Studentleder

Studentleder er den øverste tillitsvalgte i SDSN og representerer samtlige studenter og skal fremme SDSN sin politikk internt på USN og eksternt regionalt og nasjonalt. Studentleder har det overordnede ansvaret for Studentdemokratiet, politisk og økonomisk.


Generelle bestemmelser om Arbeidsutvalget

 • Arbeidsutvalget er øverste utøvende organ i Studentdemokratiet.
 • Funksjonstiden er fra 1. juni til 14. juni påfølgende år, med beslutningsmyndighet fra 15. juni i henhold til Studentdemokratiet sine styringsdokumenter. Universitetet i Sørøst-Norge innvilger permisjon fra studier til studenter i disse vervene.
 • Det etterstrebes at Arbeidsutvalget har samlet arbeidssted.

Arbeidsutvalgets oppgaver

 • Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på Universitetet i Sørøst-Norge, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Utvalget skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studieliv ved universitetet.
 • Arbeidsutvalget innkaller, innstiller og er saksbehandlere for møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Arbeidsutvalget følger opp vedtak fattet av Semestermøtet og Ledergruppa.
 • Utvalget representerer Studentdemokratiet på regionale og nasjonale arenaer.
 • Arbeidsutvalget samarbeider med studenter i USN sitt styre, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge sitt styre, samt andre råd og utvalg.

Studentleders oppgaver

 • Studenleder er øverste studenttillitsvalgt på USN og øverste leder i Studentdemokratiet.
 • Studentleder representerer studentene innad på USN, samt utad mot regionen og nasjonalt.
 • Studentleder leder møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Studentleder fremmer Studentdemokratiet sin politikk for universitetet, regionen, nasjonalt og i media.
 • Studentleder sitter i rektors ledergruppe.

Hvorfor bli studentleder?

 • Du får ledererfaring med arbeidslederansvar, teamledelse og budsjettansvar.
 • Du får erfaring med strategisk arbeid, politisk arbeid og administrasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du representerer 18 000 studenter på Universitetet i Sørøst-Norge i møte med eksterne aktører som politikere, næringsliv og andre relevante parter.
 • Du får jobbe med studenttillitsvalgte på hele USN.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Hvilke krav stilles?

 • Du har en sterk politisk og organisatorisk sans og trives med en hektisk arbeidshverdag.
 • Du liker både å ta og ha ansvar.
 • Arbeidstid utover kveld og i helger må påregnes.
 • Studentleder bør ha hovedarbeidssted ved campus Drammen, Porsgrunn eller Vestfold.
 • Reisetid må påregnes, reisekostnader dekkes av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge etter økonomireglementet.
 • Dette er en 100 % honorert stilling, som krever permisjon fra studiene.