• Forsiden
  • Studentvelferd og læringsmiljø

Studentvelferd og læringsmiljø

Karoline Lie og Guri Nilsen FOTO

Studentdemokratiet har vedtatt en politikk for å fremme studenters velferds- og læringsmiljø ved USN.

Arbeidet med plattformen startet høsten 2019 med workshop og debatt med tema rundt velferd og læringsmiljø. Det er også blitt innvitert innledere til å snakke om aktuelle saker. Alle innspill ble sammenfattet til et arbeidsdokument som ble sendt ut i organisasjonen til høring. Ledergruppen har laget det endelige forslaget og høstens semestermøte vedtok endelig Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform.

Studentleder Karoline og nestleder Guri er glade for at Studentdemokratiet nå har fått et solid dokument som tar for seg en stor bredde av viktige tilbud innen velferd og læringsmiljø for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Plattformen blir sentral i det videre arbeidet med å fremme studentenes interesser overfor USN, Studentsamskipnaden og vertskommunene.

Velferd

Studentdemokratiet mener at studenters psykiske helse er viktig og skal prioriteres både av USN og Studentsamskipnaden. En god studenthelse betyr at studenten mestrer sin studiehverdag og lykkes faglig, sosialt og psykisk. Det skal fokuseres på forebyggende arbeid som inkluderer alle studenter. Studentdemokratiet mener at helsetilbudet for studenter også må inneholde tilgang til helsestasjon eller helsesykepleier og legetjeneste ved alle campus.

Aktivitet er viktig for studenters psykiske og fysiske helse. Studentdemokratiet jobber derfor for at det skal være tilrettelagt for aktivt studieliv med aktiviteter og foreninger. Faglig fellesskap og arbeid med linjeforeninger og kollokviegrupper skal prioriteres. Studentdemokratiet mener at alle campus skal ha tilknyttet et studenthus der studentene kan arrangere aktiviteter og sosiale tilstelninger.

Det er viktig med gode trygge rammer for studentene. Dette inkluderer studentboliger som et billig sted å bo og gir trygghet med husvert og vaktmester. Studentdemokratiet vil fortsette arbeidet med boliggaranti for internasjonale studenter på utveksling ved USN. Disse avtalene skal ha like premisser for studentmassen ellers slik at det skapes trygge rammer for de internasjonale studentene.

Læringsmiljø

Et godt fysisk læringsmiljø er viktig for god læring og trivsel. Studentdemokratiet mener at alle bygg og lokaler tilknyttet USN skal ha et tilfredsstillende inneklima, være godt belyst og ha tilstrekkelig med stikkontakter. Campus, inludert bibliotek, skal være døgnåpent og det må legges til rette for flere leseplasser og grupperom.

USN skal være et inkluderende universitet med helsefremmende campus og campusmiljø med nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering.

Studentdemokratiet mener det må utredes med forskning og undersøkelser på alle nivåer hvorfor så mange studenter faller fra høyere utdanning. USN skal være et attraktivt universitet; prakisnært og arbeidslivsrettet.

 

Her finner du velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform i sin helhet.

 

 

 

Velferds- og læringmiljøpolitisk plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiets politikk om studentvelferd og læringsmiljø.

Plattformen ble vedtatt i semestermøte 18. oktober 2020.