Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som arbeider med USN sitt læringsmiljø, altså arbeidsmiljøet til studentene. LMU rapporterer direkte til styret og kan utføre tiltak som skal bedre studiehverdagen på campus. Ved USN er det slik at campusstyrenes læringsmiljøansvarlige har fast plass som studentrepresentant i LMU. I utvalget sitter det også representanter fra USN sin stab og ledelse.

Viktig om LMU

Utvalget diskuterer også saker som innebærer studentenes velferd og sikkerhet, og kan fremmer tiltak for en bedre arbeids- og undervisningssituasjon for studentene. LMU er satt sammen av representanter fra både ansatte og studenter som velges for et år av gangen.

Annethvert år er lederen for LMU en student og har da dobbeltstemme. Utvalget rapporterer direkte til universitetsstyret.

Læringsmiljøansvarlig i campusstyret er fast representant i LMU og sitter i utvalget sammen med øvrige representanter fra USN blant USN sine ansatte. Dersom du ønsker å bli representant i LMU kan du lese mer om rollen som læringsmiljøansvarlig her.
 

Eksempler på saker:

 • Saker som angår studentenes trygghet og sikkerhet på campus
 • Etablere varslingssystemer på institusjonen for uønskede hendelser
 • Fremme tiltak for bedre læringsmiljø
 • Handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø
 • Tilrettelegging for studenter med spesielle behov
 • Universell utforming
 • Pådriver for å etablere rutiner for mobbesaker

Hvorfor bør du engasjere deg i LMU?

 • Muligheten til å delta i beslutningsprosesser på øverste nivå
 • Spille en viktig rolle i universitetets hverdag og fremtid
 • Viktig erfaring og kunnskap og ta med seg videre i studier og arbeidsliv
 • Bygge nettverk og utvile egen kompetanse
 • Være på dirver for saker om læringsmiljø, mulighet for å løfte saker inn i styret ved universitetet
 • Delta i arbeidsgrupper som jobber med alt fra studentundersøkelser til læringsmiljøkonferanser

Hvilke krav stilles til vervet?

 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
 • Du er tilgjengelig for 4-5 møter i året og kan sette av forberedelsestid og reisetid til møte. 
 • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening.
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget

 

Våre studentrepresentanter

Tuva Oksnes

Tuva Oksnes, campus Drammen
Leder av Læringsmiljøutvalget

E-post: lma.drammen@sdsn.no

Mangler bilde

Samuel Easa, campus Bø

E-post: lma.bo@sdsn.no

 

Tomme Ballestad

Tommy Ballestad, campus Porsgrunn

E-post: lma.porsgrunn@sdsn.no

Noor Omar Farooq Farooq

Noor Omar Farooq Faroog, campus Ringerike

E-post: lma.ringerike@sdsn.no

Mangler bilde

Henriette Ryeng Davidsen, campus Vestfold

E-post: lma.vestfold@sdsn.no

Ledige verv:

 • Læringsmiljøansvarlig campus Notodden
 • Læringsmiljøansvarlig campus Kongsberg