• Forsiden
  • Vi søker studenter til en arbeidsgruppe for å utvikle politikk på Kunstig intelligens!

Vi søker studenter til en arbeidsgruppe for å utvikle politikk på Kunstig intelligens!

Arbeidsgruppe

Ønsker du å være med på å utvikle studentpolitikk om Kunstig intelligens ved USN? Da har du nå en gyllen mulighet! Vi i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser etter kandidater til en arbeidsgruppe for utvikling av politikk på kunstig intelligens.

Dette arbeidet vil gi deg innsikt i en av de mest relevante teamene innenfor høyere utdanning akkurat nå og er god erfaring å vise til ved jobbsøking senere i livet uansett hva slags studieretning du går. Alle som er interessert i dette område kan søke. Forhåndskunnskaper er ikke et krav for å kunne bli med i arbeidsgruppen. For oss er det viktig å få medlemmer som er genuint opptatt og nysgjerrig på kunstig intelligens.    

Hensikten med arbeidsgruppen er å sikre at arbeidet med utviklingen av politikk på kunstig intelligens ivaretar en bredde i perspektiver og faglig bakgrunn. Bruken av kunstig intelligens varierer fra studieretningene/fakultet/campus samtidig som det er dilemmaer og etiske problemstillinger som trenger perspektiver på tvers av disipliner og fagområder.  

For å få til et best mulig arbeid med utvikling av politikk på kunstig intelligens har ledergruppa valgt å nedsette en arbeidsgruppe som sammen skal utarbeide et helhetlig politisk dokument som skal sendes inn til behandling på semestermøtet våren 2024. 

Bestillingen avgrenses ikke til, men skal i hvert fall belyse og besvare følgende momenter: 

  • Hvordan kan kunstig intelligens brukes i studieløpet som et effektivt verktøy uten å svekke læringsutbytte?  

  • Hvordan kan man sikre tilstrekkelig digital kompetanse om kunstig intelligens hos studenter, forelesere og ansatte ved USN? 

  • Hvordan kan kunstig intelligens være en ressurs og ikke en begrensning i akademia? 

  • Hvordan sørger vi for at studenter, ansatte og forelesere utøver kritisk tenking, refleksjon og ansvarlig bruk i møte med kunstig intelligens?  

  • Arbeidsgruppen skal utarbeide en spørreundersøkelse til alle studentene med relevante spørsmål knyttet til KI og legge ut via Canvas. 

Høres dette spennende ut?  

Skriv ett motivasjonsbrev på 200-400 ord om hvorfor du har lyst til å være med i arbeidsgruppen. I tillegg til hvordan du er i team, hvordan du reflekterer rundt studenters/USNs bruk av KI, hvordan du kan bidra inn i arbeidsgruppen, og relevansen KI har for ditt studieløp. 

Motivasjonsbrevet sendes inn via nettskjema.
Frist for å søke er kl. 23:59 13. desember 2023.  

Alle søkere vil få tilbakemelding på om de blir oppnevnt til arbeidsgruppen eller ikke.  

Bakgrunnen for prosjektet 

I handlingsplanen for SDSN vedtok semestermøtet følgende: 

“Utvikle forslag til politikk på kunstig intelligens ved USN og nasjonalt til Semestermøte 2.” 

Kunstig intelligens blir stadig mer og mer relevant i høyere utdanning, til tross for dette mangler det tydelige forskrifter og regulering for bruken av kunstig intelligens i studiesammenheng. Utydelige retningslinjer for bruk av kunstig intelligens kan i ytterste konsekvens medføre at studenter blir utvist for fusk.