Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform

Fag-, forskning og utdanningspolitikk er grunnleggende for kvalitetssikring av utdanning ved enhver institusjon. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge verdsetter prinsippet i at alle studenter skal ha lik rett og tilgang på høyere utdanning, og organisasjonen mener derfor at Universitetet i Sørøst-Norge skal sikre høy kvalitet i sin utdanning. Dette innebærer forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, student, - bærekraftig og internasjonalt orientert utdanning ved alle campuser. Samtidig forventer Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at universitetet skal vektlegge kritisk tenkning og etikk i alle studieretninger, dette skal blant annet gjøres gjennom å inkludere studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i forskningsarbeid. Dette ser Studentdemokratiet i Sørøst-Norge som hensiktsmessig for studentmassens akademiske dannelse og forberedelse inn mot arbeidslivet.

Kapittel 1 Fag- og utdanningspolitikk

1.1. Undervisningskvalitet

Undervisningskvalitet defineres ved studentenes oppfatning av undervisningen, altså er det forventet at universitetets undervisere har pedagogisk kompetanse. Studentenes rett til et godt læringsmiljø står sterkt for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Dette vil si at organisasjonen ser det viktig at undervisere kan tilrettelegge for faglig dannelse og utfoldelse på et naturlig, men høyt nivå for studentene.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i SørøstNorge skal prioritere, vektlegge og kvalitetssikre pedagogisk, didaktisk, digital og faglig kompetanse blant undervisere ved institusjonen
 • Fagansatte ved Universitetet i SørøstNorge skal i samråd med sine nærmeste ledere prioritere å legge en plan for pedagogisk utviklingsarbeid som er forankret i tidsrelevant forskning.
 • Universitetet i SørøstNorge skal vektlegge dannelse av gode fagspesifikke fellesskap gjennom å økonomisk tilrettelegge for at fagfeltene kan arrangere relevante seminarer og leie inn flere gjesteforelesere.
 • Fagansatte ved Universitetet i SørøstNorge skal gjøres godt kjent med kvalitetssystemet, samt å kunne inkludere studenter i dette arbeidet i alle emner.
 • Universitetet i SørøstNorge skal i samråd med Studentdemokratiet i Sørøst-Norge opprette en arbeidsgruppe som ser på muligheter og konsekvenser av å innføre digital/nettundervisning og elektronisk oppbevaring ved universitetet.
  • Formålet med dette er å vurder mulighetene for å tilgjengeliggjøre nøkkelforelesninger i alle emner frem til studentene har avlagt bachelor- eller mastergrad.

 

1.2. Vurdering og vurderingsformer

Vurdering er et viktig element i studieprogresjonen da eksamen er eneste vurderingsform i samtlige emner ved alle universiteter, dette fører med seg at studentene er nødt til å vise all sin kompetanse i faget på relativt kort tid. For Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er det viktig at studentene ivaretas under vurderingsprosessen, og ikke minst at man lærer noe av den gjennom begrunnelser og tilbakemeldinger. Dette ser organisasjonen på som viktig, nettopp fordi studentene på sikt får enda bedre forståelse innenfor fagfeltet ved å alltid få tilbakemeldinger og begrunnelser ved sensur overfor å kun få en karakter. Samtidig skal eksamenskarakteren gjenspeile studentenes faktiske kompetanse i faget, og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser det hensiktsmessig at dette kobles opp mot arbeidslivet og studentenes fremtidige yrke.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Retningslinjene  for tilrettelagt eksamen skal bli tydelig formidlet ut til studentmassen av Universitetet i SørøstNorge.
 • Siste forelesning i emnet senest skal være to (2) uker før eksamensdato.
 • Eksamensdatoer skal senest offentliggjøres 15.september for høstsemesteret og 15.februar for vårsemesteret.
 • Universitetet i SørøstNorge skal være strengere i oppfølging av at eksamenskontoret overholder fristene for offentliggjøring av eksamensdatoer, og at disse blir overholdt.
 • Emner som tilbys på flere campuser skal ha lik eksamensform og vurderingskriterier.
 • Delvurderinger underveis i semesteret skal ha uttelling på sluttkarakter i emnet
  • Delvurderingene skal følge progresjonen i undervisningsplanen.
 • Svarfrist på klage skal komme senest tre (3) uker før oppmeldingsfrist til kontinuasjonseksamen.
 • Skriftlig begrunnelse for karakter skal alltid leveres ut med sensuren av eksamen for å fremme fagligprogresjon og læring av eksamen
  • Dette skal være en fullverdig begrunnelse, ikke henvisning til den graderte karakterskalaen
  • Sensorer skal skrive begrunnelse underveis i sensur prosessen
 • Universitetet i SørøstNorge skal utarbeide arbeidslivsnære eksamensformer som gjenspeiler studentenes kompetanse i sitt kommende yrke.
  • Formålet med dette er at arbeidstakere skal kunne se på studentenes vitnemål og faktisk få et inntrykk av studentens reelle kompetanse.
 • Universitetet i SørøstNorge skal vektlegge god veiledning, undervisning og andre nødvendige tiltak for å redusere sjansene for uaktsomt fusk ved eksamen, samt gjøre informasjonen om fusk mer tilgjengelig for studentene i canvas.
 • Eksamensvakter under skoleeksamener skal ha gjennomgått et grunnleggende kurs i wiseflow/flowlock.
 • Eksamensvakter skal kunne kommunisere med norsk og engelsktalende studenter.
 • Ordinære eksamener skal legges i ordinær eksamensperiode. Unntak fra dette er emneundervisning som er planlagt ferdig midtveis i semesteret, da skal eksamen avholdes fortløpende etter emnets undervisning.
  • Eksamensdatoer tilknyttet et gradsløp skal ikke kollidere med hverandre.

