Studentvelferdspolitisk plattform

Studentvelferd er en viktig del av både trivsel og omgivelser rundt studenttilværelsen. Det er viktig å sette søkelys på studentvelferd for å skape trygge, gode og fungerende omgivelser for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge. God studentvelferd defineres av grunnleggende og nødvendige behov studentene har i hverdagen. At velferdstilbud er lett tilgjengelig for studentene er et grunnleggende premiss for at studentene skal kunne bruke all sin energi og sitt fokus på sine studier ovenfor hverdagslige velferdsbehov. Studentvelferdspolitisk plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiet i Sørøst-Norges studentvelferds politikk, denne plattformen legger overordnede føringer på organisasjonens arbeid med studentvelferd ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kapittel 1: Studenthelse

God studenthelse er når studenten mestrer sin studiehverdag og lykkes både faglig, sosialt og psykisk. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse viser en økt grad av utfordringer knyttet til både fysisk og psykisk helse. Det er derfor nødvendig at Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge arbeider sammen for å legge til rette at studentene kan oppleve denne gode studenthelsen og mestre sin studiehverdag på best mulig måte.

 

1.1. Helsetilbud

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at studentenes helse er viktig, og burde prioriteres av både Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Disse har sammen et felles ansvar om å ivareta alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge, og derfor også legge til rette for at alle studenter opplever en god studiehverdag.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Det skal tilbys lavterskeltilbud ved alle av Universitetet i Sørøst-Norges campus, for å ivareta både studenters fysiske og psykososiale helse.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge Helse skal opprettholdes.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge Helses psykologer og samtaleterapeuter skal synliggjøres mer for studentene.
 • Helserefusjonsordningen skal styrkes ved å:
 • Fjerne dagens egenandelkrav
 • Øke refusjonsprosenten til 75%
 • Øke maksimal årlig utbetaling til 10.000 kr (NOK)
 • Det skal være et fellesprinsipp om en halvtimes matpause på alle campus. 

 

1.2. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig for studenters psykiske og fysiske helse. Tallene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse viser at studenter trener mer enn før, samtidig som gjennomsnittsvekten på studenter går opp. Jevnlig fysisk aktivitet har flere fysiske og psykiske helsefordeler, og vil ha en positiv påvirkning på studenthelsen.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Det skal tilrettelegges for å utøve fysisk aktivitet ved eller i nær tilknytting til alle av Universitetet i Sørøst-Norges campus.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha døgnåpne treningssentre i nær tilknytting til studentboligene. Treningstilbudet skal være det rimeligste tilbudet for studentene i den vertskommunen de holder til.

 

1.3. Mattilbud

Sunne og gode matvaner er viktig for både den fysiske og psykiske helsen. For at studentene tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge skal kunne ivareta en god studenthelse, er det derfor viktig at mattilbudene tilbyr næringsrik, sunn og variert mat. Det skal være et fellesprinsipp om en halvtimes matpause på alle campus.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Mattilbudene skal til enhver tid være inkluderende, og ha mat til alle studenter. Uansett studentenes egne preferanser og allergier.
 • Prisene skal være lavere enn konkurrerende mattilbud som ikke driftes av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Kapittel 2: Studentliv

For at studentene skal kunne oppleve det gode studielivet de fortjener er det flere faktorer som spiller inn. Studielivet omhandler mer enn kun det akademiske, det innebærer også studentenes sosiale og psykososiale liv. Setter man søkelys på dette og prioriterer det i universitets- og høgskolesektoren vil det kunne utjevne sosiale ulikheter og forutsetninger blant studentmassen som helhet.

