Meny close

Kvalitetssystemet ved USN

Kvalitetssystemt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)  skal gi en beskrivelse av institusjonens strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. Ledelsen skal legge til rette for at studentene har en aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling og sikring av utdanningene. Dette skal skje gjennom studentrepresentasjon i universitetets beslutningsorgan på alle nivå, studentevalueringer av emner og studieprogram, samt andre studentundersøkelser som initieres ved USN. 

Utviklingen av den samlede studieporteføljen til USN skal skje i takt med universitetets ambisjon om et utdanningstilbud med høy internasjonal kvalitet og i nært samarbeid med samfunn- og næringsliv. Studieporteføljen skal støtte opp under USNs hovedprofil, med profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

Kvalitetsarbeidet skal utføres systematisk for å sikre og utvikle utdanningskvaliteten. Resultatene og tiltakene skal dokumenteres, og beste praksis skal stimulere til kvalitetsheving i øvrige studietilbud.

Kvalitetssystemet skal bidra til:

  • Kontinuerlig læring og utvikling
  • Involvering av og eierskap hos alle ansatte og studenter
  • Dokumentasjon og systematikk i kunnskapsinnhenting
  • Avdekking av sviktende kvalitet
  • Synliggjøring av fremragende kvalitet og beste praksis
  • Grunnlag for strategiske beslutninger om ressurstildeling og tiltak
  • At studie- og forskningsadministrative støttefunksjoner skal være hensiktsmessig organisert slik at de blir effektive støttesystemer for primæroppgavene

NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanning) godkjenner utdanningsinstitusjoners kvalitetssystem, også USN sitt, og fører tilsyn minimum hvert åttende år.

Kvalitetssystemets omfang

Kvalitetssystemet gjelder for alle studiepoenggivende studietilbud ved USN; enkeltemner, årsstudier, bachelorprogram, mastergradsprogram, phd.- program og etter- og videreutdanninger. Kvalitetssystemet omfatter også sertifiseringskrav til de maritime sertifikatutdanningene. Resultater og vurderinger av det løpende kvalitetsarbeidet skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for videre vurderinger og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved USN er organisert omkring emner, studieprogram og studieportefølje, hvor studentenes læring og læringsutbytte skal være i fokus.

Forhold som gjelder for eksempel feil eller mangler ved rom/utstyr skal meldes via universitetets Si ifra system.

De syv kvalitetsdimensjonene

For å sikre god kvalitet i utdanningene har styret ved USN vedtatt «Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet». Her defineres 7 kvalitetsdimensjoner som har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte, og som systematisk skal vurderes innenfor hvert enkelt studietilbud.

1) Læringsutbytte

Det overordnede målet med kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår læringsutbytte. Her gjelder det faglig utbytte og det læringsutbyttet som er formulert for studiet eller emnet. 

2) Inntakskvalitet

Inntakskvalitet er knyttet til studentenes evne til og forutsetninger for å studere når de tas opp til studier. Kvalitetsarbeidet handler om god informasjon om studiene, målrettet rekrutteringsarbeid, veiledning til søkere, opptak og mottakelse av nye studenter og om universitetets arbeid for å integrere nye studenter i læringsmiljøet og gi god oppfølging første studieår.

3) Relevans

Kvalitetsarbeidet skal styrke utdanningens relevans slik at den møter samfunnets behov og arbeidslivets krav. Studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som bidrar til at de kan fornye det yrkes- og samfunnsliv de blir en del av og mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

4) Rammekvalitet

Rammekvalitet omfatter økonomiske ressurser, organisatoriske strukturer, infrastruktur (f.eks. bibliotek, IKT og digital teknologi, laboratorier), studieadministrative støttetjenester og god informasjon underveis i studieløpet. Rammekvalitet omfatter også studentenes psykososiale læringsmiljø.

5) Programkvalitet

Programkvalitet handler om hvordan studieprogrammet er utformet for at studentene kan oppnå læringsutbytte. Programmene skal være i tråd med USNs overordnede strategi og ha relevant kobling til FoU-aktiviteten. Det skal være god sammenheng og progresjon i studieprogrammet. Innhold, undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer skal utformes i tråd med læringsutbytte. Internasjonalisering ute og hjemme er også sentralt for programkvalitet.

6) Undervisningskvalitet

I arbeidet med undervisningskvalitet skal læring være en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet. Kvalitetsarbeidet skal bidra til at studentene møtes med et nært og innovativt læringsmiljø, og med høye krav til kunnskaper og ferdigheter. Kvalitetsarbeidet skal legge til rette for varierte undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer som bidrar til at studentene etter endt studieløp har oppnådd læringsutbytte. 

7) Kompetanse

Utdanningskvalitet avhenger av faglærernes faglige og pedagogiske kompetanse. Kvalitetsarbeidet skal sikre at faglærere har kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT og kan bruke IKT og digital teknologi i undervisning, læring og vurdering. Kvalitetsarbeidet skal fremme FoU-basert undervisning. Det forutsetter at lærerne er oppdatert om den internasjonale forskningsfronten og selv er aktive forskere eller tilknyttet et forskningsmiljø. Kvalitetsarbeidet skal legge til rette for å styrke formidlingskompetansen, og for at undervisningen er basert på forskning om hvordan læring skjer og hvordan undervisningskvalitet kan styrkes.

