Resolusjon angående advokatutgifter til fuskesaker

Antall fuskesaker har stadig økt de siste årene - et faktum som kommer tydelig frem fra studentombudet sine rapporter fra 2020, og 2021 samt Khrono artikkelen «Advokatutgifter til fuskesaker har mer enn doblet seg på ett år» [[1]] datert til mandag 14.03.2022. NTNU har på prinsipielt grunnlag bedt Kunnskapsdepartementet vurdere et tak for antall advokattimer studenter i fuskesaker skal få dekket.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge finner det også underlig at NTNU vil utfordre studentsikkerheten på bakgrunn av en samlet utgift for 2020 og 2021 hos sin institusjon på 1,3 MNOK når årsbudsjettet er på ca 10 milliarder kroner. Et maksantall på bistandstimer vil true studentenes rettsikkerhet, særlig i komplekse saker.

Utdanningsinstitusjonene har også anledning jmf § 4-8, 5 ledd, til selv å regulere salærer i  saker de mener det er overforbruk, og at det derfor ikke er behov for et tak som vil ramme studentenes rettsikkerhet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er prinsipielt uenig med NTNU sitt forslag om å sette takhøyde for antall betalte advokat-timer, da en undervisningsinstitusjon sitt hovedmandat er å sikre så vel som å ivareta studenter sin tilgang til høyere utdanning. Studenters rettsikkerhet kan umulig være en ufornuftig forvaltning av midler. Videre kan man ikke sidestille en samfunnskritisk rolle (som utdanning er) med andre offentlige virksomheter der det gis fri advokat. Avslutningsvis er også et innmeldt totalbeløp i underkant av 9 millioner for 12 av de 14 spurte undervisningsinstitusjonene ubetydelig i forhold til verdien det gir studenter, som ellers ikke ville vært i stand til å finansiere en slik ordning [[2]]. Pandemien har satt en del prinsipper på prøve, og i våre øyne er dette mer rettet mot det skremmende behovet etter bedre veiledning, ikke ved tiltak som ytterligere strammer inn studenters økonomi.

SDSN mener:

  • At Universitets- og høyskoleloven skal beholde § 4-8 nr. 5. og § 4-9 nr. 7 som forplikter universiteter og høgskoler å betale advokatutgifter i saker hvor det innstilles/vedtas utestenging ved fusk, og politiattestsaker med merknad.
  • At bedre veiledning- og oppfølgingstjenester er måten vi håndterer disse problemene
  • At kompetanseheving og forsterkning av arbeidet rundt informasjon, opplæring og veiledningstjenestene hos og til studenter og ansatte er en helhetlig bedre løsning enn å utfordre studenters rettsikkerhet