Handlingsplan for SDSN

Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument som hele organisasjonen skal arbeide etter. Punktene er ikke i prioritert rekkefølge.


1. Studentdemokratiet

 • Det skal arbeides for å øke synligheten til organisasjonen både for studenter og ansatte ved universitetet, regionalt og nasjonalt.
 • Det skal arbeides for å styrke informasjonsflyten internt i organisasjonen, til studentmassen ved universitetet, til studenter i råd og utvalg og til våre samarbeidspartnere.
 • Det skal aktivt samarbeides med de lokale studentsamfunnene og linjeforeningene på campus om arrangementer m.m., for å skape samhold og mer synlighet for begge parter.
 • Det skal gis god opplæring og overlapp i saker til våre tillitsvalgte.
 • Studentdemokratiet er og skal jobbe for å være en demokratisk, effektiv organisasjon med fokus på samarbeid, politikk og informasjonsdeling.
 • Det skal arbeides for å senke terskelen for deltagelse og øke valgdeltagelsen.
 • Det skal arbeides med at demokratitiden skal respekteres og holdes fri fra undervisning.
 • Det skal jobbes for eksamensfri 18.mai.
 • Det skal legges til rette for studentråd i alle vertskommuner.

 

2. Fag, forskning og utdanning

 • Det skal arbeides for at flere studenter får mulighet til å ta praksisemner og sikre at studentene opplever arbeidslivsorienterte studier.
 • Det skal arbeides for arbeidslivsnære eksamensformer og et næringslivsnært digitalt eksamensverktøy.
 • Det skal arbeides for studentnær forskning ved universitetet.
 • Det skal arbeides videre for en helhetlig studentmentorordning ved universitetet.
 • Det skal arbeides for å klargjøre informasjon og retningslinjer omhandlende fusk.
 • Det skal arbeides for at eksamensdatoer for alle emner blir publisert innen 15. august/15. januar.

 

3. Velferds- og læringsmiljøpolitikk

 • Det skal utarbeides en likestilling-, inkludering- og mangfoldpolitisk plattform.
 • Det skal arbeides for å sikre at alle studenter opplever et godt fysisk og psykisk læringsmiljø.
 • Det skal arbeides for at det sosiale tilbudet skal styrkes på alle campus.
 • Det skal arbeides for et utvidet helsetilbud på alle campus som inkluderer tilgang til lege-, helsesykepleier- og jordmortjenester.
 • Det skal arbeides for en helhetlig og inkluderende studiestart på alle campus.
 • Det skal arbeides for økt studentboligdekningsgrad på alle campus.
 • Det skal arbeides for etablering av insentivordninger i alle vertskommuner om studenter melder flytting.
 • Det skal arbeides for studenthus på alle campus.

4. Studentstemmen på universitetet

 • Det skal arbeides for at studentstemmen i kvalitetssystemet skal synliggjøres.
 • Det skal arbeides for at studentstemmen i råd og utvalg skal synliggjøres.
 • Det skal arbeides for at studentorganisasjonene på campus møtes i lederforum for å samle studentstemmen på campus.
 • Det skal arbeides for å få et godt samarbeid med studentombudet.
 • Det skal arbeides for et godt samarbeid mellom SDSN, ISU og SAIH.
 • Det skal etableres et felles ISU som skal samarbeide med øvrige organ og representere hele universitetet.

 

Handlingsplanen 2021-2022 finner du i PDF-format her.

Handlingsplan ble vedtatt av semestermøte 24.10.2021.