitetets studenter.
 6. Kommunenes mulighet til å gi begrensninger på hvor lenge et menneske med funksjonshindringer kan oppholde seg utenfor kommunen bør begrenses, også for utenlandsopphold.
 7. Erasmus-avtalene må styrkes slik at studenter på utveksling som har rett til BPA-tjenester får dette uten at de selv må dekke utgiftene.

3. Inkludering

Det skal arbeides mot å danne et sterkt internasjonalt fellesskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. For å kunne legge til rette for dette er det viktig å sørge for at vi imøtekommer internasjonale studenter sine behov. I første

omgang betyr dette at vi må tilrettelegge, men også sørge at de blir inkludert og ivaretatt av både medstudenter, og ansatte. Samtidig vil disse tiltakene eksponere gjenværende studenter for det internasjonale samfunnet, slik at de kan nytte seg av internasjonalisering også hjemme i Norge.

Vi mener at seksjon for internasjonalisering spiller en viktig rolle i inkluderingsarbeidet og det er viktig at seksjonen er tilstedeværende og at arbeidet deres er synlig for alle studenter på campus. Kommunikasjonen til studentene vedgående informasjon og arrangementer enten i regi av seksjonen, studentassistenter eller i samarbeid med

disse må komme tydelig frem. Dette for å sikre at kulturutvekslingen på campus finner sted i arenaer som

tilrettelegger for det, samt for mulighetene for å styrke sosiale relasjoner og det positive ved dette. Eksempler på denne type informasjon kan være arrangementer, lokale kulturtilbud, lån av utstyr og det kommunale

tjenestetilbudet.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 1. Internasjonale studenter skal gis god informasjon, og oppfølging fra universitetets side etter å ha kommet til Norge.
  1. Seksjonen for internasjonalisering skal være til stede, og synlig på alle campuser.
  2. Det skal gis Innføring i digitale læringsplattformer, nettsider, og andre aktuelle digitale verktøy
  3. Alle internasjonale studenter skal tilbys gratis norskkurs i regi av universitet og vertskommuner.
  4. Universitetet skal gi god Informasjon om diverse tilbud ved universitetet som blant annet sosiale tilbud, mentorordning, og eventuell opplæring/kursing.

2. Universitetet i Sørøst-Norge skal gjøre en innsats for å gjøre studiested mer internasjonalt.

 1. Informasjon skal være tilgjengelig på engelsk. Dette gjelder skilt, skjermer, nettsider, og andre informasjonskanaler.
 2. Tilby flere engelskspråklige forelesninger
 3. Holde fysisk, eller digital læring i samarbeid med internasjonale partnere.

3. Integrere internasjonale studenter i sosial aktivitet.

a. Arrangementer i regi studentorganisasjoner, universitetet, studentsamskipnad, vertskommune, eller andre aktuelle aktører skal være tilpasset internasjonale deltakelse.

 • Det skal samarbeides mellom fadderstyret, universitet, studentdemokrati, studentsamskipnaden, og andre organisasjoner om å sørge for internasjonal deltakelse i studiestartuken.
 • Sørge for at faddergrupper legges opp på en måte som integrerer, og inkluderer internasjonale studenter.
 • Internasjonale studenter må sikres tilstrekkelig informasjon om lokal frivillighet og det kommunale tjenestetilbudet innen blant annet helse, velferd og kultur.

4. Samarbeid

SDSN skal gjennom samarbeid med nasjonale, og internasjonale aktører jobbe for å fremme internasjonalisering.

Det er vår mening at SDSN og USN skal ta et tydelig samfunnsansvar der vi viser dedikasjon til å styrke det internasjonale fellesskapet.

SDSN skal være en aktiv pådriver for at internasjonale studenters stemme blir løftet frem. Ulike campus har ulike behov, derfor må det legges til rette for at hver campus selv kan forme sitt arbeid og samarbeid med internasjonale studenter.


