Nestledere

Fra 1. juni 2021 vil Studentdemokratiet ha to nestledere: politisk nestleder og organisatorisk nestleder.


Generelle bestemmelser om Arbeidsutvalget

 • Arbeidsutvalget er øverste utøvende organi i Studentdemokratiet.
 • Funksjonstiden er fra 1. juni til 14. juni påfølgende år, med beslutningsmyndighet fra 15. juni i henhold til Studentdemokratiet sine styringsdokuenter. Universitetet i Sørøst-Norge innvilger permisjon fra studier til studenter i disse vervene.
 • Det etterstrebes at Arbeidsutvalget har arbeidssted samlet.

Arbeidsutvalgets oppgaver

 • Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på Universitetet i Sørøst-Norge, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studieliv ved Universitetet.
 • Arbeidsutvalget innkaller, innstiller og er saksbehandlere for møtene i Studentdemokratiets ledergruppe.
 • Arbeidsutvalget følger opp vedtak fattet av Semestermøtet og Ledergruppen.
 • Representerer Studentdemokratiet på regionale og nasjonale arenaer.
 • Arbeidsutvalget samarbeider med studenter i Universitetet i Sørøst- Norge-styret, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge-styret, samt andre råd og utvalg.

Politisk nestleder

Politisk nestleders oppgaver

 • Politisk nestleder i Arbeidsutvalget er Studentleders stedfortreder. 
 • Representere studentene i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 
 • Delta i møtene i studentdemokratiets ledergruppe. 
 • Følge opp studenter i råd og utvalg 
 • Fremme Studentdemokratiet sin politikk. 
 • Politisk nestleder skal holde seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt. 

Hvorfor bli politisk nestleder? 

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon. 
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet. 
 • Du arbeider med alle studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge. 
 • Du får erfaring med politisk arbeid. 
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk. 

Hvilke krav stilles? 

 • Du har et politisk engasjement og trives med en hektisk arbeidshverdag.  
 • Representasjonsoppgaver må påregnes. 
 • Arbeidstid utover kveld og i helger må påregnes. 
 • Det etterstrebes at Arbeidsutvalget har arbeidssted samlet. 
 • Reisetid må påregnes, reisekostnader dekkes av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge etter økonomireglementet. 
 • Dette er en 100 % honorert stilling, som krever permisjon fra studiene. 

Organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleders oppgaver

 • Representere studenter i møter med Universitetet. 
 • Delta i møtene i Studentdemokratiets ledergruppe. 
 • Ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalg, samt prosedyrene rundt studentvalg(ene). 
 • Koordinere campusledernes arbeid med gjennomføring av semestermøtene. 
 • Oppfølging av tillitsvalgte i organisasjonen, inkludert opplæring. 
 • Overordnet ansvar for profilering og informasjonskampanjer. 

Hvorfor bli organisatorisk nestleder? 

 • Du får arbeidserfaring fra en stor organisasjon. 
 • Du får være med på å sette agendaen og ha innflytelse på prosesser og beslutninger ved universitetet. 
 • Du jobber med alle de studenttillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge. 
 • Du får erfaring med saksbehandling og administrasjon. 
 • Du får muligheten til å opparbeide deg et stort nettverk.  

Hvilke krav stilles? 

 • Du har en sterk organisatorisk sans og trives med en hektisk arbeidshverdag.  
 • Representasjonsoppgaver må påregnes. 
 • Arbeidstid utover kveld og i helger må påregnes. 
 • Det etterstrebes at Arbeidsutvalget har arbeidssted samlet. 
 • Reisetid må påregnes, reisekostnader dekkes av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge etter økonomireglementet. 
 • Dette er en 100 % honorert stilling, som krever permisjon fra studiene.