Vedtekter for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Disse vedtektene er gjeldene fra 01.07.2019Kapittel 1 - Organisasjon

§ 1-1 Navn

(1) Organisasjonens navn er Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, heretter referert som SDSN.

§ 1-2 Formål

(1) SDSN er opprettet for å ivareta studentene i Sørøst-Norge sine interesser og synspunkter overfor Universitetet i Sørøst-Norge (USN), vertskommuner, regionen og andre aktuelle parter.
(2) SDSN er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ.

§ 1-3 Samarbeid

(1) SDSN har et samarbeid med USN som legger til rette for SDSN sine aktiviteter og ressurser. Dette er regulert i samarbeidsavtalen mellom USN og SDSN.
(2) SDSN er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon.
(3) SDSN har et formelt samarbeid med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Kapittel 2 - Definisjoner

§ 2-1 Definisjoner

(1) En student forstås som en person med gyldig og aktiv studierett ved USN.
(2) Semestermøte er å forstå som «studentorganet» jf. Universitets- og høyskoleloven §4-1.
(3) B-saker er saker som omfatter personlige forhold og er unntatt offentlighet.
(4) Valgte representanter, med møte- og stemmeplikt i de respektive organene regnes som de stemmeberettigede.

Kapittel 3 - Oppbygning

§ 3-1 Klassetillitsvalgte

(1) Det skal velges en klassetillitsvalgt pr 40 studenter i en klasse, i tillegg til vara.
(2) Det kan velges opp til 5 klassetillitsvalgte pr klasse, i tillegg til vara.

(3) Klassetillitsvalgt er ansvarlig for å gjennomføre klassens time minimum én gang i måneden.
(4) Klassetillitsvalgt skal fungere som bindeleddet mellom studentrådet og den enkelte klasse.
(5) Varaklassetillitsvalgt er klassetillitsvalgts samarbeidspartner og stedfortreder.

§ 3-2 Studentrådene

(1) Studentrådet er det øverste organ for det respektive fakultetet ved campus.
(2) Studentrådene består av:
• Klassetillitsvalgte og vara
• Studentrådsleder

(3) Studentrådet er bindeleddet mellom studentene og campusstyret.

§ 3-3 Campusstyrene

(1) Campusstyrene er det enkelte campus sitt øverste organ.
(2) Campusstyrene består av:

• Campusleder
• Nestleder
• Kommunikasjonsansvarlig
• Læringsmiljøansvarlig
• Studentrådsleder(e)

(3) På campus med færre enn 200 studenter representerer campusleder og nestleder campuset i semestermøtet.

§ 3-4 Arbeidsutvalget

(1) Arbeidsutvalget består av:

• Studentleder
• Nestleder

(2) Arbeidsutvalget er underlagt ledergruppa og semestermøte.
(3) Arbeidsutvalget er det styrende organet i SDSN mellom ledergruppemøtene og semestermøtene.
(4) Arbeidsutvalget står for utøvelsen av de vedtak som semestermøte og Ledergruppa fatter.

§ 3-5 Ledergruppa

(1) Ledergruppa består av campuslederne i SDSN.
(2) Ledergruppa er øverste beslutningsorgan mellom semestermøtene.
(3) Ledergruppa skal: a) Forberede og innstille på saker til semestermøte b) Fastsette årshjul og møteplan c) Vedta prosedyrer for valg d) Vedta spesifisert budsjett.
e) Kunne gi uttalelser på vegne av SDSN
(4) Ledergruppa kan supplere: a) Valgkomiteen b) Kontrollkomiteen

§ 3-6 Semestermøte

(1) Semestermøte er det øverste beslutningsorganet i SDSN.
(2) Semestermøte skal avholdes en gang hvert semester.


(3) Semestermøte består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus, som definert i § 3-3.

(4) Semestermøte vedtar:

a) Handlingsplan
b) Rammebudsjett
c) Politiske plattformer
d) Resolusjoner fra semestermøtet
e) Prinsipprogram
f) Vedtekter for SDSN
g) Økonomireglement
h) Stillingsbeskrivelser
i) Valgreglement
j) Forretningsorden
k) Instruks for valgkomite og kontrollkomite
l) Øvrige dokumenter
(5) Semestermøte velger: a) Arbeidsutvalget b) Kontrollkomite c) Valgkomite d) Studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre

§ 3-7 Kontrollkomitéen

(1) Kontrollkomiteen er et rådgivende organ overfor SDSN.
(2) Kontrollkomiteen skal påse at SDSN handler i samsvar med fattede vedtak, retningslinjer og styringsdokumenter.
(3) Kontrollkomiteen består av tre medlemmer.
(4) Kontrollkomiteen arbeider ut fra instruks for kontrollkomité.
(5) Dersom medlemmer av Kontrollkomiteen ikke er tilstede skal det velges en sette-komité med minimum to medlemmer.
(6) Kontrollkomiteen har møteplikt i semestermøte.

§ 3-8 Valgkomitéen

(1) SDSN skal ha en valgkomité bestående av fem representanter.
(2) I valgkomiteen bør hvert campus kun ha én representant.
(3) Valgkomiteens arbeider ut fra instruks for valgkomité.

§ 3-9 Valgstyret

(1) SDSN skal ha et valgstyre bestående av fire representanter.
(2) Valgstyrets medlemmer består av representanter fra Universitetet i Sørøst Norge og Studentdemokratiet.
(3) Valgstyrets arbeidsoppgaver er regulert i egne instrukser.

Kapittel 4 - Møtevirksomhet

§ 4-1 Møteplan

(1) Ledergruppa vedtar møteplan og årshjul.

