Tjenesteveier

Hvem bør jeg påvirke? FOTO

Tjenestevei handler om hvor og hvordan du bør løfte en sak for å få en best mulig løsning. Å følge rett tjenestevei er essensielt for god og effektiv saksbehandling. 

Som tillitsvalgt har du ansvar for å ta imot saker fra dine medstudenter og ta dem videre der de hører hjemme. Da er viktig å følge rett tjenestevei slik at sakene blir løst på best mulig måte. Tjenestevei handler om hvilket nivå du skal ta opp ulike saker på. Avsnittene under gir en oversikt over hvilke ansatte det er naturlig at ulike tillitsvalgte jobber med, samt hvor ulike typer saker hører hjemme. Er du likevel usikker på hva du skal gjøre med en sak kan du ta en prat med din nærmeste leder i Studentdemokratiet. 

Grunnregel: Start alltid på lavest mulig nivå.

Kulltillitsvalgte er bindeledd mellom medstudenter og studentrådsleder, og mellom studenter og tilhørende institutt ved USN. Som kulltillitsvalgt har du i utgangspunktet kontakt med undervisere, emneansvarlige, programkoordinatorer og studieveiledere. Mange saker kan løses her, for eksempel saker som gjelder undervisningen, emneevaluering, trakassering og tilrettelegging (som bruk av mikrofon i auditorium og skriftstørrelse på tavla). Én gang i måneden er det studentrådsmøte. Dette er en god arena for å informere om aktuelle saker som studentrådsleder kan ta med seg videre. Saker som kulltillitsvalgt ikke kan løse alene eller som gjelder flere kull, bør løftes hit. Dette kan være saker som dårlig inneklima, utvalg i kantina, kollektivtilbud, studiestart og aktiviteter på campus.

Her finner du mer info om kvalitetssystemet ved USN og studenttillitsvalgtes rolle i dette.

Studentrådsleder er bindeledd mellom kulltillitsvalgte og campusstyret, og mellom kulltillitsvalgte og tilhørende fakultet. Studentrådsleder har jevnlige møter med fakultetsledelsen for å informere om og diskutere aktuelle studentsaker på fakultetsnivå. Studentrådsleder sitter som regel i kvalitetsrådet på sitt fakultet. Aktuelle saker her kan være oppfølging av studiebarometer, oppfølging av underveisevalueringer, porteføljearbeid ved fakultetet (hvilke emner skal tilbys) og profesjonsdag eller karrieredag. Saker som gjelder utover fakultetet løftes inn i campusstyret.

Campusstyret er bindeledd mellom studentene/studentrådet og campusledelsen, og mellom studentene/studentrådet og arbeidsutvalget/ledergruppa og semestermøtet i Studentdemokratiet. I tillegg har campusstyret samarbeidsmøter med andre studentorganisasjoner på campus, Studentsamskipnaden og vertskommunen hvor aktuelle studentsaker diskuteres. Saker som gjelder utover campus kan løftes inn til ledergruppa/ arbeidsutvalget eller semestermøtet. 

Arbeidsutvalget er bindeledd mellom studentene/campusstyrene og ledelsen ved USN. Arbeidsutvalget har kontakt- og samarbeidsmøter med USN-ledelsen. Studentleder møter i USN sine ledermøter. Her diskuteres overordnede saker som studiestart, studiebarometeret, studiekvalitet, studentgjennomstrømning, studentenes helse- og trivselsundersøkelse, studenthus og studietilbud. Saker som gjelder utover USN, kan løftes til Norsk Studentorganisasjon.

Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer omtrent 260 000 studenter over hele landet og arbeider med å påvirke regjering og storting og fremme studentenes interesser. Noen av sakene NSO jobber med er bygging av studentboliger, høyere kvalitet på utdanningene, økt internasjonalisering i utdanningene og bedre studiestøtteordninger.