Hva er Studentdemokratiet?

Studenttale
Studentdemokratiet representerer USN sine studenter mot universitetet, regionen og nasjonalt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


 Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-1.

Kart

 

Strukturen trer i kraft fra 01.juli 2019. 

Jobber for en bedre studiehverdag på USN

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Universitet i Sørøst-Norge. Dette kan være alt fra hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, til flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning.

Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved Universitetet i Sørøst-Norge? Ta kontakt eller engasjer deg i SDSN!

Her kan du lese siste nytt fra studentdemokratiet

Hvordan engasjere seg i Studentdemokratiet?

Har du lyst til å bli med og jobbe for en bedre studiehverdag ved universitetet?

Da har du flere muligheter:

Tillittsvalgte i kullene – velges i hver enkelt kull i forbindelse med studiestart. Tillitsvalgte i kullene har ansvaret for å avholde månedlige møter i kullene, møter i studentrådet hvor alle tillitsvalgte samles en gang i måneden og skal fungere som et bindeledd mellom studentene i kullene og studentrådet/ campusstyret.
Tillitsvalgte i kullene velges i begynnelsen av hver semester. Du finner oversikten over tillitsvalgte på Min USN.

Studentrådsleder - Studentrådslederen velges ved urnevalg og er hovedtillitsvalgt på sitt fakultet på studiestedet. Studentrådslederen leder møtene mellom de klassetillitsvalgte på fakultetet og møter i campusstyret og semestermøtet.

Campusstyret – velges ved urnevalg på våren. Campusstyret representerer alle studenter på campus, og jobber med saker fra studentrådene og har ansvaret for alle studentaktiviteter på campus i regi av Studentdemokratiet.
Klikk her for å finne ditt campusstyret.

Arbeidsutvalget – velges på våren. Arbeidsutvalget er Studentdemokratiets øverste utøvende organ og er ansvarlig for Studentdemokratiets daglige drift. Arbeidsutvalget skal representere alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. AU består av en leder og en nestleder på fulltid.
Klikk her for å lese mer om Arbeidsutvalget.

Ledergruppa - Består av campusledere fra alle USN sine fakulteter. AU er saksbehandler for ledergruppa og ledergruppa innstiller videre til semestermøtet.

Semestermøtet – Består av alle medlemmer av campusstyret og avholdes minimum en gang i semesteret.

Noe du lurer på? Kontakt oss!