Resolusjon - En tidligere og smidigere konteordning

Kontinuasjonseksamen, på folkemunne kalt konteeksamen, er en ekstra eksamen som tilbys studenter som har strøket, trukket seg fra eller er registrert med gyldig fravær på ordinær eksamen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at studenter kan fullføre den utdanningen de har begynt på, og sikrer at flere studenter kommer seg gjennom utdanningsløpet. For flere studenter er dette også en viktig mulighet til å forbedre karakterer, som igjen åpner opp muligheter for videre utdanning og en karriere innen akademia.

Konteeksamen er ment for å gi de studentene som ikke bestod den ordinære eksamenen en sjanse til. Denne perioden skjer gjerne ukene hvor det også er høst-/vinterferie. Intensjonen bak dette er for å gi disse studentene mulighet til å fokusere på konteeksamen, uten å måtte tenke på annet som undervisning, ordinære eksamener eller arbeidskrav.

Realiteten med dagens konteperiode på USN er derimot at studenter ofte må ta opp en eksamen, samtidig som de har pågående arbeidskrav eller nye ordinære eksamener. I praksis legger dette til rette for at studenter må velge om de vil prioritere å bestå konten, og å få en dårligere karakter på ny eksamen, eller stryke på konten og få en bedre karakter på ny eksamen. Dette er en ordning som legger til rette for at studentene som er nødt til å ta konteeksamen får en dårlig karakter på sitt vitnemål.

Ønsket scenario er at alle konteeksamener blir gjennomført i løpet av de to første ukene i august og de fire første ukene i januar, dermed mener vi at konteeksamenene bør være avviklet innen senest 31. januar for høstsemesteret, og senest 15. august for vårsemesteret.
Alternativt er det ønskelig at i perioden for konteeksamen i høstferie/vinterferien ikke skal foregå undervisning. Dette er viktig for at de studentene som skal ha konteeksamen kan fokusere på dette, de andre studentene kan fokusere på selvstudier. En positiv sideeffekt av dette er at studenter med barn i skole vil ha økt mulighet for å være tilgjengelig i en periode med skolefri.


SDSN mener at:

  • USN må endre tidspunkt for konteeksamen slik at den ikke kolliderer med ordinær undervisning eller andre arbeidskrav/eksamener.
  • Informasjon om undervisningsfri i konteuker skal være tydelig kommunisert, og informasjonen skal publiseres snarest mulig.
  • Konteeksamen må avvikles innen henholdsvis 15. august for vårsemesteret og 31. januar for høstsemesteret. (1)
  • Det skal ikke være lagt ordinær undervisning i konteperioden (høstferie og vinterferie), og i den tilstøtende uken skal det tilstrebes å minimere mengden obligatorisk oppmøte og gjennomgang av viktig fagstoff. (2)

Resolusjon - En tidligere og smidigere konteordning

Resolusjonen ble vedtatt av Semestermøtet 17.03.2024

1 = prioritert
2 = sekundært