Klagenemnda

Klagenemnda behandler tunge saker med taushetsplikt. Det er to studenter i Klagenemnda.
Klagenemnda behandler tunge saker med taushetsplikt. Det er to studenter i Klagenemnda.

Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.


Hvorfor stille til valg til klagenemnda?

 • Spille en viktig rolle som studentrepresentant i et bredt sammensatt utvalg
 • Få god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker
 • Viktig erfaring, attest og kunnskaper som er nyttig å ta med seg inn i studie og arbeidsliv
 • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles?

 • Du er student ved USN og er tilgjengelig for møter det kommende studieåret 
 • Du har sterk rettferdighetsfølelse, er reflektert og god til å sette deg inn i kompliserte og krevende saker
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN
 • Du har ikke tilsvarende verv i skikkethetsnemda
 • Klagenemda har taushetsplikt
 • Du har forståelse for alvorlighetsgraden av de saker som behandles
 • Du er pliktoppfyllende og har stor grad av rolleforståelse

Hvordan stiller jeg til dette vervet?

 • Kandidater velges ved urnevalg i valgperioden

Les mer om klagenemnda

 

Om studentvalget 2020:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.
Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!