• Vår politikk»
 • Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform danner grunnlaget for Studentdemokratiets politikk innenfor temaene fag, forskning og utdanning og er underlagt Studentdemokratiets Prinsipprogram. Politikken er utformet med bakgrunn i vedtatte resolusjoner, workshops og politiske diskusjoner internt i organisasjonen. Alle studenter skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Utdanningen ved USN skal ha høy kvalitet, være forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, studentsentrert og internasjonalt orientert. Forskningen på USN skal ha høy kvalitet, komme studentene til gode, være preget av bærekraftig utvikling og ha et sterkt fokus på kritisk tenkning og etikk.

Fag- og utdanningspolitikk

Underviserkvalitet

Undervisning skal være pedagogisk og vitenskapelig forankret. Det skal inspirere, være informativ og motiverende. Studenter forventer at undervisere har pedagogisk kompetanse til å kunne legge opp til et læringsmiljø om gir god læring, dannelse og faglig utfoldelse. Studentene ved USN opplever at flere foreleser på USN mangler kompetanse i undervisningsrommet. Flere undervisere har utfordringer med å gjennomføre digitale forelesninger uten forsinkelse i forelesningen og evnen til å videreformidle kunnskap på en pedagogisk måte. Kompetansen til forelesere skal heves ved å tilby høy kvalitet og kunnskapsoverføringen skal være tydelig i undervisningen. Bruken av digitale medier i undervisningen er meget varierende ved USN i Sørøst-Norge. Studentene etterlyser bedre kompetanse innenfor digitalisering og hjelpemidler.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal sikre at alle undervisere har høy kompetanse i pedagogikk, didaktikk og digitale undervisningsformer. Ved nyansettelser skal pedagogisk kompetanse være en prioritet.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid skal prioriteres i arbeidsplanleggingen for alle fagansatte som underviser og de faglige ansatte skal sammen med sin nærmeste leder legge en plan for dette.
 • USN skal legge til rette for et akademisk og sosialt fellesskap med flere seminarer og relevante gjesteforelesere.
 • Undervisere skal bruke en forskningsmessig tilnærming til egen undervisning for å være bevisst på hvilke undervisningsformer som er hensiktsmessig i faget.
 • Det skal tilrettelegges for at undervisere kan forske på egen praksis både i undervisning og veiledning.
 • Det skal ansettes i kombinertstillinger slik at det sikres ansatte på studiene med praksiserfaring og som har en kobling til regionen, arbeidslivet og næringslivet som er av relevans og med oppdatert kunnskap innenfor faget.
 • Alle forelesere skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssystemet og tillitsvalgtsystemet ved USN virker, og en innføring i hvordan inkludere studenter i dette arbeidet.
 • Alle faglige ansatte som jobber med undervisning skal kunne gjennomføre digital undervisning på en tilfredsstillende måte. USN skal sørge for støttefunksjoner og materiell for at det skal være mulig for den ansatte å tilegne seg denne kunnskapen.

Undervisningskvalitet

Undervisningen som tilbys ved USN skal være av høy kvalitet, og den skal være engasjerende og forskningsbasert. Kvalitet i undervisningen er viktig for at studentene skal få utbytte av forelesninger og ønske å delta på dem. Undervisningen skal sikre at studentene blir godt kvalifiserte kandidater med relevant kompetanse for å imøtekomme både nåværende og fremtidige arbeids- og næringslivsbehov og være i stand til å videreutvikle sine fagfelt.

