Nestledere

Fra 1. juni 2021 vil Studentdemokratiet ha to nestledere: politisk nestleder og organisatorisk nestleder.

Politisk nestleder 

Politisk nestleders rolle

 • Studentleders stedfortreder.
 • Representerer studentmassen i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 • Deltar i møter i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Følger opp studentrepresentanter i alle råd og utvalg.
 • Fremmer SDSNs politikk.
 • Holder seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt.

Hvorfor stille til vervet som politisk nestleder?

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du arbeider med alle studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Du får erfaring med politisk arbeid.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Råd og utvalg

Ved USN har vi en rekke råd og utvalg: utvalg for utdanningskvalitet, likestillings- og inkluderingsutvalget,  tilretteleggingsutvalget,  læringsmiljøutvalget,  sikkerhetsnemda  og klagenemda. Politisk nestleders rolle i disse råd og utvalgene er å observere diskusjoner og saker som blir tatt opp for å holde organisasjonen orientert. Samtidig skal politisk nestleder fungere rådgivende og som støtte studentrepresentantene i de ulike rådene og utvalgene, samt delta på opplæringen.

Her kan du lese stillingsinstruks for politisk nestleder

Organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleders rolle

 • Representere studenter i møter med universitetet.
 • Delta i møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalg, samt prosedyrene rundt studentvalg(ene).
 • Koordinere campusledernes arbeid med gjennomføring av semestermøtene.
 • Oppfølging av tillitsvalgte i organisasjonen, inkludert opplæring.
 • Overordnet ansvar for profilering og informasjonskampanjer.
 • Du har en sterk organisatorisk sans og trives med en hektisk arbeidshverdag.
 • Du er 1 av 4 representanter i SDSNs valgstyre, dette inkluderer blant annet å godkjenne valg  i  organisasjonen  og  behandle  klager  som  gjelder  utførte  valg  gjort  i organisasjonen. Mer om det kan leses her: instruks valgstyret.

Hvorfor stille til vervet som organisatorisk nestleder?

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon.
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet.
 • Du jobber med alle de studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Du får erfaring med saksbehandling og administrasjon.
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.

Kulltillitsvalgte, valg, promotering og informasjonskampanjer

Som organisatorisk nestleder har du et overordnet ansvar for emnetillitsvalgte, valg i organisasjonen, promotering og informasjonskampanjer. Dette innebærer at organisatorisk nestleder lager promoteringsmaterialer og informasjonskampanjer for SDSN som en helhetlig organisasjon og ikke for hver campus, typisk for dette kan være å produsere innhold med studentleder for å få kommunisert hva organisasjonen jobber med eller har fått gjennomslag for. Ansvaret for valg og emnetillitsvalgte er overordnet og hovedsakelig koordinering og produksjon av promoteringsmaterialer til både utlysning av urnevalget i januar og få ut informasjon om vervet som kulltillitsvalgt ved studiestart.

Her kan du lese stillingsinstruks for organisatorisk nestleder