Campusleder

Ønsker du å ta et større ansvar for studentene på din campus og koordinere studentdemokratiarbeidet på campusen og ved USN? Nå har du muligheten til å få med deg verdifull lederpraksis og samtidig bidra til at din campus skal bli et enda bedre sted å være student.


Vervet som campusleder passer for deg som har et engasjement for studiekvalitet og studieliv, liker å ta ansvar, lede et team og bygge nettverk. Du jobber tett sammen med de andre i campusstyret, Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten tilknyttet din campus. Du vil få opplæring og rådgivning underveis. I tillegg får du muligheten til å ta emnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon på 15 stp.

For alle medlemmer av campusstyret

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campsstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai påfølgende år.
 • Vervet godtgjøres i henhold til samarbeidsavtalen med USN.

Campusleders rolle

 • Campusleder er øverste tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge på campus. Campusleder skal fremstå som samlende.

Ansvar og økonomi

 • Campusleder skal sørge for at budsjett legges frem og behandles i campusstyret i henhold til øvrige styringsdokumenter.
 • Campusleder skal sette seg inn i Studentdemokratiet sitt budsjett og sørge for at campusstyret disponerer sine midler i henhold til budsjett og økonomireglement.

Ledergruppa

 • Campusleder er fast medlem av Studentdemokratiet sin ledergruppe som regulert i vedtektene.
 • Campusleder er, som medlem av ledergruppa, medansvarlig for å avholde semestermøte. Dette gjøres i samarbeid med Arbeidsutvalget.

Politisk

 • Campusleder representerer studentene i politiske saker.

Samarbeid

 • Campusleder skal være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN, samt mot kommune og region.
 • Hen skal sørge for godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus.

Obligatorisk møtevirksomhet

 • Møter i Ledergruppa
 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte
 • Vertskommunemøter