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Universitetsstyret vedtar studieporteføljen hvert år og har det overordnede ansvaret for at USN driver et systematisk kvalitetsarbeid. Styret skal påse at USN har et tilfredsstillende kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten.

Nedenfor følger en overordnet oversikt over roller og ansvar i kvalitetsarbeidet.

Universitetsstyret - Overordnet ansvar for at USN har et tilfredsstillende kvalitetssystem for utdanning.

Rektor - Overordnet ansvar for kvalitetssystemet gir overordnete føringer for arbeidet med porteføljeutvikling og utdanningskvalitet.

Dekan - Overordnet ansvar for at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene. Programutvikling og utvikling av programportefølje er et særskilt område.

Viserektor/ avdelingsdirektør - Ansvar for utvikling og kvalitetssikring av de studieadministrative tjenestene innenfor sin avdeling. Administrativ leder er ansvarlig for at det utarbeides årlig rapport om kvalitetsarbeidet i avdelingen.

Fakultetsdirektør - Ansvar for det administrative kvalitetsarbeidet på fakultetet. Ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studieadministrative tjenester på fakultet.

Instituttleder - Skal påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets studieprogram og emner gjennomføres i henhold til kravene.

Programkoordinator - Skal lede programutvalget og rapportere til ansvarlig linjeleder.
Har ansvar for å holde oversikt og påse at læringsmiljø og faglig- og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet er i henhold til kravene. Har ansvar for at lærings- og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet.

Emneansvarlig - Ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet, slik at læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. Gjennom programutvalget blir emnene representert i kvalitetsarbeidet i studieprogrammet.

Underviser/ fagperson - Skal utvikle og gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studenten oppnår læringsutbyttet.

Studieadministrasjon - Bidra inn i det løpende kvalitetsarbeidet med rådgivning, opplæring, kvalitetssikring og videreutvikling av kvalitetsarbeidet. Studieadministrasjonen skal videre fasilitere evaluering av kvalitetssystemet ved inngangen til hver styreperiode.

Studentdemokratiet - Studentdemokratiet skal fronte studentenes meninger og behov på alle nivå. De skal bistå studenttillitsvalgte i styrer, råd og utvalg.

Studentene - Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og studieprogram gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir studenten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg.

Ph.d. kandidat - Den enkelte kandidat forventes å delta aktivt i evaluering av sine emner og phd. program gjennom spørreundersøkelser, møter m.m. Med dette kvalitetsarbeidet gir kandidaten løpende tilbakemeldinger til underviser, emneansvarlig, programkoordinator og programutvalg. I det studienære kvalitetsarbeidet har hvert phd. program et programutvalg hvor kandidatene er representert.

 

Utvalg med særskilt ansvar i kvalitetsarbeidet hvor studenter er representert:

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) - Et strategisk, samordnende og rådgivende organ for ledelsen i saker som gjelder fagprofil, studieportefølje og kvalitet i utdanningene. Skal være et rådgivende organ for rektor på utdanningskvalitetsområdet.

Læringsmiljøutvalget (LMU) - Lovpålagt rådgivende organ, som rapporterer direkte til styret. Skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Kvalitetsråd - Rådgivende organ på fakultetet som skal gi dekan råd om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av porteføljen og utdanningskvaliteten på fakultetets studier. Gjennom ulike evalueringer og rapporter på studieprogramnivå, innhente informasjon om kvaliteten i fakultetets studietilbud; gjennomgå kvaliteten i studietilbudene og foreslå utviklingstiltak som speiler USNs strategiske mål.

Programutvalg - Rådgivende for dekan i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram. Skal gjennom det løpende kvalitetsarbeidet gitt i USNs kvalitetssystem foreta evalueringer, vurdere alle elementer som påvirker studiekvalitet, rapportere om studiekvalitet og gi råd om videre tiltak for kvalitetsutvikling for å sikre at studieprogrammet holder høy kvalitet.

Studentens rolle i kvalitetsprosesser ved USN

Studenters emneevaluering danner et viktig grunnlag for vurdering av kvalitet og forbedringspotensiale i emner og program. Det er derfor viktig at så mange studenter som mulig deltar i disse evalueringene. 

Modell for kvalitetssystemet FOTO

De mørkegrønne boksene i modellen over viser sentrale roller som er ansvarlig for det løpende kvalitetsarbeidet på ulike nivå ved USN, og som skal bidra til at evaluering, rapportering og utvikling av kvaliteten i utdanningene skjer. Lederlinjen er ansvarlig for å sikre god tilbakemeldingssløyfe og oppfølging blant studenter og ansatte.

De lysegrønne boksene viser sentrale råd og utvalg i kvalitetsarbeidet på ulike nivå ved universitetet: Læringsmiljøutvalget (LMU), Utvalg for utdanningskvalitet (UFU), Forskningsutvalget, Kvalitetsråd på fakultet og programutvalg for studieprogram. Også her har studentene en viktig stemme ved å være representert.

De hvite boksene viser rapportering på kvalitetsarbeidet som lages på de ulike nivåene ved USN, hvor studentenes emneevaluering er et viktig grunnlag: emnerapport, programrapport, fakultetets kvalitetsrapport, årsrapport til rektor fra Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) og Forskningsutvalget, Rektors kvalitetsrapport til styret og LMUs årsrapport til styret.

Det skal legges til rette for en tilbakemeldingskultur mellom ledelse, ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet på alle nivå: institusjon, fakultet og institutt.