Nemnd for studentsaker

Nemnd for studentsaker ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter nemnda vedtak i saker som gjelder fusk. Nemnd for studentsaker består av en leder (ekstern jurist), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

Hvorfor stille til valg til nemnd for studentsaker?

 • Spiller en viktig rolle som studentrepresentant i et bredt sammensatt utvalg
 • Få god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker
 • Viktig erfaring, attest og kunnskaper som er nyttig å ta med seg inn i studie og arbeidsliv
 • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles?

 • Du er student ved USN og er tilgjengelig for møter det kommende studieåret 
 • Du har sterk rettferdighetsfølelse, er reflektert og god til å sette deg inn i kompliserte og krevende saker
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN
 • Du har ikke tilsvarende verv i skikkethetsnemda
 • Nemnda har taushetsplikt
 • Du har forståelse for alvorlighetsgraden av de saker som behandles
 • Du er pliktoppfyllende og har stor grad av rolleforståelse

Hvordan stiller jeg til dette vervet?

 • Kandidater velges ved urnevalg i valgperioden

Våre studentrepresentanter

Mangler bilde

Ella Helena Skogly

E-post: ellahelenaskogly@gmail.com

 

Mangler bilde

David Andre solberg

E-post: davidsolberg10@hotmail.com