 

2.1. Studentboliger

Studentboliger er et godt og nødvendig tiltak for å sikre like forutsetninger og muligheter for høyere utdanning uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale forhold hos studentene. Det å ha et trygt, forutsigbart og billig sted og bo er med på å gi studentene forutsetninger til å kunne fokusere på sine studier. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser ingen hensikt i at bosituasjon skal være en utslagsgivende faktor for hvorvidt studentene skal kunne fullføre sine studier, dette må derfor tilrettelegges etter studentenes behov.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ha studentboliger som sin hovedprioritet. Ved bygging av nye studentboliger skal alle aspekter ved bærekraft bli tatt i betrakting, det vil si økonomiske, miljømessige og sosiale langsiktige forhold for studentene og samfunnet. Hvorvidt det er mest bærekraftig å bygge nye eller rehabilitere gamle boliger skal bli vurdert av fagpersonale, da dette vil variere fra sted til sted
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal også prioritere utbygging av familieboliger på alle campuser.
 • Studentboligene tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal bygges campusnært, samtidig som det skal være et forutsigbart, trygt og rimelig sted å bo.
 • Det skal også være fellesarealer som er tilrettelagt slik at det blir naturlige oppholdsrom for beboerne i studentboligene.
 • Det skal være minst 20% dekningsgraden av studentboliger tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 • Alle relevante aktører skal samarbeide for å øke dekningsgraden av studentboliger tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 • Private aktører kan bidra til formålet om økt dekningsgrad og dermed komme inn på studentboligmarkedet etter grundig kvalitetssikring.
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge må kommunisere alle prisøkninger på tilleggstjenester i studentboligene direkte til beboerne.

 

2.2. Studentøkonomi

Det å sikre like forutsetninger uavhengig av økonomiske forhold hos studentene i høyere utdanning er det helt grunnleggende at studentene skal kunne leve kun av studiestøtten. Studenter skal ikke måtte være avhengig av å ha inntektsgivende arbeid eller annen økonomisk støtte ved siden av studiestøtten. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at studieprogresjon ikke skal påvirkes av økonomiske forhold. Det er derfor helt nødvendig å utjevne forskjeller i forutsetninger for å fullføre studiene ved å øke studiestøtten slik at økonomiske forhold ikke er en avgjørende faktor for gjennomføring av studier.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studiestøtten skal knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden og være på 2 G.
 • Studentene skal selv kunne velge mellom utbetaling over 12 måneder, hvor en større del blir utbetalt den første måneden i semesteret eller flat utbetaling.
 • 60 % av studielånet skal omgjøres til stipend etter hvert som studenten avlegger studiepoeng.

 

2.3. Sosialtilbud tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser urovekkende tall når det kommer til hvordan studenter har det på studiestedet sitt. Det å ha et sosialt nettverk er ifølge forskning noe av det viktigste for den psykiske helsen, og Universitetet i Sørøst-Norge burde her legge til rette for gode sosiale tilbud tilknyttet alle campus.

Studentdemokratiet I Sørøst-Norge mener at:

 • Universitetet i Sørøst-Norge, Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og andre relevante linjeforeninger og organisasjoner skal samarbeide om å arrangere verdensdagen for psykisk helse ved alle av Universitetet i Sørøst-Norges campus.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal jobbe for aktive og inkluderende studentmiljø på studiestedene.
 • Det skal arrangeres alkohol- og rusfrie gratisarrangementer på campus som er inkluderende for alle studenter.
 • Hvert studiested skal ha et studenthus tilknyttet seg, der studenter kan arrangere aktiviteter og sosiale arrangementer.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal stille sine lokaler til disposisjon for studentarrangement- og aktiviteter arrangert av studentforeninger- og organisasjoner.
 • Universitetet i Sørøst-Norge skal ha klare retningslinjer for opprettelse av linjeforeninger.
 • Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal ta større ansvar for oppfølging av de ulike studentforeningene. Dette gjennom blant annet deltakelse i lederforum på campus, samt kurs og opplæring for studentforeningene.

Kapittel 3: Vertskommune

Et godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge er viktig for alle parter. Som vertskap for utdanningsinstitusjonen har vertskommunen ansvar for å legge til rette for studenter som er bosatt i kommunen, både fast og midlertidig. Universitetet i Sørøst-Norge har flere campus og er derfor avhengig av å ha et samarbeid med flere vertskommuner, Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser det nødvendig at man tilbyr det samme for alle studenter ved institusjonen også i vertskommunen.

