Hva er Studentdemokratiet?

Studentdemokratiet representerer alle USN-studentene FOTO

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er studentorganet for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


 Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-1.

 

Organisasjonskart SDSN FOTO

 

Jobber for en bedre studiehverdag på USN

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Universitet i Sørøst-Norge. Dette kan være hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud,  flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning.

Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved Universitetet i Sørøst-Norge? Ta kontakt eller engasjer deg i SDSN!

Her kan du lese siste nytt fra studentdemokratiet

Hvordan engasjere seg i Studentdemokratiet?

Har du lyst til å bli med og jobbe for en bedre studiehverdag ved universitetet?

Da har du flere muligheter:

Tillitsvalgte i kullene – velges i hvert enkelt kull i forbindelse med studiestart. Tillitsvalgte i kullene har ansvaret for å avholde månedlige møter i kullene, møter i studentrådet hvor alle tillitsvalgte samles en gang i måneden og skal fungere som et bindeledd mellom studentene i kullene og studentrådet/ campusstyret.
Tillitsvalgte i kullene velges i begynnelsen av hver semester. Du finner oversikten over tillitsvalgte på Min USN.

Kulltillitsvalgte møter med undervisere og andre tillitsvalgte for å gjøre USN til et enda bedre sted og være student

 

Studentrådsleder - Studentrådslederen  er hovedtillitsvalgt på sitt fakultet på campus. Studentrådslederen leder møtene mellom de kulltillitsvalgte, møter i campusstyret og semestermøtet. Studentrådslederen er kanskje det viktigste bindeleddet mellom de tillitsvalgte studentene på hvert studieprogram og resten av studentdemokratiet.

Studentrådslederne har møter med de tillitsvalgte i kullene på sitt fakultet og tar med seg saker videre til campusstyret.

 

Campusstyret – Disse representerer alle studentene på sitt campus. De arbeider hovedsakelig med lokale saker som kommer til dem fra studentrådene og har ansvaret for alle studentaktiviteter på campus i regi av Studentdemokratiet. Campusstyret ledes av en campusleder som er øverste tillitsvalgt på sitt studiested og representerer studentene videre i SDSN sin ledergruppe.
Klikk her for å finne ditt campusstyre.

Campusstyret Drammen

Arbeidsutvalget – Arbeidsutvalget (AU) er Studentdemokratiets øverste utøvende organ og er ansvarlig for Studentdemokratiets daglige drift. Arbeidsutvalget skal representere alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. AU består av en leder og en nestleder på fulltid.
Klikk her for å lese mer om Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget: studentleder Karoline Lie og Guri Nilsen

 

Ledergruppa - Består av campusledere fra samtlige av USN sine campus og er dermed sammensatt av åtte personer. AU er saksbehandler for ledergruppa og ledergruppa innstiller videre til semestermøtet. Ledergruppa behandler også saker mellom semestermøtene.

Klikk her for å lese mer om ledergruppa.

Ledergruppa består av campuslederne og behandler saker som angår alle studentene på USN. Arbeidsutvalget er saksbehandler for ledergruppas møter.

 

Semestermøtet – Består av alle medlemmer av campusstyret fra samtlige campus. Dette inkluderer alle studentrådsledere og campusstyremedlemmer slik at semestermøtet samler studenter fra alle campus og alle fakulteter. Semestermøtet avholdes minimum en gang i semesteret og er det øverste beslutningsorganet i SDSN. 
Semestermøtet vedtar politikk og gjennomfører valg av studentleder og nestleder (AU).

Klikk her for å lese mer om semestermøtet.

Semestermøte FOTO

 

Noe du lurer på? Kontakt oss!