Økt tilstedeværelse av ansatte på campus!

I studieåret 2023-2024 har flere studenter observert og gitt tilbakemeldinger om at det er færre ansatte til stede på campus enn tidligere år. Høy tilstedeværelse av ansatte er viktig for å kunne sikre studenter god faglig oppfølging og redusere terskelen for å ta kontakt ved spørsmål og eller behov for veiledning. Avstanden mellom ansatte og studenter øker ved manglende tilstedeværelse av ansatte, noe som er problematisk. Dette har negative konsekvenser for studenters faglige utvikling og reduserer campus som en arena for akademisk samspill mellom studenter og forelesere.


SDSN er opptatt av at ansatte på USN skal være til stede og tilgjengelig for studentene på campus. Den digitale utviklingen og USN’s flercampusmodell skal ikke resultere i at studenter mister tilgang til faglig personlig, eller at dette begrenses til kontakt på e-post og Teams. Det at faglig oppfølgning og veiledning er lett tilgjengelig bidrar til økt tilstedeværelse av studenter på campus og er et nødvendig tiltak for å sikre levende campuser. Å møte ansatte er viktig for studenters faglige utvikling, fysisk oppmøte på campus og studentidentitet, og må ses på som et viktig ledd i å sikre gjennomstrømming.


Den menneskelige relasjonen, møtet og samspillet mellom student og ansatte er viktig for å styrke samarbeidet og felleskapet på campus. For å sikre levende campuser er vi avhengige av høy tilstedeværelse av ansatte og studenter. Høy tilstedeværelse er et viktig premiss for levende campus og bør være gjennomgående i USNs personalpolitikk, campusutforming og strategier.
Levende campus, god faglig oppfølging og veiledning er viktige strategiske fortrinn som USN må vektlegge for å være en attraktiv utdanningsinstitusjon for både nåværende og kommende studenter. Dette er med på å styrke utdanningskvalitet og skaper en positiv campusopplevelse for studenter.

For å sike gode læringsmiljøer på campus bør USN utarbeide en plan for hvordan trenden med at færre ansatte benytter campus snus. Det må stilles tydelige krav og forventninger til de ansatte om deres tilstedeværelse på campus, og at de skal være tilgjengelige for studenter. Kravene og forventningene må også ta høyde for en mangfoldig ansattmasse ved USN, hvor en kan gjøre individuelle tilpasninger basert på ansettes behov.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at:

  • Det skal legges større vekt på fysisk tilstedeværelse av ansatte på deres kontorer ved USN sine campuser, spesielt i kjernetiden mellom 09:00 og 15:00 på hverdager.
  • USN skal gjennomføre en evaluering av dagens tilstedeværelsespolitikk for ansatte og hvordan denne følges opp.
  • USN i sin tilstedeværelsespolitikk for ansatte skal legge til rette for en mangfoldig ansattmasse med ulike behov.

Resolusjonen ble vedtatt av Ledergruppen 29. mai 2024.