 

1.3. Arbeidslivsnærhet og arbeidslivsrelevans

Universitetet i Sørøst-Norges hovedprofil er at universitetet skal være nært arbeidslivet for studentene. Dette betyr at studentene, utdanning og forskningen skal være knyttet opp mot arbeids- og næringslivet i campusen sin vertskommune og region. Studentene skal kunne knytte den teoretiske delen av utdanningen opp mot praksis/internships, nettverk og yrkesrelevant erfaring for å føle seg forberedt inn i arbeidslivet. Ikke minst vil dette også være attraktivt blant fremtidige arbeidsgivere som da får innblikk i hvordan studenten fungerer i praksis og ikke bare i teorien.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i SørøstNorge skal tilrettelegge for at studentene og fagfeltene skal ha samarbeid opp mot næringslivet, bedrifter, institusjoner og lokalt arbeids- og næringsliv uavhengig av studieløp.
 • Karriere og prosjektdager skal i regi av Universitetet i Sørøst-Norge og deres studenter arrangeres på alle campus og for alle fakulteter, og Universitetet i Sørøst-Norge skal gi tilstrekkelig informasjon om dette på starten av studieåret.
 • Universitetet i SørøstNorge skal oppfordre til, tilrettelegge og åpne for praksis/internships på alle studieretninger.
 • Universitetet i SørøstNorge skal kvalitetssikre praksislærere/veiledere, med dette menes at det skal stilles krav til utdanning innenfor veiledning og det skal forekomme evalueringer fra studentene etter hver endt periode.
 • Studenter i student frivillige verv skal få tilrettelagt praksisplass nærmest mulig sin campus eller sitt bosted, og praksislærere/veiledere skal innføres i rettighetene til politisk fravær i praksis.
 • Universitetet i SørøstNorge skal sørge for at all praksiserfaring skal være yrkesrelevant.
 • Universitetet i SørøstNorge skal stille som fasilitator for praksis etter endt grad i Norge.

 

