Skikkethetsnemnda

Sykepleiere er under skikkethetsvurdering.
Studenter på lærerutdanning, helse og omsorgsutdanning som sykepleie er underlagt skikkethetsvurdering. Skikkethetssaker avgjøres i skikkethetsnemda.Illustrasjonsfoto: USN

Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.

Dette omfatter alle studenter innenfor USNs studier i helse- og sosialfagutdanningene og i lærerutdanningene. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering og saken skal behandles i skikkethetsnemnda som da gjør en vurdering. Nemnda er satt sammen av en leder, (dekan ved fakultetet for helse- og sosialfag), fagpersoner, ansatte og to studenter av ulike kjønn. Nemnda har taushetsplikt.

Hva slags saker jobber skikkethetsnemda med?

 • Behandler saker om særskilt skikkethetsvurdering. Dette er saker hvor man er i tvil om en student er egnet til å jobbe med barn eller innen helse og omsorg. Dersom en student blir funnet uskikket kan dette medføre utestengelse fra studier under skikkethetsvurdering i inntil fem år.

Hvorfor stille til skikkethetsnemda?

 • Spiller en viktig rolle som studentrepresentant i et bredt sammensatt utvalg
 • Gir god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker
 • Viktig erfaring og ta med seg inn i studie og arbeidsliv
 • Vervet er honorert

Hvilke krav stilles?

 • Du er student på USN og går et studie underlagt skikkethetsvurdering. (helse- sosialfag eller lærerutdanning)
 • Du er tilgjengelig for møter det kommende året 
 • Du har ikke tilsvarende verv i klagenemda. 
 • Du er rettferdig og god til å sette deg inn i kompliserte og krevende saker
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN

Våre studentrepresentanter

Regine Starup

Regine Hammeren Starup, HS

E-post: regine_starup@hotmail.com

Even Haug

Even Haug

E-post: evenhaug@pm.me