Fritak fra praksis grunnet verv

Studenter med verv kan i praksisperioder søke om å flytte praksistiden for å utføre vervet.

I samarbeidsavtalen mellom USN og SDSN fastslås det at studenter i praksis kan gis fritak fra praksis for å delta i studentdemokratisk arbeid. Det står:

"Det gis også normalt fri fra praksis til faste møter i regi av SDSN i demokratitiden. Søknad om fri fra praksis må sendes praksiskoordinator senest to -2- uker før møtet. Søknad må skje via elektronisk skjema som ligger på sdsn.no."

Det understrekes at det er praksiskordinator som godkjenner eventuelt fravær fra praksis i tidsrommet møtet finner sted. Dersom møtevirksomhet kolliderer med praksis gis det ikke fritak fra praksis, men det er mulig å flytte det aktuelle tidspunktet dersom det kommer i konflikt med utførelsen av vervet. Praksiskoordinator vurderer hvor mye praksistid du som student kan flytte eller miste uten at det går ut over gjeldene regler for praksis.

Du kan søke om fri fra praksis for utførelse av verv ved å fylle ut dette skjema. Skjemaet må sendes inn senest to uker før det aktuelle tidspunktet.