Etiske retningslinjer for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

De etiske retningslinjene bygger på organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og resolusjoner. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) og andre som er tilknyttet organisasjonen, samt representanter, gjester eller deltakere på arrangementer i regi av SDSN. Tillitsvalgte i SDSN er ansvarlige for å utøve sin rolle som tillitsvalgt i tråd med de etiske retningslinjene, og opptre på en måte som opprettholder tilliten og omdømmet til SDSN.

Formålet med de etiske retningslinjene er å bidra til en god organisasjonskultur og å sikre et inkluderende og trygt miljø. Alt arbeid i SDSN skal utføres med ærlighet og redelige hensikter uten intensjon om personlig vinning.

De etiske retningslinjene gjelder for tillitsvalgte i SDSN også utenfor arrangementer i regi av SDSN, og i utlandet. De gjelder også på offentlige arenaer slik som online fora og ved innlegg i sosiale medier der innleggene er offentlige og synlige for alle. I tillegg skal tillitsvalgte forholde seg til de etiske retningslinjene når man representerer SDSN på andre arrangementer, i andre organisasjoner og på reiser.

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til et eget varslingsutvalg, definert i kapittel ni. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad. Arbeidsutvalget har ansvar for å gjennomgå retningslinjene årlig, og løfte dem til revidering ved behov.


1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte i SDSN, samt andre deltakere og gjester på organisasjonens arrangementer skal vise respekt og åpenhet for alle. SDSN har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering i alle former, og avstår fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende, trakasserende, diskriminerende eller på andre måter ubehagelig. Alle studenter skal ha anledning til å ta del i og føle seg velkomne i SDSN.


2. Respekt for andres integritet og grenser

SDSN skal oppleves som en trygg organisasjon for alle. Alle tillitsvalgte og andre deltakere og gjester på organisasjonens arrangementer, skal kjenne til og følge de etiske retningslinjene samt retningslinjene for trygg organisasjon vedtatt av Semestermøtet. Den enkeltes integritet og grenser skal til enhver tid respekteres, og seksuell trakassering, seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. SDSNs retningslinjer for trygg organisasjon skal inneholde retningslinjer for mottak av varsel og håndtering av saker som innebærer seksuell trakassering, grenseoverskridende seksuell adferd, overgrep og annen uønsket atferd i SDSN.


3. Rolleforståelse

Alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av SDSN. Tillitsvalgte i SDSN skal være bevisst muligheten for at verv kan gi uforholdsmessige fordeler i relasjon til andre. Makten et høytstående verv gir skal være en faktor i vurderingen av alvorlighetsgraden av et brudd på etiske retningslinjer.


4. Representasjon

Tillitsvalgte som representerer SDSN er ansvarlige for å opprettholde tilliten og omdømmet til organisasjonen som studentorganet ved USN. Tillitsvalgte skal ha et ansvarlig forhold til alkohol som representanter for SDSN og avstå fra å fremme press rundt alkohol og andre rusmidler. Andre deltakere på arrangementer i regi av SDSN skal også ha et ansvarlig forhold til alkohol på våre arrangementer. Brudd på retningslinjene i sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler anses som svært alvorlige.


5. Habilitet

Alle tillitsvalgte i SDSN forplikter seg til å ha kjennskap til vedtektenes kapittel 6 om habilitet, samt å følgje denne paragrafen i utøvelsen av sitt verv.


6. Økonomisk ansvarlighet

Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av SDSN midler. Alle tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med det til enhver tid gjeldende økonomireglementet for SDSN. Alt arbeid i SDSN skal utføres ærlig, redelig SDSN midler skal forvaltes på en demokratisk måte i henhold til vedtatt budsjett, hvor alle som har vedtatt det aktuelle budsjettet skal ha innsyn i hva midlene brukes på.


7. Åpenhet og fortrolighet

SDSN og våre tillitsvalgte skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller, referater og vedtak skal være allment tilgjengelig på våre nettsider. Alle tillitsvalgte skal signere taushetserklæring ved tiltredelse til sitt verv. Sensitiv informasjon skal behandles i lukket møte, med mindre personen saken gjelder krever at saken skal behandles i et åpent møte. Organet som skal behandle den lukkede saken kan overprøve krav om åpenhet med 2/3 absolutt flertall.

Tilbakemeldinger og kritikk fra tillitsvalgte og studenter skal alltid møtes på en imøtekommende og konstruktiv måte av alle organer og tillitsvalgte i SDSN.


8. Valgkultur

Å stille til valg i SDSN skal oppleves som trygt for alle kandidater. Alle som stiller til valg skal behandles

med respekt og bedrive en ryddig valgkamp. Kandidater oppfordres til å drive valgkamp for å fremme

sitt kandidatur på en positiv måte.


9. Brudd på de etiske retningslinjene

Eventuelle brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til ett eller flere medlemmer av arbeidsutvalget, som samlet utgjør SDSNs varslingsutvalg. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre sanksjoner etter vurdering av blant annet alvorlighetsgrad. Varslingsutvalget har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak og skal i sitt arbeid legge vedtektene, de etiske retningslinjene og retningslinjer for trygg organisasjon til grunn. Varslingsutvalget arbeider etter SDSN varslingsrutiner, og eventuelle vedtak kan ankes til ledergruppen.

Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer

eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med ekskludering, suspensjon eller forslag om mistillit i henhold til SDSNs vedtekter.

Sanksjoner skal stå i sammenheng med alvorlighetsgraden av bruddet på de etiske retningslinjene. Videre varslingsrutiner, prosess og sanksjoner står beskrevet i organisasjonens varslingsrutiner, som vedtas av ledergruppen.

Etiske retningslinjer ble vedtatt av semestermøtet 17.03.2024.