Praksisperioden skal ikke belaste studentene økonomisk

Praksisperioden er en integrert del ved flere av USNs studieprogrammer. Det er en del av utdanningen som gir studentene en gyllen mulighet til å modnes innenfor sitt fagfelt, som bidrar til gode arbeidslivsrelevante utdanninger. Realiteten er at flere praksisstudenter får økte utgifter i forbindelse med sine praksisperioder, ettersom de må pendle fra studiestedet til praksisplassen. Disse utgiftene utfordrer prinsippet om gratis høyere utdanning i Norge, og bidrar til at en allerede svak studentøkonomi svekkes ytterligere.

De fleste studenter er avhengige av en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. Under praksisperiodene er det utfordrende for studenter å jobbe, da forpliktelsene til praksisstedet, forberedelsene til praksis og oppgaver i forbindelse med denne krever mer tid enn en ordinær arbeidshverdag. Økte reisetider og avstander fører også til at tiden ikke strekker til. Konsekvensen av dette er at flere studenter mister et viktig inntektsgrunnlag, i både korte og lengre perioder.

USN dekker i dag inntil 500 kroner i uken for studenter som har en reisevei til sitt praksissted på over 50 kilometer.  Reiseutgifter utover dette, eller alle reiseutgifter om studenten må reise mindre enn 50 kilometer, må den enkelte studenten dekke selv. Dette setter studentene i en situasjon hvor de er nødt til å betale for å kunne gjennomføre en obligatorisk aktivitet i sitt studieløp, og presser studentøkonomien mer.

Flere studenter er avhengige av bil for å komme seg til sitt praksissted, andre kan benytte seg av kollektivtransport. Det bør være en selvfølge at USN legger til rette for at praksisstudenter skal reise klimavennlig, og at studenter som er avhengige av bil skal få dekket sine ekstrautgifter. USN burde derfor se på muligheter for å innføre incentivordninger som bidrar til at flere studenter velger å gjennomføre sine reiser i forbindelse med praksis mer miljøvennlig, samt at ekstrautgifter dekkes.

Å kjøpe periodebillett er ofte billigere enn flere enkeltbilletter, derfor burde periodebilletter fra hjemsted eller semesteradresse til praksisplass refunderes og være normen ved praksisreiser der dette er relevant. I noen tilfeller får studenter også vesentlig bedre rabatter på å kjøpe månedsbillett fremfor ukesbillett. Vi mener derfor at den samlede refusjonen bør sees i et månedsperspektiv på opptil 2000 kroner.

Der korteste reisevei ikke nødvendigvis er den mest tilgjengelige bør det være mulig, i samråd med praksisstudenten, å gjøre en skjønnsmessige vurderinger på om en dyrere løsning kan refunderes. Dette for at reiseveien ikke skal være en ekstra stor belastning under praksisperioden.

Studentdemokratiet I Sørøst Norge mener at:

  • Alle studenter ved USN som har en reisevei på mer enn 30 km én vei fra hjemsted eller semesteradresse til praksisplass skal ha rett på refusjon av reiseutgifter.
  • Samlet reiserefusjon burde være på minst 2000 kroner per i måned i praksisperioden.
  • USN skal dekke ekstra boutgifter studenter måtte ha som følge av pålagt praksis som utløser behov for dobbelt leieforhold.
  • Studenter under praksis skal ha rett på refusjon på periodebilletter fra hjemsted eller semesteradresse til praksisplass gjennom DFØ-systemet.
  • Studenter reise skal anses å være fra hjemsted/semesteradresse og til praksisplass
  • Det skal gjøres skjønnsmessige vurderinger på hva som er det billigste, mest tilgjengelige og effektive kollektivruten i samråd med praksisstudenten.
  • Det bør innføres en ordning som gir studenter gode incentiver for å reise miljøvennlig til praksis.
  • Studenters rettigheter og muligheter for søknad om refusjon i forbindelse med utgifter ved praksis skal informeres om i forkant av hver praksisperiode og være lett tilgjengelig på USN sine nettsider.

Resolusjonen ble vedtatt av Ledergruppen 24. janaur 2023.