Resolusjon om Karrieresenter

USN har ikke hatt et karrieresenter siden 2020 da dette ansvaret ble lagt over på fylkeskommunen sommeren 2020. Det stilles spørsmål ved i hvor stor grad de fylkesvise karrieresentrene har lyktes i å imøtekomme studentenes behov for veiledning. I lys av oppsplitting av flere sammenslåtte fylkeskommuner i USNs geografiske nedslagsfelt, reises det spørsmål ved hvordan behovet for karriereveiledning for USN sine studenter best skal løses i tiden framover.

Et karrieresenter er til stor hjelp for studentene for å finne ut hva de skal jobbe med etter endt utdanning ved USN. Spesielt for utdanninger som ikke er rene profesjonsstudier, men hvor en i større grad må se egen kompetanse opp mot arbeidslivets behov, er veiledning viktig for å komme ut i relevant arbeid. Et karrieresenter vil også hjelpe studenter med jobbsøknader og CV-er. Dette vil føre til bedre kvalitet på søknader fra studenter ved USN som kan gjøre at det blir lettere å få jobb underveis eller etter endt utdanning. Dette kan også virke positivt på USNs renommé og føre til at USN blir et mer attraktivt valg for de som skal søke høyere utdanning.

Vi så på tallene fra studiebarometeret 2021 at studentene ved USN ligger på nasjonalt nivå når det gjelder å se arbeidslivsrelevansen i eget studieprogram. Dette er ikke godt nok ettersom det er et av hovedsatsningsområdene til USN. Et karrieresenter vil hjelpe studenter med å se arbeidslivsrelevansen i studiene ettersom de vil få bedre innføring i hvor de kan få jobb etter endt studier.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

  • USN skal få ansvaret for karrieresenteret.
  • At USN skal opprette et felles karrieresenter med representanter fra alle campus og fagområder i USN.
  • Representantene på de alle campusene har ansvaret for drift og gjennomføring av karrieresenter lokalt på egne campus.
  • At karrieresenteret skal knyttes tett opp til karrieredagene på USN. Det skal sørges for at kompetansen hos ressurspersoner blir vektlagt ved gjennomføringen av karrieredagene.
  • USN skal også ta den største delen av ansvaret for gjennomføring av karrieredager.
  • USN skal ha faste datoer for karrieredager, integrert i emneplan, og skal ha faste kontrakter med de forskjellige firmaene som kan være nyttig for studentene.

Resolusjonen ble vedtatt av semestermøtet den 27.03.2022.