Instruks Kontrollkomiteen

For alle medlemmer av kontrollkomiteen

 • Kontrollkomiteen skal påse at SDSN handler i samsvar med fattede vedtak, retningslinjer og styringsdokumenter.
 • Kontrollkomiteen skal være et rådgivende organ overfor SDSN.
 • Kontrollkomiteen skal uttale seg på fortolkninger av styringsdokumenter, vedtak og saker ved behov eller etterspørsel.
 • Én representant fra kontrollkomiteen skal være én av protokollunderskriverne av protokollen fra semestermøtet.
 • Kontrollkomiteen skal konstituere egen leder ved sitt første ordinære møte og melde dette til arbeidsutvalget.
 • Medlemmer i kontrollkomiteen må ha vært aktive i en studentorganisasjon eller tilsvarende relevant erfaring i minimum 1 år tidligere for å være valgbare.
 • Medlemmer i kontrollkomiteen skal gjøre seg kjent med politiske dokumenter, vedtekter og andre styringsdokumenter.
 • Medlemmer av kontrollkomiteen må signere taushetserklæring.

Leder av kontrollkomiteen sin rolle

 • Leder av kontrollkomiteen skal innkalle til og lede møter i kontrollkomiteen, og sørge for at referat fra møter sendes til arbeidsutvalget.
 • Leder av kontrollkomiteen sitter i valgstyret som 1 av 4 representanter
 • Leder av kontrollkomiteen skal levere årsrapport til arbeidsutvalget.

Samarbeid og dialog

 • Svare på alle innkomne henvendelser.
 • Kommunisere og ha dialog med organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget.
 • Delta på ulike møter ved behov, enten fysisk eller digitalt.
 • Kommunikasjon med kontrollkomiteen skal foregå gjennom kontrollkomiteens offisielle epost adresse.
 • Kontrollkomiteen skal rapportere til ledergruppa hver 3. måned.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN

 • Kontrollkomitémøter.
 • Semestermøtet.
 • Møter i arbeidsutvalget og i ledergruppa ved behov samt de innstillende ledergruppemøtene.

Du kan finne instruks til KK her.