Resolusjon om studenter og rus

Det er dessverre slik at mange unge i dagens samfunn opplever utfordringer knyttet til rus og rusavhengighet. SHoT-undersøkelsen viser at 41% av studenter har et skadelig eller risikofylt forhold til alkohol og 30% av studenter rapporter å ha brukt et ulovlig rusmiddel.

I fjor var det en artikkel i NTNU sin studentavis (Under Dusken) om studenter som ulovlig har brukt eller bruker Ritalin (ofte omtalt som «puggedop») for å prestere bedre på eksamen. UiO har også rapportert dette problemet. SHoT-undersøkelsen vitner om at svært få studenter bruker disse medikamentene, men helsedirektoratet er bekymret for utviklingen.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser et behov for at problematikken rundt studenters bruk av rusmidler settes på dagsorden. Det snakkes ofte om psykisk og fysisk helse, men det ser ut til at den nevnte problematikken ofte blir glemt. På tross av at rusproblemet stadig blir større i Norge, særlig blant unge, er det ingen støtteapparat rundt studentmassen angående rusproblematikken. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener det er på tide at dette problemet tas på alvor av de ulike organene rundt studentmassen slik at de kan få den hjelpen de trenger.

Studenter som ber om hjelp, skal få et tilbud som ikke får konsekvenser for deres studieprogresjon. Tilbudet skal ha som hensikt å hjelpe studenter som sliter med rusavhengighet å fullføre studiene på tilnærmet normert tid.

En AKAN-avtale (Arbeiderlivets komité mot alkoholisme og narkomani) er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der formålet er å sikre tett oppfølging rundt rusproblemer samtidig som en kan beholde jobben. Hver arbeidsplass skal ha en AKAN som kan brukes av alle arbeiderene. En AKAN har taushetsplikt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at studenter skal innlemmes i denne avtalen på lik linje som arbeidere. Der målet med AKAN-avtalen er at en skal få beholde jobben, skal også studenter ikke miste studieplassen sin eller bli egnet som uskikket eller uegnet bare som følge av at de søker hjelp for rusavhengighet. Å søke om hjelp skal ikke få konsekvenser.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge tror at det vil gjøre det lettere for mange å be om hjelp dersom det er tydelig at dette ikke får konsekvenser.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

  • At det skal gjøres en bevisstgjøring rundt problematikken «studenter og rus».

  • At studenter som sliter med rusproblematikk skal få den hjelpen de trenger, uten at det får konsekvenser for deres studieprogresjon.

  • At studenter også skal innlemmes i AKAN-avtalen.

  • At studenter på studieprogram med skikkethetskrav ikke skal bli anset som uskikket eller uegnet bare som følge av at de søker hjelp for rusavhengighet.

Resolusjonen ble vedtatt av ledergruppa 23.11.2022.