Skikkethet

Charlotte Nilsen
Medlem av skikkethetsnemden Charlotte Nilsen er opptatt av at studentene får god informasjon om skikkethet.

I en rekke utdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Men hva er formålet og hvordan vurderes skikkethet?

Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. Hensikten med ordningen for skikkethetsvurdering er å sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket de utøver. Skikkethetsvurdering av studenter inngår i Universitetet i Sørøst-Norges (USN) studieprogrammer på bachelor- og masternivå, og inkluderer blant annet alle typer lærerutdanning, sykepleieutdanning, barnevernspedagog, radiograf, optiker, vernepleie og jordmorfag. Selv om studenter tilfredsstiller de faglige kravene som stilles i utdanningen, kan de utestenges fra utdanningen hvis de blir vurdert som uskikket for yrket.

Det viktigste virkemiddelet i å vurdere skikkethet ligger i selve i studiet ved at studenten får stryk/ikke bestått i fag eller praksis.

 

Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger

En student er i følge forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser mangledne vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

 

Vurderingskriterier for helse- og sosialutdanningene

En student er i følge forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter og brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

 

Løpende skikkethetsvurdering

Det skal pågå en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet. Dette skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, helse- eller sosialperson. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og praktiske delen av studiet. Lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten i utdanningssituasjonen å gjøre, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. Da særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, bør mindre forhold forsøkes å rettes opp fortløpende under veiledning og i samtaler.

 

Særskilt skikkethetsvurdering

En særskilt skikkethetsvurdering begynner som regel med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Tvilsmeldingen skal være begrunnet og godt dokumentert. Den som leverer tvilsmeldingen regnes ikke som part i saken. Studenten skal så varsles skriftlig om at det foreligger en begrunnet tvil om skikkethet. Institusjonsansvarlig innkaller studenten til en vurderingssamtale. Studenten kan velge å ha med seg en bistter. Dette kan være en medstudent, studentrådsleder eller studentombudet. Til samtalen innkalles også en jurist fra utdanningsavdelingen som referent og for å informere om videre saksgang og rettigheter. Institusjonsansvarlig informerer studenten om bakgrunnen for tvilsmeldingen og sørger for at saken blir så godt opplyst som mulig og studenten gis anledning til å redegjøre for sin side av saken. Hovedregelen er at studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning dersom dette er hensiktsmessig.

Dersom utvidet veiledning ikke anses for å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda. Studenten bes da om å avgi en skriftlig uttalelse, og orienteres skriftlig om retten til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson. Utgiftene til dette dekkes av universitetet. Studenten får kopi av saksfremlegg og sakens dokumenter til uttalelse i god tid før møtet i skikkethetsnemnda. Studenten får også anledning til å forberede en muntlig fremstillling som kan avgis for skikkethetsnemnda i møtet. 

Skikkethetsnemnda utarbeider innstilling til universitets klagenemnd. Denne inneholder vurdering av studentens skikkethet, om studenten bør utestenges, varighet av eventuell utestengelse og eventuelle vilkår for å gjenoppta utdanningen. Studenten får kopi av saksfremlegg til klagenemnda, og innkalles til møtet. Vedtak om skikkethet og utestengelse krever en tilslutning på 2/3 i klagenemnda. Dersom vedtak om ikke skikkethet fattes, utstedes ikke vitnemål. Studenten kan utestenges i inntil fem år, og kan etter utestengelsesperioden søke om nytt opptak.

 

Institusjonsansvarlig for skikkethet

Anne Marie Gran Bruun er institusjonsansvarlig for skikkethet for helse – og sosialfag, og Anne Marie Håseth er institusjonsansvarlig for skikkethet for lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Institusjonsansvarlig har følgende oppgaver:

 • Ansvar for behandling av begrunnede tvilsmeldinger.
 • Når det har blitt opprettet en særskilt skikkethetssak, har institusjonsansvarlig ansvar for behandling av saken.
 • Fremme sak om særskilt skikkethetsvurdering for skikkethetsnemnda.
 • Drive opplæring av ansatte slik at de får den nødvendige kunnskapen for å kunne ivareta den løpende skikkethetsvurderingen.
 • Medvirke til at alle saksbehandlingsregler blir oppfylt, samt at studenten får nødvendig veiledning og blir orientert om skikkethetsvurdering og rettigheter i forhold til denne.
 • Sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst og at alle nødvendige dokumenter ligger i saken når den fremmes for skikkethetsnemnda.

 

Skikkethetsnemnd

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge har oppnevnt en egen skikkethetsnemnd for behandling av skikkethetssaker. Det er en felles nemnd for utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering ved fakultet for helsefag og fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Nemnda er satt sammen av en leder, faglig leder fra helse- og sosialvitenskap, fagpersoner, ansatte og to studenter. Nemnda har taushetsplikt.

Skikkethetsnemnda har følgende ansvar:

 • Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt før møtet i skikkethetsnemnda finner sted, samt gjøres kjent med sakens opplysninger.
 • Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for skikkethetsnemnda i møtet.
 • Nemnda utarbeider en innstilling til universitetets klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket for arbeidet eller ikke.
 • Nemnda tar stilling til om studenten bør utestenges helt eller delvis fra utdanningen.
 • Nemnda tar stilling til utestengingsperioden.
 • Nemnda fastsetter eventuelle vilkår for at studenten skal kunne gjenoppta utdanningen.

Her finner du mer info om vurdering av skikkethet:

Rundskriv: forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Løpende skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 

 

Lov om universiteter og høyskoler - uhl sier følgende:

§ 4-10.Utestenging etter skikkethetsvurdering

(1) Kongen kan fastsette at i enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.
(2) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.