 

3.1. Samarbeid

For å kunne få til et tett og godt samarbeid, er det viktig at campusstyrene ved hver enkelt campus har en god samarbeidsarena med vertskommunen. Dette samarbeidet vil være viktig for både vertskommunens og Universitetet i Sørøst-Norges planlegging av fremtiden.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Vertskommunene skal opprette et studentråd for å sikre at studentenes stemme blir hørt.
 • Campusstyrene i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og vertskommunene skal samarbeide om hvordan man best kan fremme sine tjenester for studentene.
 • Vertskommunene skal sende relevante høringer til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.
 • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal være en aktiv bidragsyter og være med å påvirke lokalpolitikken i saker som angår studentene.
 • Vertskommunen skal gi tilflyttende studenter goder som: digitalt studieverktøy, busskort i regionen, fortrinn ved rekruttering til relevante stillinger, rabatterte priser på kulturtilbud.

 

3.2. Studentbarnehage

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at det å være forelder ikke skal være et hinder fra å ta høyere utdanning, men at det heller krever tilrettelegging. Studenter med barn er helt avhengig av å ha tilbud om studentbarnehager eller liknende tilbud i sin vertskommune. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge drifter og tilbyr per dags dato kun én studentbarnehage i Notodden med svært få studentbarn, derfor mener Studentdemokratiet i Sørøst-Norge at vertskommunen må tilrettelegge for og komme med et barnehagetilbud til sine studenter.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge legger ned studentbarnehagen, for å heller forsterke sine andre tjenester til studentmassen.
 • Vertskommunen skal overta ansvaret med barnehageordning for studenter med barn.
 • Vertskommunen skal tilby barnehageplasser med studentrabatterte priser og utvidede åpningstider i eksamensperioder.
 • Studenter med barn skal ha fortrinnsrett på plass ved barnehagen nærmest sin bopel eller campus i vertskommunen.

 

3.3. Kolektivtransport

Å reise kollektivt er miljøvennlig og også en nødvendighet for mange studenter. Ikke alle studenter tar seg råd til å eie et eget fremkomstmiddel, og den kollektive transporten vil fungere som praktisk og økonomisk lønnsom tjeneste.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studenter skal ha muligheten til å kjøpe enkelt- og periodebilletter til rabattert pris på kollektivtransport, uavhengig av alder.
 • Det skal være enkelt å komme seg til/fra campus til omkringliggende steder og tjenester.
 • Det skal være enkelt å reise kollektivt mellom Universitetet i Sørøst-Norges campuser.

 

3.4. Helsetilbud til studenter

Studentenes helse er viktig, og derfor er det nødvendig at vertskommunen får tilrettelagt gode helsetilbud som studentene kan bruke. Legetjenester, tannlegetjenester, helsestasjon og gynekologtjenester er noen av helsetilbudene som alle studenter burde få tilknyttet studiestedet sitt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Studenter skal ha rett til legehjelp i vertskommunen, uavhengig om man er folkeregistrert i kommunen.
 • Vertskommune skal tilby helsestasjoner for alle studenter ved universitetet i Sørøst-Norge.
 • Det skal være 75% rabatt på offentlig tannhelsebehandling for alle studenter uavhengig av alder, studie- og bosted.
 • Vertskommunen skal i samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge sørge for at helsetilbudene som tilbys for studenter dekker studentenes behov i tilstrekkelig grad.

 

3.5. Kulturtilbud for studenter

For at studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge skal få en god studenttid og oppleve vertskommunen som attraktiv og et godt sted å bo, er det avgjørende med gode kulturtilbud. For at studentene skal oppnå god livskvalitet og velferd er de avhengig av gode tilbud utenfor campus. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener det vil gange både studentmassen og vertskommunen om kulturtilbudene strykes.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • Vertskommunene skal tilby studentrabatt på alle sine kulturtilbud.
 • Det skal kunne tilby studentspesifikke kulturtilbud i regi av vertskommunen.
 • Vertskommunen skal tilby refusjon på 20% av studenters utlegg for deltakelse på kulturtilbud i vertskommunen i regi av private aktører.
 • Vertskommunen skal tilrettelegge for at studentene lett skal kunne komme seg til og benytte seg av ulike aktivitetsområder i regionen som: lysløyper, turløyper, skog, idrettsanlegg, o.l.

 

Studentvelferdspolitisk plattformen i pdf-versjonen finner du her:

Studentvelferdspolitisk plattform ble vedtatt av semestermøte den 30.10.2022.