Hva er Studentdemokratiet?

Studenttale
Studentdemokratiet representerer USN sine studenter mot universitetet, regionen og nasjonalt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


 Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-1.

Saker – ingen for store, ingen for små

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Universitet i Sørøst-Norge. Dette kan være alt fra hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, til flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning. Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved Universitetet i Sørøst-Norge? Bruk oss da vel!

Hvordan engasjere seg i Studentdemokratiet?

Har du lyst til å bli med og jobbe for en bedre studiehverdag ved universitetet?

Da har du flere muligheter:

Klassetillitsvalgt – velges i hver enkelt klasse i forbindelse med studiestart. Klassetillitsvalgt har ansvaret for å avholde klassens time en gang i måneden, møter i studentrådet hvor alle klassetillitsvalgte samles en gang i måneden og skal fungere som et bindeledd mellom studentene i klassen og studentrådet/ campusstyret.

Campusstyret – velges ved urnevalg på våren. Campusstyret representerer alle studenter på campus, og jobber med saker fra studentrådene og har ansvaret for alle studentaktiviteter på campus i regi av Studentdemokratiet.

Arbeidsutvalget – velges på våren. Arbeidsutvalget er Studentdemokratiets øverste utøvende organ og er ansvarlig for Studentdemokratiets daglige drift. Arbeidsutvalget skal representere alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Parlamentsforsamlingen – velges på våren og er Studentdemokratiets øverste beslutningsmyndighet. Består av 21 medlemmer som skal representere alle campus og fakultet ved høgskolen.

 

Organisasjonskart finner du her