§ 4-2 Møteinnkalling

(1) Innkalling med tilhørende saksdokumenter til semestermøte skal sendes ut minimum 14 dager før møtet.

(2) Innkalling til møtet i Ledergruppa skal sendes ut minimum syv dager før møtet.

§ 4-3 Ekstraordinære møter

(1) Det kalles inn til ekstraordinære møter i de ulike organene dersom 1/2 av de stemmeberettigede eller ansvarlig for møtet krever det.
(2) Ansvarlig for møtet innkaller og sender ut sakspapirer senest fem dager før møtet.
(3) Kun de saker som fremkommer i møteinnkallingen skal behandles i møtet.
§ 4-4 Elektronisk vedtak
(1) Elektronisk vedtak benyttes unntaksvis, og kun ved behov.
(2) Elektroniske vedtak i ledergruppa skal sendes ut med kopi til kontrollkomiteen.
(3) Elektronisk vedtak skal ha en svarfrist på minst to virkedager.
(4) Elektroniske vedtak kan ikke benyttes i:
• B-saker
• Avstemming ved valg

§ 4-5 Møtereferat og protokoll

(1) Det skal føres referat fra studentrådsmøter og campusstyremøter.
(2) Det skal føres protokoll fra møter i Ledergruppa og semestermøte.
(3) AU har ansvar for at det føres protokoll fra innstillingsmøter til Ledergruppa.
(4) Det skal føres protokoll fra innstillende arbeidsutvalgsmøter til Ledergruppa.
(5) Protokoller fra semestermøte skal signeres av to stemmeberettigede deltakere og én representant fra kontrollkomiteen.

Kapittel 5 - Økonomi

§ 5-1 Budsjett og regnskap
(1) Semestermøte behandler rammebudsjett.
(2) Ledergruppa har mulighet til å revidere budsjettet innenfor rammene satt av semestermøte.
(3 Regnskap legges frem for semestermøte.

Kapittel 6 - Mistillit

§ 6-1 Mistillit
(1) Mistillitsforslag kan vedtas med 2/3 absolutt flertall, med mindre personen er valgt ved urnevalg.
(2) Dersom mistillit vedtas, fratrer personen vervet øyeblikkelig.
(3) Saksdokumenter i mistillitssaker skal være unntatt offentligheten, med mindre personen det rettes mistillit mot krever at disse gjøres offentlig.
(4) Mistillit behandles i lukket møte med mindre personen det rettes mistillit mot krever at saken skal behandles i et åpent møte.

Kapittel 7 – Attester

§ 7-1 Bekreftelse på verv
(1) Klassetillitsvalgte og vara mottar attest dersom man har deltatt på minst 3/4 av studentrådsmøtene. Attest til klassetillitsvalgte utstedes av studentrådsleder og dekan ved det respektive fakultetet.
(2) Campusstyremedlemmer mottar attest dersom man har deltatt på minst ¾ campusstyremøtene. Attest til campusstyret utstedes av studentleder og universitetets rektorat.
(3) Attest til arbeidsutvalget utstedes av rektoratet.
(4) Attest til kontrollkomité og Valgkomité utstedes av Studentleder.

Kapittel 8 - Styringsdokumenter

§ 8-1 Opprettelse og revidering

(1) SDSNs styringsdokumenter opprettes og vedtas av semestermøtet.
(2) Endringer av styringsdokumentene vedtas med ⅔ absolutt flertall.
(3) Endringer trer i kraft etter at møtet er hevet, med mindre et annet tidspunkt vedtas med 2/3 absolutt flertall.
(4) Endringer av styringsdokumenter som påvirker et organs sammensetning trer i kraft etter valgperioden til organet er over.
(5) Endringsforslag på styringsdokumenter må være innsendt senest 20 dager før behandlende møte, og sendes ut senest 14 dager før møtet.

§ 8-2 Prinsipprogram

(1) SDSN skal ha et prinsipprogram som fastsetter organisasjonens overordnede politiske synspunkter.

§ 8-3 Handlingsplan

(1) SDSN skal ha en handlingsplan som fastsetter organisasjonens hovedprioriteringer for det aktuelle året.

§ 8-4 Økonomireglement

(1) SDSN skal ha et økonomireglement som fastsetter rammene rundt hvordan SDSNs økonomiske midler skal forvaltes.

§ 8-5 Forretningsorden
(1) SDSN skal ha en forretningsorden som regulerer møte i organisasjonen.

§ 8-6 Stillingsinstrukser

(1) Det skal være stillingsinstrukser for:
• Klassetillitsvalgte
• Studentrådsledere
• Medlemmer i campusstyret
• Medlemmer i arbeidsutvalget
• Kontrollkomiteen
• Valgkomiteen

§ 8-7 Valgreglement

(1) SDSN skal ha et valgreglement som fastsetter rammer og retningslinjer rundt valg.

§ 8-8 Øvrige dokumenter

(1) SDSN skal ha et dokument med etiske retningslinjer som setter rammer for adferd og kultur.
(2) Semestermøtet kan vedta øvrige dokumenter med alminnelig flertall.

 

Kapittel 9 – Oppløsning


§ 9-1 Oppløsing

(1) Oppløsning av SDSN vedtas med ¾ flertall på semestermøte.
(2) Vedtaket trer i kraft etter at møtet er hevet.
(3) Forslag om oppløsning skal gjøres kjent for arbeidsutvalget, ledergruppa og semestermøtet senest fire uker før behandling.

 

Vedtektene i PDF-format finner du her 

 

 

Vedtektene ble vedtatt i møte i parlamentsforsamlingen 16. januar 2019, og er gjeldende fra 1. juli 2019.