A. Lokalt samarbeid

Samarbeidet internt på campus, og mellom campuser står sentralt i vår evne til å imøtekomme internasjonale studenters behov ved universitetet. Vi ønsker dermed i samspill med lokale aktører å finne løsninger rundt internasjonalisering. I dette arbeidet ønsker vi også å etablere felles visjoner, og målsetninger.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

1. Studentdemokratiet skal ha et tett samarbeid med seksjonen for internasjonalisering

2. Studentdemokratiet skal ha et nært samarbeid med andre studentorganisasjoner.

 • Aktivt delta, og involvere studentorganisasjoner i prosjekter, arrangementer, og annet arbeid som angår internasjonale studenter.
 • Internasjonale studenter skal sikres representasjon i lederforum.
 • Studentdemokratiet skal legge til rette for at internasjonal komite er koblet på saker som angår internasjonale studenter og at de sikres representasjon der det er relevant.

3. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ivareta internasjonale studenter.

 • Alle hjelpetjenester skal tilbys internasjonale studenter på lik linje som norske studenter.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.

 

B. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og samfunnsansvar

For å styrke det internasjonale fellesskapet må Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst- Norge ta en aktiv rolle i solidaritetsfremmende arbeid. Til dette formålet mener Studentdemokratiet at det skal dannes og ivaretas et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

1. Studentdemokratiet skal fortsette å støtte SAIH og deres arbeid.

 • Vi skal fortsette å støtte det frivillige bidragstillegget på semesteravgiften til SAIH.
 • Bruke kanaler til å videreformidle informasjon og bidra i SAIH sine kampanjer.
 • Det skal etableres et SAIH-lag som representerer alle studenter ved Universitetet i Sørøst- Norge.

2. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal etablere og ivareta et bredt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Hensikten bak dette er å styrke den globale kunnskapsutvekslingen.

 • Universitetet i Sørøst-Norge burde aktivt søke om å utvide praksissamarbeid til flere universiteter for å ha et variert og mangfoldig tilbud av inn- og utvekslingsmuligheter.
  • Det skal etableres digitale samarbeidsarenaer for å sikre at alle studenter får lik mulighet til å erverve seg internasjonal kompetanse og erfaring.
  • Tilbudene skal gjenspeile Universitetet i Sørøst-Norge sine studietilbud.

C. Solidaritet og internasjonalt engasjement

Studentbevegelsen har en sterk tradisjon for solidaritet og engasjement i internasjonale spørsmål. SDSN skal være en tydelig stemme for solidaritet med studenter som undertrykkes i andre deler av verden. SDSN skal aktivt fordømme menneskerettighetsbrudd, angrep på akademisk frihet og politisk undertrykkelse.

SDSN mener at gratisprinsippet skal gjelde for alle studenter, både norske og internasjonale studenter. Å gi alle internasjonale studenter muligheten til å studere i Norge bidrar til økt samarbeid og kompetanseheving på tvers av landegrenser, dette er en bærebjelke i USNs profil og arbeid med bærekraft.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

1. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal ivareta akademisk frihet og fordømme alle brudd på denne friheten.

2. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal ta et tydelig standpunkt og fordømme menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal lov.

3. Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge skal aktivt jobbe for at skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS fjernes og at gratisprinsippet skal gjelde for alle studenter.

5. Universitetsallianser

Universitetsallianser er viktig for å sikre et faglig og akademisk nettverk på tvers av landegrenser og styrke USN som internasjonal aktør. Studentdemokratiet er opptatt av at USN skal være medlem i universitetsallianser, og at dette skal bidra til å løfte utdanningskvaliteten ved USN og vår internasjonale profil.

Viktige prinsipper i universitetsallianser skal være faglig utveksling og å sikre gode demokratiske prosesser. Det

skal derfor være et legitimt studentorgan for universitetsalliansen, hvor studentorganene ved alle universitetene i alliansen er sikret representasjon, deltakelsesmulighet og påvirkningsmulighet. Universitetsalliansen må

tilrettelegge for dette, også med økonomiske midler.

Internasjonal plattform ble vedtatt i semestermøte 17.03.2024.