Studentdemokratiet mener at:

 • Ved starten av semesteret skal det gjennomføres forventningsavklaring mellom studentene og faglærer. Dette for at studentene og foreleser skal kunne sette krav til hverandre og for å ha en felles forståelse for hva man ønsker ut av læringsaktivitetene. Dette skal dokumenteres og utføres på universell måte.
 • Det skal sikres at studentenes evalueringer av emnene, både underveis- og sluttevaluering, blir korrekt fremstilt i emnerapportene. USN skal sammen med tillitsvalgtapparatet arbeide frem en ordning for dette. For å sikre kvalitet i undervisningen og videre utvikling, skal emnerapporter lagres slik at den kan brukes til sammenlikning i vurdering av emne.
 • Undervisningen skal som hovedregel foregå på samme språk som eksamen der det er hensiktsmessig.
 • Det skal settes ned en arbeidsgruppe fra USN med studentrepresentanter som skal se på mulighetene og eventuelle konsekvenser av å innføre e-undervisning og e-lagring ved USN. Målet skal være å vurdere muligheten for at nøkkelforelesninger i emner kan tas opp og tilgjengeliggjøres for studentene i emner frem til avlagt bachelor- eller mastergrad.
 • Deltagelse i forelesning skal som hovedregel være frivillig. Obligatoriske aktiviteter skal kun brukes når kompetansen som skal oppnås er av en slik art at det ikke kan oppnås på andre måter. Obligatorisk undervisning skal være begrunnet og obligatorisk undervisning og aktiviteter skal bestemmes på studieprogramnivå for å se helheten i studiet.

Vurdering

Det er viktig for studentene å ha forutsigbarhet rundt eksamen for å kunne møte mest mulig forberedt, prestere godt og for å redusere unødvendig stress og engstelse for eksamen.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det skal være tydelige retningslinjer for krav om tilrettelegging i en eksamenssituasjon. Dette skal informeres om tidlig i semesteret og gjentas før fristen for å søke om tilrettelegging utgår. Tiltakene skal være individuelle.
 • Det skal legges til rette for bedre lesetid fra siste forelesning til første eksamen.
 • Eksamensdatoene skal fordeles utover hele semesteret for en jevnere fordeling av eksamener. Det skal unngås at studenter har flere eksamener med kort tid mellom.
 • Eksamensdatoer skal være offentliggjort senest 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. 
 • USN skal sette fokus på hvordan de kan bidra til at det blir mindre fusk blant studenter og iverksette tiltak for å redusere forekomsten.
 • Informasjonen om fusk skal tydeliggjøres på USNs nettsider og alle studenter får en gjennomgang av lovverket og forskriftene før eksamen for å redusere fusk.
 • Alle studenter skal gis opplæring i akademisk skriving, inkludert føring av referanser.
 • Det skal være en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering gjort ved USN. Vurderingsformen skal i størst mulig grad reflektere en reell anvendelse av faget. Dette innebærer at studentene har tilgang på de verktøy og hjelpemidler som normalt anvendes i bruk av fagkunnskapen.
 • Emner som tilbys på flere campus skal ha lik eksamen og eksamensform. 
 • Individuelle delvurderinger underveis i emner skal i større grad tas inn i den helhetlige sluttkarakteren i emnet.
 • Det skal videreføres dagbøter for fakultetene som ikke overholder fastsatte frister for sensur og klager. Bøtene skal ilegges fra dag en etter tidsfristen og midlene som kommer fra sensurbøtene, skal gå til læringsmiljø- og studiekvalitetsfremmende tiltak som deles ut via læringsmiljøutvalget. Disse skal også utarbeide retningslinjer for utdelingen av midlene.
 • Svarfrist på klage skal komme i god tid før påmeldingsfrist til kontinuasjonseksamen. 

Begrunnelse for karakter

Begrunnelse for karakter skal være individuelt og gi studenten en god tilbakemelding på hele besvarelsen. En begrunnelse skal bidra til å gi studenten økt læring og føre til refleksjon rundt egen prestasjon og sin egen kunnskap.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det er ønskelig at studenten får en skriftlig begrunnelse på karakterer for videre læring og utvikling, men den er ikke bundet opp mot den lovfestede 3 ukers fristen for sensur.
 • Det skal være en naturlig del av vurderingsprosessen at sensor gjør seg opp en begrunnelse for karakteren som settes og det er av stor verdi for studentens fremtidige læring.
 • En fullverdig begrunnelse på karakter er ikke en henvisning til den graderte karakterskalaen.

