Den gode vertskommunen

Studentene ved USN er spredt ut over en rekke vertskommuner, kommuner og regioner. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge vil med denne resolusjonen gi en tydelig pekepinn på hva alle kommunene tilknyttet våre regioner kan gjøre for å styrke studentopplevelsen og tilhørigheten studentene har til kommunen og regionen de bor. Dette er studentenes prioriteringer og meninger rundt hva våre vertskommuner, som innebærer kommuner med campus og kommuner uten campus men med studenter, kan gjøre for å bli gode vertskommuner for studentene og skape gode studentregioner.

Et sted du kan bo

Det er viktig at vertskommunen er med på å legge til rette for at studenter kan bo der de studerer. Å legge til rette for at Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) kan bygge studentboliger i nær tilknytning til campus og i nærheten av kollektivknutepunkt er derfor svært viktig. Vertskommunen må legge til rette for at det stilles tomer i disse områdene til disposisjon for SSN, enten kostnadsfritt eller med redusert pris.

For vertskommunen gir nye innbyggere i form av tilflyttende studenter en økt sum i rammetilskuddet fra staten. En god avtale for både studentene og kommune er derfor incentiver som gjør at flere studenter melder flytting. I Drammen gir man 7000 kr til 2. års studenter som melder flytting, dette eller lignende incentiver burde flere vertskommuner følge etter og gjøre.

For SDSN er det viktig at eiendomsskatt på boliger ikke rammer studentene. Eiendomsskatt på studentboliger dekkes inn av økt leie for studentene. Dette fører til økt utgifter i en allerede hardt presset studentlommebok. Videre er det slik at et eventuelt overskudd hos SSN går tilbake til å styrke studentvelferden, ved å gi unntak fra eiendomsskatten bidrar altså kommunen til mer studentvelferd.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

 • Vertskommunene bør gi 7000 kr til studenter som melder flytting.
 • Vertskommunene må gi studentboliger fritak fra eiendomsskatt.
 • Nye studentboliger skal bygges på campus eller i nær tilknytning til campus eller kollektivknutepunkt.

Et sted du kan medvirke

Studenter som gruppe faller ofte mellom to stoler. En fast møteplass der studenter kan høres i aktuelle saker og løfte egne saker opp mot kommunens og fylkeskommunens politikere er derfor ekstremt viktig. Der hvor det ikke er etablert faste møteplasser, bør politiske myndigheter gå i dialog med de lokale studentdemokratiene for å få dette etablert, gjerne i form av et studentråd.

Vertskommune/region skal også utarbeide en studentmelding som rulleres jevnlig, og denne anbefales forankret godt i utvalg og kommunestyre og fylkesting. Her ber vi lokalpolitikere om å lære av hverandre ved for eksempel å se til lignende prosjekter eller råd for andre grupper med særinteresser.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

 • Det bør opprettes studentråd i alle vertskommunene.
 • Alle studiesteder skal ha en studentmelding.

Et sted med fokus på studenthelse

En god psykisk og fysisk helse er viktig for en god studenttilværelse. Studenter burde derfor ha rett til helsehjelp i den kommunen de bor, uavhengig om de er folkeregistrert der eller ikke. Det bør være god samhandling mellom Studentsamskipnaden i Sørøst -Norge og vertskommunens tjenester for å sikre et tilbud som dekker studenters behov.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

 • Studenter skal ha rett til helsehjelp i den vertskommunen de bor, uavhengig om de er folkeregistrert der eller ikke.
 • Vertskommunen skal samarbeide med SSN for å sikre at studentene får det helsetilbudet de har rett på, prinsippet om at samskipnadens tilbud skal være et supplement til det offentlige skal veie tungt i dette samarbeidet.
 • Vertskommunen skal arbeide for at det nasjonale lovverket, som i praksis sikrer at kun SiO har anledning til å ha en fastlegeordning for studenter, endres til å omfatte alle samskipnader.

Et sted du kan arbeide

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at vertskommunen skal tilby lavterskel deltidsjobber til studentene i sin kommune. Mange studenter ønsker å bidra i lokalsamfunnet de bor i.

Fremover kommer vi til å trenge flere varme hender i helse og omsorg, dette kan være studenter. Studentene skal selvfølgelig ikke utføre helseoppgaver de ikke har kompetanse til, men det å besøke eldre på institusjoner, besøke de hjemme på kaffe eller ta de med på tur kan bidra til en god livskvalitet for mange av kommunens eldre. Studenter kan lønnes for dette med en anstendig timelønn som et supplement til kommunens helse- og omsorgstilbud. En god avtale for student, kommune og den eldre. Dette behøver ikke bare å begrenses til de eldre, mange studenter har kompetanse og erfaring innen forskjellig felt som er relevante for kommunens tjenestetilbud.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

 • At vertskommunene etablerer ordninger hvor studenter kan ansettes i lavterskel deltidsstillinger i det kommunale tjenestetilbudet.

Et sted du kan ferdes grønt og billig

Svært mange studenter er avhengig av kollektivtransport for å komme seg rundt, enten det er hjem, til arbeid eller mellom campus. For USN krever dette ofte å forflytte seg på tvers av fylkesgrenser og studentene må forholde seg til flere kollektivselskap. Det er heller ikke gitt at alle disse tilbyr studentrabatt. Det å reise klimavennlig bør ikke være dyrt og vanskelig, de fylkeskommunale kollektivselskapene må legge til rette for billig og sømløs kollektivtransport. Vertskommunene må være tydelig på dette i innspill til fylkeskommunale strategiplaner for samferdsel og i møte med fylkeskommunen.

Videre er det slik at den gjennomsnittlige studenten blir eldre. Økt alder betyr nødvendigvis ikke en bedre studentøkonomi. SDSN mener derfor det er viktig at studentrabatt på kollektivtilbud skal omfatte alle studenter, ikke bare de yngste.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

 • Kollektivselskapene i Buskerud, Vestfold og Telemark skal tilby studentrabatt på alle sine avganger.
 • Studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter.

Resolusjon ble vedtatt av Semestermøte den 22. oktober 2023