Styremedlem i studentsamskipnaden

SSN logo

Styret er studentsamskipnaden i Sørøst-Norges øverste styringsorgan, og har ansvar for økonomiske og strategiske beslutninger for SSN.

Viktig om styret

Styret er sammensatt av 2 representanter fra USN, 2 representanter fra SSN og 5 studentrepresentanter hvor 3 velges i oddetallsår og 2 velges i partallsår. Alle disse representantene kan stille til styreleder, men som oftest er det en student som er styreleder. Saksliste blir satt sammen av administrerende direktør sammen med styreleder.

Alle representanter har mulighet til å fremme saker til behandling i styret, og vedtakene som gjøres skal være til det beste for studentene samtidig som det må være økonomisk forsvarlig for SSN. Studentrepresentantene til styret velges på semestermøte i regi av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, og de som blir valgt har et stort ansvar for å forberede seg godt og ta gode avgjørelser til det beste for studentene. Vervene er honorert pr styremøte for alle styremedlemmer som deltar.

Styrelederen har det overordnede ansvaret, og er den som leder styremøtene når styret samles. Styreleder er som nevnt over også med på forberedelse og gjennomgang av styremøtet med direktør. Det har også de siste årene blitt fremdyrket et mer nasjonalt samarbeid mellom styrelederne og det rulleres på hvem som har ansvaret for å arrangere månedlige møter og dets temaer (noen er fysiske og noen foregår på Teams). I tillegg er det to årlige møter som styreleder skal stille på, og der fremmer de behovene til studentene og samskipnaden de representerer. I vinterhalvåret arrangeres et temamøte som hovedsakelig omfatter boligbygging og de utfordringene som det medfører, og på høsten er det det nasjonale samskipnadsmøtet der de andre store utfordringene man møter i en samskipnad blir diskutert. Der vedtas politikken som samskipnadsrådet skal jobbe med de neste 12 mnd og styremedlemmene som skal sitte neste år i det nasjonale samskipnadsrådet velges (3 styreledere og 3 direktører utgjør rådet). Vervet er månedlig honorert så lenge man fungerer som styreleder.

Som styrerepresentant kan du også stille til nestleder av styret. Som nestleder får du et lite månedlig honorar i tillegg til ansvaret for å ta over for styreleder om styreleder ikke kan delta. Dette inkluderer styremøter, men også andre anledninger hvor styreleder blir bedt om å delta. Nestleder velges alltid av styret i samskipnaden.

 

Hvorfor bør du stille til styret?

  • Da gis du mulighet til å delta i beslutningsprosesser på øverste nivå.
  • Du har muligheten til å være en viktig bidragsyter til hvordan studentenes hverdag og fremtid vil se ut.
  • Mange kan på et senere tidspunkt i arbeidslivet være i et styre enten som eiere, ledere eller ansattrepresentanter. Dette kan gi deg viktig erfaring og kunnskap om styrearbeid som du kan ta med seg videre i studier og arbeidsliv.

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du må ha lyst til å være med å skape en bedre hverdag som studentene, både tiltak som kan gi en hurtig effekt, men også for de som kommer etter deg. Mange av beslutningene har et langt tidsperspektiv og det er ikke sikkert de valgene du er med å ta vil nødvendigvis hjelpe din egen hverdag.
  • Du er student på en av instituttene som hører til SSN og har betalt semesteravgift
  • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter – selv om de kan være litt tunge kan de også være veldig spennende.  
  • Du er tilgengelig for 6 møter og 1 seminar i året og er ideelt sett tilgjengelig i 2 år ettersom vervet er toårig (ved uttredelse av styret vil vara overta plassen ut funksjonstiden).
  • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser.​​​​​​​