Skikkethet

I studier der studentene skikkethetsvurderes skal studentene motta all informasjon om forskriften, vurderingen og hvordan melde tvilsmelding. Studentene skal være godt informert om sine rettigheter og saksgang i skikkethetssaker.

Studentdemokratiet mener at:

 • Ved starten av alle studier som skikkethetsvurderes, skal det gis tydelig informasjon om hva skikkethet innebærer, studentenes ansvar, hvordan tvilsmeldinger kan sendes og hvordan skikkethetssaker behandles.
 • Både studenter som melder og får meldt en tvilsmelding mot seg skal ivaretas av USN i prosessen.
 • Det skal sikres at de ansatte og veiledere ved studier som skikkethetsvurderes har god kompetanse om hva det innebærer og prosessene rundt løpende og særskilt skikkethetsvurdering.

Samarbeid med arbeids- og næringsliv

En av tre hovedsatsingsområder for USN er at vi skal være et arbeidslivsrelevant universitet. I dette legger USN at både studentene våre, utdanningen og forskningen skal være nært tilknyttet arbeidslivet, næringslivet og regionen. For studentene innebærer dette å knytte teori til praksis, nettverk og erfaring som et best mulig utgangspunkt for arbeidslivet etter studiene. Ved USN har mange studier der praksis eller internship er integrert, og ved noen campus arrangeres det enkelte karrieredager der studentene møter arbeidslivet.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det skal legges til rette for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives i samarbeid med næringslivet, bedrifter og institusjoner.
 • Det skal tilrettelegges for mer samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv i utdanningene.
 • USN skal legge til rette for å gi informasjon til studentene om internship og praksis på studieretninger der dette er hensiktsmessig
 • Det skal gjennomføres karriere-/profesjonsdager på alle campuser og fakultet.
 • USN skal øke bruken av gjesteforelesere og alumner fra arbeids- og næringslivet i undervisning og prosjekter og som mentorer og veiledere.  

Praksis

Praksis er en viktig del av studiet for å tilegne seg praktisk erfaring innenfor et fagfelt. Derfor er det viktig å sikre at praksis fungerer godt for studenter, praksisstedet og USN. USN skal være ledende innen profesjonsstudier og da trenger man gode rutiner for å ivareta gode praksisordninger og studentene som er i praksis. Praksis skal være et sted for læring og utfordring og er en viktig del av dannelsesreisen for studentene.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal legge til rette for praksis ved flere studieretninger, for å bidra til at teori og teoretiske kunnskaper kan anvendes i praksis for å fremme læringen og bidra til økt arbeidslivsrelevans i utdanningene.
 • Praksis skal være en god og trygg arena for læring. Det skal satses på økt kvalitet i praksisstudier.
 • Praksis skal evalueres på samme måte som fagemnet, der praksisplass, praksisveileder og praksiskoordinator er en del av kvalitetssystemet for studentene.
 • Universitetets retningslinjer for praksis skal stille tidlige krav både til studenten, veileder og praksislærer.
 • Det forventes at praksisveileder har veiledningskompetanse og gjennomført kurs før studentene skal i praksis.
 • Studentene skal etter endt praksis evaluere praksisplassen som et ledd i å sikre kvaliteten i praksis.
 • USN skal sikre at det alltid finnes yrkesrelevante praksisplasser for det antallet studenter de tar opp på studiene for å sikre læringsutbytte hos alle studentene. Praksisplasser i kommunene skal sikres gjennom et økt samarbeid med vertskommunene og omkringliggende kommuner nær våre campuser.
 • Studenter vil i hovedsak få tildelt praksisplass i det området studenten har semesterregistrert adresse. Etter mottatt praksisplass har studentene inntil fem dager på å gjennomføre et eventuelt internt bytte.
 • Særskilte tildelinger skal fordeles etter følgende prioritet:
  • Sykdom hos student eller nær familie (barn/ ektefelle/ samboer).
  • Alene om omsorgen for barn under 16 år.
  • Sentrale tillitsverv i Studentorganisasjonen og USN.
  • Tillitsvalgt i aktuelt kull (gjelder ikke vararepresentanter).
 • Det skal tas i bruk simulering for å supplere praksis, men ikke erstatte, der dette er hensiktsmessig.
 • USN skal sikre at studenter i samfunnskritiske roller eller lovpålagte verv/stillinger ikke blir forsinket i sin studieprogresjon.

