Tjenesteveier

Hvem bør jeg påvirke? FOTO

Tjenestevei handler om hvor og hvordan du bør løfte en sak for å få en best mulig løsning. Å følge rett tjenestevei er essensielt for god og effektiv saksbehandling. Tjenestevei beskriver på hvilke nivå du skal ta opp ulike saker. Som tillitsvalgt har du ansvar for å ta imot saker fra dine medstudenter og ta dem videre der de hører hjemme. Er du usikker på hva du skal gjøre med en sak, ta en prat med din nærmeste leder i Studentdemokratiet.

Grunnregel: Start alltid på lavest mulig nivå.

Kulltillitsvalgte er bindeledd mellom medstudenter og studentrådsleder, og mellom studenter og tilhørende institutt ved USN. Som kulltillitsvalgt har du i utgangspunktet kontakt med undervisere, emneansvarlige, programkoordinator og studieveileder. Mange saker kan løses her, som underveisevaluering, trakassering og tilrettelegging (som bruk av mikrofon i auditorium og skriftstørrelse på tavla). Én gang i måneden er det studentrådsmøte. Dette er god arena for å informere om aktuelle saker som studentrådsleder kan ta med seg videre. Saker som kulltillitsvalgt ikke kan løse alene eller gjelder flere enn eget kull, bør løftes hit. Dette kan være saker som dårlig inneklima, utvalg i kantina, kollektivtilbud, studiestart og aktivteter på campus.

Studentrådsleder er bindeledd mellom kulltillitsvalgte og campusstyret, og mellom kulltillitsvalgte og tilhørende fakultet. Studentene er representert i programutvalget som behandler aktuelle saker på instituttet. Dette kan være kvalitetsarbeid, sluttvurdering på emner, studentinvolvering i program og strategi for "tett på arbeidslivet". Studentrådsleder har jevnlige møter med fakultetsledelsen for å informere om og diskutere aktuelle studentsaker på fakultetsnivå. Studentrådsleder sitter som regel i kvalitetsråd på fakultet. Aktuelle saker her kan være oppfølging av studiebarometer, oppfølging av underveisevalueringer, porteføljearbeid i fakultet (hvilke emner skal tilbys) og profesjonsdag eller karrieredag. Saker som gjelder utover fakultetet løftes inn i campusstyret.

Campusstyret er bindeledd mellom studentene/ studentråd og campusledelsen, og mellom studentene/ studentråd og arbeidsutvalget/ ledergruppa og semestermøtet i Studentdemokratiet. I tillegg har campusstyret samarbeidsmøter med andre studentorganisasjoner på campus, Studentsamskipnaden og vertskommunen hvor aktuelle studentsaker diskuteres. Saker som gjelder utover campus kan løftes inn til ledergruppa/ arbeidsutvalget eller semestermøtet. 

Arbeidsutvalget er bindeledd mellom studentene/ campusstyrene og ledelsen ved USN. Arbeidsutvalget har kontakt- og samarbeidsmøter med USN-ledelsen. Studentleder møter i USN sine ledermøter. Her diskuteres overordnede saker som studiestart, studiebarometeret, studiekvalitet, studentgjennomstrømning, studentenes helse- og trivselsundersøkelse, studenthus og studietilbud. Saker som gjelder utover USN, kan løftes til Norsk StudentOrganisasjon.

Norsk StudentOrganisasjon (NSO) representerer omtrent 240 000 studenter over hele landet og arbeider med å påvirke regjering og storting og fremme studentenes interesser. Noen av sakene NSO jobber med er bygging av studentboliger, høyne kvaliteten på utdanningene, økt internasjonalisering i utdanningene og bedre studiestøtteordningene.