1.4. Pensum

Pensumlitteraturen i samtlige emner skal være lett tilgjengelig for studentmassen. For Studentdemokratiet i Sørøst-Norge betyr dette at det skal være hyppig bruk av kompendier så langt det er mer hensiktsmessig enn å kjøpe hele verk. Kompendier og øvrig pensumlitteratur skal være tidsaktuelt og variert, samt representere mangfoldig litteratur. Med unntak av hele verk skal pensum tilgjengeliggjøres digitalt for studentene både fra et økonomisk og miljøbevisst perspektiv, og ikke minst ved tanke på tidsaspektet opp mot hvert semester. Ofte er det kø på opptrykking av kompendier ved semesterstart, og gjøres mest mulig digitalt vil dette minke sjansene for at studentene henger etter på lesingen før semesteret har begynt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Endelig pensumliste skal være offentliggjort innen 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.  Universitetet i SørøstNorge skal følge opp at emneansvarlige opprettholder disse fristene.
 • Pensumlitteratur skal representere mangfold av blant annet kjønn, seksualitet og etnisitet. Dette er grunnleggende for alle studenters utvikling, dannelse, representasjon og gjenkjennbarhet i litteraturen og ved studiestedet.
 • Like emner ved ulike campus skal ha tilnærmet likt pensum, med forslag til valgfri tilleggslitteratur.
 • Alle emner skal ha litteratur som er tidsaktuell og inneholder oppdatert forskning og kunnskap som er relevant for faget.
 • Alle kompendier og tidsskrifter skal være tilgjengelig gratis og digitalt for studentene i alle emner.
 • Kompendier skal holde gøy kvalitet og være lett lesbare.
 • Kildene som blir brukt i kompendiene skal skannes som OCRtekst slik at man får søkbar og kopierbar tekst i kompendiet som også kan leses av opplesningsprogram slik at pensum er tilgjengelig for flest mulig.

 

1.5. Tilrettelegging for nett- og samlingsbasert undervisning

På USN er det flere campus som tilbyr samlingsbaserte studier. Fleksibel utdanning er et viktig grep for å sikre at flere har tilgang på høyere utdanning.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Det skal legges til rette for at det skal være tilgjengelige rimelige boliger til korttidsleie på campus som tilbyr samlingsbaserte studier.
 • Det skal opprettes et system med oversikt over ledige boliger på de ulike campusene som er tilgjengelige for korttidsleie.
 • Universitetet i SørøstNorge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal samarbeide om å finne gode løsninger rundt bosituasjon til studenter på samlingsbaserte studier. Dette innebærer rimelige boliger med beliggenhet nærme campus.  
 • Samlinger skal være meningsfulle og det skal være et tydelig mål med oppmøte. Dette innebærer at forelesere i så stor grad som mulig går bort fra tradisjonell forelesning, og benytter seg av undervisningsaktiviteter som ikke er mulig over nett.
 • Det skal i så stor grad som mulig legges til rette for at eksamen kan bli tatt eksternt/digitalt på både muntlig og skriftlig teoretisk eksamen.

 

1.6. Studentevaluering

Det er studentene som best vet hva som gir de læring, derfor er studentenes stemme viktig når det kommer til kvalitetssikring av universitetets innhold, både faglig og sosialt. For at kvaliteten på studietilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge skal være best mulig, er det derfor viktig å bruke studentevaluering hyppig.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Midtveisevalueringer av emner skal gjennomføres innen midten av oktober på høstsemesteret og slutten av februar på vårsemesteret, dette for at resultatene skal kunne være med å påvirke videre undervisning.
 • Universitetet i SørøstNorge skal ha tett oppfølging av midtveisevalueringer, og har ansvaret for at disse blir gjennomført og videreført.
  • Emnetillitsvalgt skal inkluderes i etterarbeidet av emneevalueringene.
 • Emnetillitsvalgt skal se resultatene og være med på å utarbeide forbedringstiltak som emneansvarlige skal sende videre.
 • Studentene skal gjøres kjent med emneansvarlige sine forbedringstiltak, og evaluere disse.
 • Programkoordinator skal kobles på dersom det ikke blir noen forbedring.
 • Universitetet i SørøstNorge og studentorganisasjonene skal arbeide for å dele informasjon om studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen, og viktigheten av å svare på disse.
 • Universitetet i SørøstNorge og studentorganisasjonene skal med resultatene fra studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen sette i gang tiltak, og rapportere om resultater fra de igangsatte tiltakene.
 • Emneansvarlige skal informere studentene om at evalueringene er anonyme.

 

1.7. Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering er en vurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i kommende yrke, og inngår i flere av Universitetet i Sørøst-Norges studieprogram. Skikkethetsvurdering av den enkelte student skal foregå kontinuerlig igjennom hele studieløpet og alle som er involvert i en students studieløp har ansvar om å kontinuerlig foreta vurderinger på om en enkelt student er skikket eller ikke. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i SørøstNorge skal vektlegge kvalitetssikring, og formidling av ordningen for skikkethetsvurdering.
 • Universitetet i SørøstNorge skal være strengere i oppfølging av at formålet med skikkethetsvurdering tas på alvor.
 • Universitetet i SørøstNorge er ansvarlige for å informere alle studenter ved studier med skikkethetsvurdering om hva skikkethet innebærer, og hvilket ansvar man har som student.
 • Universitetet i SørøstNorge skal gi informasjon om hvordan tvilsmeldinger kan sendes og hvordan skikkethetssaker behandles.
 • Studenter skal kunne melde inn skikkethetssaker anonymt, via en fagansatt.
 • Universitet I SørøstNorge skal følge opp gjennomføringen og sørge for at formålet med skikkethetsvurderingen blir tatt på alvor.
 • Studenter som får tvilsmelding rettet mot seg skal få tilbud om veiledning, og få mulighet til å bli skikket i den grad det er mulig.

