Prinsipprogram 2022-2025

Prinsipprogrammet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) fastsetter grunnprinsippene og de overordnede politiske prioriteringene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det overordnede politiske dokumentet for SDSN.

Kapittel 1 - Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk

Alle studenter skal ha lik rett og lik tilgang til å ta høyere utdanning. Utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha høy kvalitet, være forskningsbasert, arbeidslivsrelevant, studentsentrert og internasjonalt orientert. Forskningen skal ha høy internasjonal kvalitet og komme studentene til gode.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Alle campus skal være universelt utformet og at universitetet i minst mulig grad skal bruke midlertidige løsninger for universell utforming.
 • Utdanning skal ikke være en vare, men en rettighet.
 • Universitetet skal være en pådriver for fornyede undervisnings- og vurderingsformer som fokuserer på veiledning og digitale verktøy.
 • Universitetet skal jobbe for god undervisningskvalitet, målt i studenttilfredshet.
 • Universitetet skal jobbe for et inkluderende og tolerant læringsmiljø.
 • Det skal legges til rette for praksis ved flere studieretninger, der det å kunne implementere teori og teoretiske kunnskaper i praksis vil være hensiktsmessig for læring.
 • Praksis skal være en god arena for læring og at universitetet skal satse på å øke kvaliteten i praksisstudier.
 • Samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge om å skape et praksisorientert universitet med tette bånd til arbeidslivet.
 • I studier der studentene skikkethetsvurderes skal studentene motta informasjon om forskriften, vurderingen og hvordan melde bekymringsmelding, samt være godt informert om sine rettigheter og saksgang i skikkethetssaker.
 • Alle kompendier skal være tilgjengelige for studentene i digital utgave og skal holde høy kvalitet.
 • Alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha tilgang på karriererådgiving.
 • Universitetet skal prioritere underviseres pedagogiske kompetanse.
 • Sensurfristen må overholdes og brudd medfører bøter. Midlene skal gå til arbeid som fremmer studentenes læringsmiljø.
 • Utdanningen, formidlingen og forskningen skal være preget av bærekraftig utvikling og ha et sterkt fokus på kritisk tenkning.
 • Universitetets forskning og forskningsfinansiering skal være etisk forankret og bærekraftig.
 • Universitetet skal ha arbeidslivsrelevante vurderingsformer.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal være en pådriver for både tverrfaglig samarbeid, og utvikling av alternative undervisningsformer på tvers fakultet og emner der det er hensiktsmessig i forhold til praksis og arbeidsliv.

Kapittel 2 - Velferds- og læringsmiljøpolitikk

Universitetet i Sørøst-Norge skal være et godt sted å være og lære. Studentene skal oppleve at de ivaretas og føle seg rettferdig behandlet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge skal tilby minimum 20% dekningsgrad på antall leseplasser, samt 15% dekningsgrad på grupperom på alle sine campuser.
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal samarbeide gjennom studentombud og læringsmiljøutvalget om å utarbeide etiske retningslinjer for studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal fokusere på det psykososiale læringsmiljøet i alle emner.
 • Studentfrivillighet skal være et heldagstema under studiestart. Studentfrivilligheten skal også legges fokus på kontinuerlig gjennom studieløpet.
 • Universitetet skal ta en større del i studiestarten og koordinere studiestartukene på campus. Universitetet skal involvere seg i fadderordningene og jobbe for et godt samarbeid med studentene.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal opprette et canvasrom til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.
 • Alle undervisning- og studierelaterte rom skal være utstyrt med digitale strømme muligheter, og at det skal tilrettelegges for hybridundervisning.
 • Helserefusjonsordningen skal styrkes.
 • Vertskommune skal tilby helsestasjoner for alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha treningssentre i nær tilknytting til studentboligene.
 • Treningssentre skal ha det rimeligste tilbudet for studentene i vertskommunen.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge, vertskommunen og andre aktører må samarbeide for å øke dekningsgraden. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge støtter at private aktører også kan komme inn på studentboligmarkedet.
 • Vertskommunene skal ta over ansvaret med barnehageordningen for studenter med barn.
 • Det skal være mulig å kjøpe både enkelt- og periodebilletter på kollektivtransport til en rabattert pris for studenter, uavhengig av alder.
 • Studiestøtten skal knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden og være på 2 G og utbetales over 12 måneder.

Kapittel 3 – Internasjonaliserings- og solidaritetspolitikk

Universitetet skal ha en internasjonal profil og legge til rette for studentmobilitet. Det skal arbeides for internasjonal solidaritet i akademia ved å blant annet støtte kampen for studenters rettigheter, akademisk frihet og demokratiske rettigheter.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Utdanning i Norge skal være gratis for alle, uavhengig av hvor man kommer fra.
 • Språkbarrierer skal fjernes ved å tilby internasjonale studenter gratis norskkurs, og det skal legges til rette for at all informasjon skal være tilgjengelig på engelsk.
 •  Innvekslingsstudenter skal gis boliggaranti for lengden av oppholdet deres.
 • Flere emner og studier skal tilbys på engelsk, for å tilrettelegge for mer innveksling til Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Det skal arbeides for en markant økning med inkluderingen av internasjonale studenter i Studentdemokratiet.
 • Det skal opprettes en internasjonal komite, bestående av internasjonale studenter, som skal være et rådgivende organ for Studentdemokratiet. Disse skal inkluderes inn i lederforum.
 • Det skal jobbes for studentassistenter på alle campuser som har en plass i den internasjonale komiteen.

Kapittel 4 – Inkludering, likestilling og mangfold

Inkludering, likestilling og mangfold er selvfølgelige og grunnleggende verdier i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, vi mener dette burde være et satsningsområde hos Universitetet i Sørøst-Norge for å sikre at studentmassen som helhet skal føle seg trygge, sett, inkludert, respektert og likestilt ved alle campuser.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge skal ha absolutt nulltoleranse for diskriminering.
 • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge skal støtte likestillingsarbeid innen opptaksavdelingen.
 • Universitetet i Sørøst-Norge må gjøre seg bevisst på hvordan endringer i fastsetting av kjønnspoeng påvirker opptak til studier.
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal igjennom samarbeid arbeide for å likestille studentenes meninger med ansattes i råd, utvalg og prosjektgrupper.
 • Alle studenter og ansatte med tilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge skal utvise respekt for hverandres ulikheter, deriblant; kjønn, livssyn, alder og fysiske og psykiske utfordringer.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal bevisst arbeide for å bli mer attraktiv for underrepresenterte grupper.
 • Det skal arrangeres ulike temadager for å skape oppmerksomhet og kunnskap rundt ulike temaer/problematikker omhandlende likestilling, inkludering og mangfold.
 • Det skal etterstrebes mangfold i alle organer både ved Universitetet i Sørøst-Norge og i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.
 • Alle campuser ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober.
 • Det skal tilbys et synlig bønnerom på alle campus hvor studenter kan praktisere sin religion og sitt livssyn.
 • Likestilling og mangfolds arbeidet i størst mulig grad skal begrunne sine beslutninger med bakgrunn i forskning og undersøkelser.

 

Her finner du prinsipprogram i PDF-format

Prinsipprogram ble vedtatt i semestermøte 30.10.2022.