Levende studentsamfunn

Fellesskap, gode studiemiljøer og tilhørighet er nøkkelord når det kommer til å skape en god studietilværelse for studenter. Å skape levende studentsamfunn på campus bygger opp under USN sin visjon om aktive campuser hvor studentene ønsker å være, også utenfor det vanlige studiearbeidet. SDSN ønsker med denne resolusjonen å sette fokus på studentsamfunn og studenthus sin rolle i å skape en god studietilværelse.

I dag er organiseringen, aktivitetsnivået og attraktiviteten til studenthusene og studentsamfunnene varierende fra campus til campus. De aller fleste sliter med å nå ut til studentene og skape gode arrangementer til en rimelig pris for studentene, og med å ha aktive og stabile undergrupper. Studentsamfunnene er også viktige for å bygge opp under resten av studentfrivilligheten på campus, og disse trenger også hjelp i det daglige. Et levende studentsamfunn er også avhengig av at omgivelsene rundt campus også bidrar til en god studenttilværelse, noe vi har presisert i resolusjonen “Den gode vertskommunen”.

Flere ansatte må til

Med unntak av Kroa i Bø har ingen av studenthusene en 100% ansatt og er i stor grad avhengig av frivillighet og dugnad for å få studenthuset og oppfølging av aktiviteter i studentsamfunnene til å gå rundt. Et problem dette byr på er den manglende profesjonelle driften dette fører med; i å drifte studenthus og serveringssteder kreves det kunnskap og kompetanse knyttet til innkjøp og salg. Det trengs også kontinuitet i oppfølging av det utvidete aktivitetstilbudet med undergrupper etc. En ansatt vil være en viktig kontinuitetsbærer å ha over tid.

Vi ønsker at det enten gjennom SSN, USN eller som et spleiselag ansettes kompetente mennesker som kan være med å drifte studentsamfunnene på hel- eller deltid.

Det burde også settes av ressurser til å holde studenthusene åpent mer enn i dag, og det burde investeres i å betale studenter/andre til å være med på å skape aktivitet og være tilgjengelige på studenthusene. Gjerne kombinert med kafédrift og studenthjelper. Vi forstår at dette aldri kommer til å bli et kommersielt lønnsomt tilbud, men subsidiering av tilbudet er en viktig investering i studentvelferd. Dette må til da studenthusene ikke kan driftes utelukkende på dugnad, eller basert på kommersiell drift for egen maskin.

Samarbeid for å løfte hverandre

Per i dag er det ingen faste samarbeidspunkter for studentsamfunnene ved USN. Vi ser at det er et stort uutnyttet potensial i å snakke sammen på tvers av campuser og ha erfarings- og kompetanseutveksling. Vi ønsker at SSN skal være en pådriver for nettopp dette og sikre at det minst en gang i halvåret er møter og samlinger mellom studentsamfunnene.

Dette kan også føre til at studentsamfunnene samarbeider om booking og innkjøpsavtaler, at felles undergrupper kan ha aktiviteter sammen, for eksempel fotballturneringer, klatreturer etc. Vi vet at det er et studentsamfunn som har nesten dobbel så høy pris på innkjøp av øl som et annet, dette fører til dyrere priser og gjør studentsamfunnet mindre konkurransedyktige opp mot andre ute- og serveringssteder. En samarbeidsstruktur for studentsamfunnene lik den som er satt opp for SDSN tror vi kan være et godt grep for å styrke kontinuitet og skape sterke studentsamfunn, og vi ønsker å være pådriver for å bidra til denne endringen.

Hva ønsker vi videre?

Vi vet at SSN fremover ønsker å satse sterkere på forebyggende tiltak. Vi mener at det å skape gode studentfellesskap er med på nettopp dette. Det kommer til å koste penger, men penger brukt kan være penger spart i denne sammenhengen.

Et levende campus utover forelesninger bør være er et viktig satsingsområde for USN. USN må ha mer fokus på og investere i at studentene har gode rammer for vår studiehverdag, spesielt gjennom campuslivet. Når studentene trives på campus løftes utdanningskvaliteten, og dagens studenter blir gode ambassadører for å rekruttere nye studenter til USN.

Studentene greier ikke dette alene, her må vi jobbe sammen! USN og SSN må derfor sammen jobbe for å skapende levende studentsamfunn, noe som må gjøres raskt! Enkle grep som åpne studenthus og å legge relevant aktivitet til studenthusene er en start som er lett å få til, men det må også gjøres en betydelig større satsing i tiden fremover!

SDSN mener derfor:

 • At USN og SSN skal ha økt fokus på studentsamfunnene, og prioritere økt satsing på disse allerede i 2024.
 • Det skal gjennomføres en fullstendig kartlegging av situasjonen på studenthusene og studentsamfunnene ved USN.
 • At det skal opprettes et samarbeidsnettverk med lederne av alle studentsamfunnene tilknyttet USN, og på sikt møtepunkter også for resten av styremedlemmene i studentsamfunnene slik som komitémøtene i SDSN.
 • At det raskt etableres et felles møtepunkt for alle styrene i studentsamfunnene.
 • Det må prioriteres midler til å kunne ansette personer til arbeidet i studentsamfunnene rundt på alle våre campuser.
  • Hver campus med mer enn 2000 studenter bør ha en 100% stilling.
   • I løpet av kartleggingsfasen kan dette være prosjektstillinger som kan gå over til faste stillinger når kartleggingen er ferdig.
 • Alle campus skal ha sitt eget studenthus.
 • Felles innkjøpsavtale: Studenthusene oppfordres til å etablere en felles innkjøpsavtale for å optimalisere ressursbruken og redusere kostnadene.
 • Åpning for OLA-ordningen: SDSN foreslår å gjøre studenthusene tilgjengelige for OLA-ordningen for å ytterligere fremme bruken.

Resolusjonen ble vedtatt av Ledergruppa den 07. desember 2023.