Pensum

Mer og mer pensumlitteratur er tilgjengelig på nettet gjennom nettjenester og elektroniske ressurser. Samtidig blir det også vanlig for studenter å benytte seg av dette. Fra et miljøperspektiv bør man også unngå å trykke opp kompendier som flere studenter heller ønsker å benytte digitalt. Bruken av kompendier på USN er varierende og formålet med kompendier er å sammenfatte litteratur fra flere forskjellige kilder i et verk, der man ser det ikke er behov for å gå til innkjøp av hele boken eller heftet. Gjennom bruken av kompendier har man også spart studenter for unødig innkjøp av litteratur der kanskje ikke hele innholdet i boken er relevant. Tidligere har kompendiet vært tilgjengelig for studentene i opptrykt utgave, der studentene har betalt for rettighetene til materialet på forhånd gjennom studieavgiften.

Studentdemokratiet mener at:

 • Alle emner skal ha litteratur som er tidsaktuell og inneholder oppdatert forskning og kunnskap som er relevant for faget.
 • Senest ved oppstart av emnet skal det legges frem hvilken litteratur som skal brukes i det enkelte emnet og dette skal fremkomme i emneplanen.
 • Alle kompendier skal være tilgjengelige for studentene i digital utgave.
 • Kildene som blir brukt i kompendiene skal skannes som ocr-tekst slik at man får søkbar og kopierbar tekst i kompendiet som også kan leses av opplesningsprogram slik at pensum er tilgjengelig for flest mulig.
 • Kompendier skal holde høy kvalitet og være lett lesbare.
 • Like emner ved ulike campus skal ha tilnærmet likt pensum, med forslag til valgfri tilleggslitteratur.
 • Der pensumlitteratur i studiet brukes fra første uke burde man få pensumliste en uke i forkant.

Oppfølging og veiledning

Oppfølging og veiledning av studenter skal gjennomføres på en faglig og pedagogisk god måte for hver enkelt student. Hvilken type veiledning som gis varierer med oppgaven, gruppesammensetningen og andre faktorer. Det skal gis tilbakemeldinger, både i form av formative og summative vurderinger som bidrar til økt læring for studenten. Dette skal gjennomføres i både enkeltemner og på studieprogram. Veiledning og veiledningsprosessen er en viktig del av studentenes dannelsesprosess gjennom studiene.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det skal gis veiledning til alle studenter i forbindelse med arbeidskrav, oppgaver og alle typer praksis.
 • Obligatoriske arbeidskrav er en viktig del av studentenes læring i emner. Det skal derfor legges vekt på å gi studentene tilbakemelding og veiledning etter gjennomførte arbeidskrav. Tilbakemeldingen må komme i god tid før eksamensgjennomføringen.
 • Det skal tilbys karriereveiledning til alle studenter. Dette skal kunne tilbys som fysisk veiledning og i nærheten av campus.
 • Der det lar seg gjennomføre, skal studentene få oppfølgingssamtaler med faglærer. 

Tilrettelegging for samlingsbasert undervisning

På USN er det flere campus som tilbyr samlingsbaserte studier. Fleksibel utdanning er et viktig grep for å sikre at flere har tilgang på høyere utdanning.

Studentdemokratiet mener derfor at:

 • Det skal legges til rette for at det skal være tilgjengelige rimelige boliger til korttidsleie på campus som tilbyr samlingsbaserte studier.
 • Det skal opprettes et system med oversikt over ledige boliger på de ulike campusene som er ledige for korttidsleie.
 • USN og SSN skal samarbeide om å finne gode løsninger rundt bosituasjon til studenter på samlingsbaserte studier.

