Nestledere

I arbeidsutvalget til Studentdemokratiet er det to nestledere som sammen med studentleder utgjør ledelsen i organisasjonen. De to nestledere har ulike ansvarsområder, hvor den ene er politisk nestleder og den andre er organisatorisk nestleder.

Politisk nestleder 

 

 

Politisk nestleders rolle

 • Studentleders stedfortreder.
 • Representerer studentmassen i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 • Deltar i møter i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Følger opp studentrepresentanter i alle råd og utvalg.
 • Fremmer SDSNs politikk.
 • Holder seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt.

Hvorfor stille til vervet som politisk nestleder?

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du arbeider med alle studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Du får erfaring med politisk arbeid.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Råd og utvalg

Ved USN har vi en rekke råd og utvalg: utvalg for utdanningskvalitet, likestillings- og inkluderingsutvalget, tilretteleggingsutvalget, læringsmiljøutvalget, skikkethetsnemda  og klagenemda. Politisk nestleders rolle i disse råd og utvalgene er å observere diskusjoner og saker som blir tatt opp for å holde organisasjonen orientert. Samtidig skal politisk nestleder fungere rådgivende og som støtte studentrepresentantene i de ulike rådene og utvalgene, samt delta på opplæringen.

Her kan du lese stillingsinstruks for politisk nestleder

Organisatorisk nestleder

 

 

Organisatorisk nestleders rolle

 • Representere studenter i møter med universitetet.
 • Deltar i møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalg, samt prosedyrene rundt studentvalg(ene).
 • Koordinere campusledernes arbeid med gjennomføring av semestermøtene.
 • Oppfølging av tillitsvalgte i organisasjonen, inkludert opplæring.
 • Overordnet ansvar for profilering og informasjonskampanjer.
 • Leder SDSNs valgstyre, dette inkluderer blant annet å godkjenne valg  i  organisasjonen og behandle klager som gjelder utførte valg gjort i organisasjonen. Mer om det kan leses her: instruks valgstyret.

Hvorfor stille til vervet som organisatorisk nestleder?

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du jobber med alle de studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Du får erfaring med saksbehandling og administrasjon.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Kulltillitsvalgte, valg, promotering og informasjonskampanjer

Som organisatorisk nestleder har du et overordnet ansvar for kulltillitsvalgte, valg i organisasjonen, promotering og informasjonskampanjer. Dette innebærer at organisatorisk nestleder lager promoteringsmaterialer og informasjonskampanjer for SDSN som en helhetlig organisasjon og ikke for hver campus, typisk for dette kan være å produsere innhold med studentleder for å kommunisere hva organisasjonen jobber med eller har fått gjennomslag for. Ansvaret for valg og kulltillitsvalgte er overordnet og hovedsakelig koordinering og produksjon av promoteringsmaterialer til både utlysning av urnevalg for neste studieår og spre informasjon om vervet som kulltillitsvalgt ved studiestart.

Her kan du lese stillingsinstruks for organisatorisk nestleder