Prinsipprogram

Prinsipprogrammet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) fastsetter grunnprinsippene og de overordnede politiske prioriteringene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det overordnede politiske dokumentet for SDSN.


Kapittel 1 – Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk

Alle studenter skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Utdanningen ved USN skal ha høy kvalitet, være forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, studentsentrert og internasjonalt orientert. Forskningen skal ha høy internasjonal kvalitet og komme studentene til gode.

Studentdemokratiet mener at:

 • Alle campus skal være universelt utformet og at Universitetet i minst mulig grad skal bruke midlertidige løsninger for universell utforming.
 • Utdanning skal ikke være en vare, men en rettighet.
 • Universitetet skal være en pådriver for fornyede undervisnings- og vurderingsformer som fokuserer på veiledning og digitale verktøy.
 • Det skal legges til rette for praksis ved flere studieretninger, der det å kunne implementere teori og teoretiske kunnskaper i praksis vil være hensiktsmessig for læring.
 • Praksis skal være en god arena for læring og at Universitetet skal satse på å øke kvaliteten i praksisstudier.
 • I studier der studentene skikkethetsvurderes skal studentene motta informasjon om forskriften, vurderingen og hvordan melde bekymringsmelding, samt være godt informert om sine rettigheter og saksgang i skikkethetssaker.
 • Alle kompendier skal være tilgjengelige for studentene i digital utgave og skal holde høy kvalitet.
 • Alle studenter på USN skal ha tilgang på karriererådgiving.
 • Universitetet skal prioritere underviseres pedagogiske kompetanse.
 • Sensurfristen må overholdes og brudd medfører bøter. Midlene skal gå til arbeid som fremmer studentenes læringsmiljø.
 • Utdanningen, formidlingen og forskningen skal være preget av bærekraftig utvikling og ha et sterkt fokus på kritisk tenkning.
 • Universitetets forskning og forskningsfinansiering skal være etisk forankret og bærekraftig.
 • Samarbeide med USN om å skape et praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet.

Kapittel 2 – Studentrettigheter, velferds- og læringsmiljøpolitikk

Universitetet i Sørøst-Norge skal være et godt sted å være og å lære. Studentene skal kjenne til sine rettigheter, oppleve at de ivaretas og føle seg rettferdig behandlet.

Studentdemokratiet mener at:

 • Studentombudet skal gjøres kjent og være tilgjengelig for alle studenter på Universitetet.
 • Studentenes studiehverdag skal fremme god folkehelse.
 • Universitetet skal jobbe aktivt mot all form for diskriminering.
 • Universitetet skal ta en større del i studiestarten og koordinere studiestartukene på campus.
 • Arbeide for at studiestarten er inkluderende og medskapende til gode, varige sosiale bånd.
 • Emner som går første semester skal ha fokus på studentinkludering både sosialt i kullene og faglig innad i fagmiljøene.
 • Alle aktører som bidrar inn i studiestarten skal sørge for en inkluderende studiestart som til enhver tid setter studentene i fokus for å sikre at ingen faller utenfor, men inkluderes inn i det akademiske og sosiale fellesskapet.
 • Studentrepresentanter i styrer, råd og utvalg skal godtgjøres.
 • Alle studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo under studietiden. Studentsamskipnadens boligtilbud skal styrkes for å møte behovet.
 • Etterstrebe en dekningsgrad på 20% for studentboliger på universitetets campus.
 • Alle studenter skal ha tilgang på et utvidet helse- og legetilbud i vertskommunen, eller tilstøtende kommuner. Tilbudet skal gjøres kjent for alle studenter.
 • Rådgivningstjenestene skal opprettholdes og styrkes for å møte behovet på hvert enkelt campus.
 • Det skal arbeides særskilt for det sosiale miljøet i samskipnadens studentboliger. Boligvert-rollen skal styrkes og de skal gis opplæring.
 • Det skal legges til rette for at det skal være arenaer på alle campus der det kan arrangeres studentsosiale arrangementer.
 • Arbeide for at læringsmiljøutvalget skal fungere på en god og kvalitetssikret måte.Det må arbeides for utvidede åpningstider på campus, lesesaler og universitetsbibliotekene.
 • Studentenes studiemiljø skal ses på lik linje med de ansattes arbeidsmiljø.
 • Universitetet skal arbeide for å forbedre inneklima og luftkvalitet på alle campus.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for at alle studenter skal ha mulighet til å delta på aktiviteter.
 • Arbeide for at USN skal ha et tverrfaglig samarbeid mellom instituttene og fakultetene der det er relevant og kommer studentene til gode.
 • Studentdemokratiet skal, i samarbeid med USN, arbeide for at alle studenter opplever et trygt fysisk og psykisk læringsmiljø.
 • Ta en ledende rolle som nettverksbygger mellom studentorganisasjonene og aktører som arbeider for studentene lokalt.
 • Arbeide for økt grad av synlighet av Studentdemokratiet.
 • Opprettholde en god og aktiv dialog med vertskommune, fylkeskommune og Studentsamskipnad.
 • Sørge for at alle utlyste stillinger i Studentdemokratiet blir fylt.

Kapittel 3 – Internasjonaliserings- og solidaritetspolitikk

Universitetet skal ha en internasjonal profil og legge til rette for studentmobilitet. Det skal arbeides for internasjonal solidaritet i akademia ved å blant annet støtte kampen for studenters rettigheter, akademisk frihet og demokratiske rettigheter.

Studentdemokratiet mener at:

 • Universitetet skal øke studentmobiliteten i samråd med Bologna-prosessen.
 • Prosessen rundt forhåndsgodkjenning av fag og karakterer skal være sømløs innenfor det Europeiske utdanningssamarbeidet.
 • Det skal tilbys flere emner og studier på engelsk på alle studieretninger der det er hensiktsmessig å tilrettelegge for mottak av flere utvekslingsstudenter.
 • Språkbarrierer skal fjernes ved å tilby internasjonale studenter gratis norskkurs, og det skal legges til rette for at informasjon også skal være tilgjengelig på engelsk.
 • Utvekslingsstudenter til Universitetet skal gis boliggaranti for lengden av oppholdet deres.
 • Det skal legges til rette for studentassistenter på alle campus som kan bidra til at utvekslingsstudentene finner seg til rette ved Universitetet og i Norge.
 • Studentdemokratiet skal arbeide for, og støtte, SAIH sitt arbeid og kampanjer.
 • Studentdemokratiet skal støtte USN sitt mål om å oppnå FNs bærekraftsmål.
 • Arbeide for å øke inkluderingen av internasjonale studenter i Studentdemokratiet.
 • Etterstrebe å samarbeide med våre internasjonale samarbeidspartnere.

Her finner du prinsipprogram i PDF-format

Prinsipprogram ble vedtatt i semestermøte 27.10.2019.