Utvid mentorordning ved USN

I sammenheng med spørsmål rundt OLA- ordningen og videreføringen av denne dukker det stadig opp spørsmål rundt en form for mentorordning for studentene ved USN. I dag har USN en mentorordning, men denne omhandler bare 2. og 3. årsstudenter ved USN per i dag og angår følgende studier og campus:

Campus Bø

2. og 3. års bachelorstudenter ved Økonomi og ledelse, Internasjonal markedsføring, IT og informasjonssystemer, Eiendomsmegling samt Innovasjon og entreprenørskap.

Tilbys i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Campus Drammen

2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, Visuell kommunikasjon og Statsvitenskap.

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Campus Kongsberg

2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse samt ingeniørstudenter (dataingeniør, elektroingeniør og maskiningeniør/produktutvikling).

Tilbys i samarbeid med Kongsberg Næringsforum, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS), ingeniørorganisasjonene Tekna og NITO, Forbundet for ledelse og Teknikk, samarbeidsalliansen «Kongsbergskolen» og USNs eget nettverk.

Campus Ringerike

2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, Siviløkonom, Forretningsjus og økonomi, Jus, IT og informasjonssystemer samt Markedsføringsledelse.

Tilbys i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Econa, det internasjonale yrkesnettverket Rotary, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk.

Campus Vestfold

2. og 3. års bachelorstudenter i Økonomi og ledelse, IT og ledelse, Historie og Sosiologi.

Tilbys i samarbeid med Næringsforeningene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand samt det internasjonale yrkesnettverket Rotary, Econa, arbeidstakerorganisasjonen Negotia (YS) og USNs eget nettverk [1].

Oversikten viser at det ikke er en mentorordning på alle campusene per i dag, og at kun 2. og 3. årsstudenter har tilgang til dette.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser det som hensiktsmessig at studentene ved våre campuser mottar tilbud som står i likhet på alle campuser, utdanningskvaliteten skal ikke variere ut ifra hvilket USN-campus du studerer på. For studentene som ikke inngår i denne ordningen er andre muligheter karrieredagen(e) og praksis. Ved disse alternativene er det likevel faktorer som gjør at tilknytningen og ønsket nærhet inn i arbeidslivet ikke er optimal. Ved karrieredagene er man ikke sikret at det dukker opp noen fra sitt fagfelt. Praksis er kun ett av mange alternativer det semesteret det tilbys. Velger man å ikke benytte seg av denne muligheten, risikerer man å gå glipp av muligheten til å danne seg relasjoner i arbeidslivet.

I dag oppfordres studentene til å delta i kollokviegrupper og om man er “heldig” havner i en klasse eller gruppe der man enkelt kan utføre utveksling av faglige erfaringer. Et annet alternativ som kan danne seg er at man kommer i kjennskap med noen som har gått emnet før deg, der du kan få notater og råd. For å systematisere en slik utveksling av kunnskap, ser SDSN det som hensiktsmessig at universitet tilrettelegger for en student- veileder studentordning, slik at en slik kunnskapsutveksling ikke bare skal gange de som er gode til eller har mange bekjentskaper, men skape en kultur for utveksling av faglige erfaringer for studenter ved USN. En slik ordning vil være med på å motvirke utenforskap, fordi studenten vil ha noen å henvende seg til, som også er en medstudent. Derfor mener SDSN det er hensiktsmessig at en ordning som kan omfatter alle studentene ved USN er gunstig på flere plan, både for det faglige og det sosiale.

En todelt mentorordning

SDSN mener det er hensiktsmessig å se på utvidelsen av mentorordningen som todelt. En studentmentorordning med fokus på 1.års studentene og interne faglige erfaringsutvekslinger mellom studentene på USN, og en ordning som er arbeidslivsretta og en utvidelse av mentorordningen slik den er i dag.

En studentmentorordning, vil kunne ta utgangspunkt i OLA-ordningen som er en ordning der studenter på ett eldre/høyere årskull veileder studenter på et yngre årskull. Altså studenter som veileder studenter. Dette vil fint supplere kollokviegrupper som studentene danner selv og kunne styrke det faglige samholdet og utviklingen på tvers av kull.

Mentorordningen slik den er i dag med fokus på arbeidslivet burde bli utvidet. Spesielt sett opp mot profesjonsutdanningene ved USN, vil en utvidelse av ordningen gange enda flere studenter og styrke samarbeidet med aktører fra næringslivet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at mentorordningen bør utvides på følgende måte:

  • En kartlegging av hvilke fakultet eller studieretninger/linjer der studentene ønsker en mentorordning.
  • At mentorordningen blir fulgt opp av programkoordinator.
  • At dagens mentorordning rettet mot arbeidslivet styrkes og tilgjengeliggjøres for flere studenter, studieretninger og campus.
  • At det etableres en studentmentorordning for å styrke det faglige samholdet og utviklingen på tvers av kull.
 

[1] USN. (u.å). Mentorprogram. Universitetet i Sørøst-Norge https://www.usn.no/samarbeid-med- oss/utdannings-samarbeid/mentorprogram/

 

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøte den 22. oktober 2023