Studiebarometeret og studentinkludering

Studiebarometeret gir et bilde av hvordan studentene ved USN har det i sin studiehverdag. Resultatene og problematikken fra undersøkelsen må følges opp årlig.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal følge opp studiebarometeret og sette i gang tiltak i samarbeid med studentene, samt rapportere om resultater fra igangsatte tiltak.
 • USN og studentorganisasjonene skal arbeide for å dele informasjon til studenter om studiebarometeret og viktigheten av å svare på denne.
 • Studentinkludering skal prioriteres ved USN. Arbeidet med dette skal begynne allerede før studiestart og inkludere telefonsamtale med en fadder før oppstart og klasseleder/mentor/fadder til alle studenter og skal videre følges opp av fakultetet etter studiestarten.
 • USNs studentmentorer skal i tillegg til et faglig fokus også bidra til det faglig sosiale fellesskapet i samarbeid med fakultetet, emneledelsen, tillitsvalgte og andre studentorganisasjoner. Studentmentorene må derfor ansettes på bakgrunn av relasjonelle og pedagogiske evner i tillegg til sine faglige.

Gjennomstrømning og frafall

Studentdemokratiet er bekymret for frafall ved høyere utdanning ved USN. USN skal gjennom linjeforeninger og andre studentorganisasjoner jobbe for et bedre faglig og psykososialt miljø blant studentene for å minske frafall av studenter ved USN.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal bidra med at det forskes på hvorfor studenter faller fra i sektoren.
 • USN skal bidra til at det opprettes flere linjeforeninger ved universitetet. Målet skal være at alle studenter skal ha muligheten til å være medlem i en linjeforening. Det skal lages maler for opprettelse og drift av linjeforeninger ved USN.
 • SSN skal bidra til at linjeforeninger blir et godt tilbud til studentene.
 • USN skal videreføre gjennomstrømningsprosjektet og ha fokus på bruken av ulike studentmentorordninger og studentassistener for å fremme faglig sosial tilhørighet og læring.

 

Forskningspolitikk

Forskningsbasert undervisning

Studentaktiv forskning vil skape en kultur for nysgjerrighet, engasjement og nytenkning og føre til både rekruttering og kunnskap. Studentdemokratiet mener at studenter som studerer ved USN skal ha med seg verktøy ved endt utdanning som de kan bruke i arbeidslivet som både er praksisorientert, forskningsbasert, innovative og bærekraftige. Sammenhengen mellom forskning, utvikling, formidling og utdanning må kunne knyttes sammen og prege utdanningene ved USN for å kunne tilby fremragende undervisning.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det skal være en sterk sammenheng mellom forskning, formidling og utdanning ved USN.  
 • Forskningen ved USN skal være samfunnsrelevant og studentnær.
 • Det skal legges til rette for at alle studenter har enkel og gratis tilgang på forskning ved bruk av Open Access
 • All undervisning ved USN skal være forskningsbasert. Dette innebærer blant annet studentaktiv forskning, og at undervisningen er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
 • Alle studenter skal tidlig i utdanningsløpet få en innføring i forskning, forskningsetikk og hvordan å tilegne seg, behandle og oppbevare data.
 • Det skal jobbes for at studenter også i lavere gradsløp skal kunne bidra og få innsikt i relevante pågående forskningsprosjekter ved USN.

Studenters innovasjonskompetanse

Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legger grunnlaget for omstilling, bærekraft og økonomisk vekst i samfunnet. USN har et samfunnsansvar og har en særskilt rolle i denne utviklingen gjennom å utarbeide ny kunnskap og å formidle denne til samfunnet. Studentene ved USN skal være kjent for å være nytenkende og entreprenørielle i sitt arbeid.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal legge til rette for et samarbeid mellom studenter, regionen, bedrifter, næringsliv, Innovasjon Norge og entreprenører.
 • USN og vertskommune skal legge til rette for at studenter skal få tilegne seg, utprøve og benytte innovasjons- og entreprenørkompetanse i alle gradsnivå.
 • Alle utdanninger ved USN skal ha et fokus på entreprenørielle egenskaper i sine fagområder og inspirere til nytenkning.

 

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform i PDF-format finner du her.

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform ble vedtatt i semestermøtet 20. mars 2021.