Samarbeidsavtale mellom SDSN og USN

Samarbeidsavtalen signeres av Rektor ved USN, Petter Aasen, og studentleder Kim Andrew Hellevammen.
Samarbeidsavtalen signeres av Rektor ved USN, Petter Aasen, og studentleder Kim Andrew Hellevammen.

Samarbeidsavtale mellom Studentdemokratiet (SDSN)) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Avtalen trer i kraft fra 1.juli 2019. For informasjon om utgående avtale kan studentleder kontaktes.


Last ned gjeldende samarbeidstale her


Avtalen er signert av Rektor Petter Aasen og studentleder Kim Andrew Hellevammen
21. mai 2019.

Samarbeidsavtalen mellom USN og SDSN legger til rette for studentdemokratiets arbeid på USN. I avtalen ligger det bestillinger på hva studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge kan forvente av hverandre, og regulerer blant annet hvilke ressurser studentdemokratiet har til rådighet i sitt arbeid.

 

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Kapittel 4. Studentenes rettigheter og plikter


§ 4-1.Studentorgan

(1) Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling eller grunnenhet opprette studentorgan for denne.

(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg.


(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan.

(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

 

Les mer om UHL på Lovdata.no