 

1.8. Kunstig intelligens og annen Disruptiv teknologi

Verdenen er i dag på kanten av en stor forandring, denne forandringen kommer med bruk av kunstig intelligens og verktøy slik som ChatGPT og andre liknende verktøy som vil forandre måten vi som mennesker lærer og utfører oppgaver. Siden arbeidsplasser vil med høy sannsynlighet ta i bruk slike verktøyer så må universitetet ta dette til rette, spesielt siden Universitet i Sørøst-Norge skal være arbeidslivsrettet slik at studentene klar over fordeler, risiko og konsekvenser bruken av slik verktøy medfører.

Studentdemokratiet Sørøst-Norge mener at:

 • Forelesere og emneansvarlige skal gjøre seg kjent med hvordan relevant verktøy slik som ChatGPT fungerer og hvordan studentene kan ta slike verktøy i bruk.
 • Forelesere skal der det er relevant undervise og gi veiledning om bruk av verktøy som bruker kunstig intelligens og hvordan man bruker slikt verktøy riktig.
 • Forelesere skal legge til rette for noen øvelser og oppgaver som ikke kan lett besvares av kunstig intelligens, men krever kunnskap og kreativitet fra studenten.

 

Kapittel 2 Forskningspolitikk

2.1. Forskningsbasert undervisning

Forskning bidrar til utvikling av samfunnet, og skaper innsikt i temaer og utfordringer studentene kan møte på videre I arbeidslivet. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at studenter som studerer ved Universitetet i Sørøst-Norge skal, ved endt utdanning, sitte igjen med verktøy som er praksisorientert, forskningsbasert, innovativt og bærekraftig som de kan bruke videre i arbeidslivet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Det skal være sterk sammenheng mellom forskning, formidling og utdanning ved Universitetet i SørøstNorge.
 • All undervisning ved Universitetet i SørøstNorge skal være forskningsbasert og basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
 • Undervisere ved Universitetet i SørøstNorge skal undervise basert på eksisterende viten i faget, noe som vil inkludere resultater fra egen forskning, men også andres forskning.
 • Tanken er at: Studentene skal igjennom undervisningen bli presentert for kritisk tenkning, hvor ulike forskningsmetoder og forskningsresultater.

2.2. Studentaktiv forskning

Studentaktiv forskning kjennetegnes ved at studentene aktivt deltar I forskningsarbeid med tilknytning til eget fagfelt. Det vil være med på å skape en kultur for nysgjerrighet, engasjement og nytenkning som kan føre til rekruttering og ny kunnskap. For mange studenter er det nettopp en forskningsoppgave studiene avsluttes med, og Universitetet i Sørøst-Norge har et ansvar om at studentene har kjennskap til hvordan en forskningsoppgave skrives.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i SørøstNorge skal arbeide for å involvere studenter i forskning, uavhengig av gradsforløp.
 • Alle studenter skal tidlig i utdanningsforløpet få en innføring i forskning, forskningsetikk og hvordan tilegne seg, behandle og oppbevare data.
 • Universitetet i SørøstNorge skal ha sikre lagringsmuligheter for innhentet datamateriale.
 • Universitetet i SørøstNorge skal arbeide for å skape inkluderende forskningsmiljø på tvers av fakulteter og campuser.
 • Det skal arbeides for økt synliggjøring og informasjon om forskningsmiljøene ved Universitetet i SørøstNorge.
 • Studentene skal enkelt kunne involvere seg i forskningsmiljø ved universitetet.
 • Universitetet i SørøstNorge skal være pådriver for tidlig eksponering av forskningsarbeid.

 

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform i PDF-format finner du her.

Fag-, forsknings- og utdanningspolitisk plattform ble vedtatt i semestermøtet den 19. mars 2023.