• Forsiden
  • SDSN har vedtatt politikk om kunstig intelligens!

SDSN har vedtatt politikk om kunstig intelligens!

Bilde fra semestermøte

Med den stadige utviklingen av kunstig intelligens (KI) er det realistisk å tro at denne teknologien er her for å bli. For ansatte og studenter ved USN er det behov for opplæring om KI og bruk av dette. For at studentene skal kunne bruke KI på en ansvarlig måte kreves det tydelige retningslinjer fra USN om bruken av KI. Dette slik at studenter får trygge rammer i vurderingsprosesser og er klare over eventuelle konsekvenser dersom bruken av KI ikke er i tråd med eksisterende regelverk. I USNs strategi, “Strategi 2022-2026", står det at USN skal ha profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. For å oppnå dette er det essensielt å sikre at studentene utvikler kompetanse på dette feltet, et felt vi vil møte i arbeidslivet.

Vår prosess
Semestermøtet høsten 2023 vedtok at SDSN skulle utarbeide forslag til politikk om KI frem til Semestermøtet våren 2024. Ledergruppa vedtok å opprette en arbeidsgruppe som skulle utvikle et helhetlig dokument om KI som skulle vedtas på semestermøte 2. I januar 2024 etablerte SDSN Arbeidsgruppen for kunstig intelligens, med formål om å utvikle relevant politikk på området. Arbeidsgruppen har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til KI. Resultatet av arbeidsgruppen sitt arbeid ble et godt utarbeidet dokument som ble behandlet og vedtatt av Semestermøtet våren 2024.

Organisatorisk nestleder som har ledet arbeidsgruppen vil takke for tilliten fra både Ledergruppa, engasjementet til studentene involvert og for at Semestermøtet ønsket å sette denne tematikken på dagsorden. Hun sier følgende:

“Bruken av Kunstig Intelligens er en trend som også angår studentene ved USN. Derfor ble det viktig for oss å være tidlig på med tydelig studentpolitikk på hva vi som studenter forventer av USN når det kommer til Kunstig Intelligens. Opplæring, retningslinjer, og læringsutbytte er sentrale momenter for studentenes bruk. Vi har til nå opplevd at studentene er positive til retningslinjer på dette området og jeg kan med sikkerhet si at mange er spente på utviklingen av KI som verktøy fremover. Hvordan dette utvikler seg vil bare tiden vise, men for nå er jeg glad for at vi i SDSN har fått denne politikken på plass.”

 

Opplæring og grunnleggende forståelse står sentralt

I sammenheng med verktøy basert på KI er det viktig at opplæring, retningslinjer og ikke minst studentenes læringsutbytte står sentralt i bruken og forståelsen av kunstig intelligens ved USN. KI har potensiale til å være en verdifull støttespiller i studieløpet og studentens kunnskapsutvikling, forutsatt at det brukes på riktig måte. For studenter er det viktig å kunne bruke KI på en måte som styrker læringsprosessen, uten å erstatte viktigheten av læring i samspill med medstudenter og ansatte.

Ved å tilby opplæring i KI for ansatte og studenter vil USN kunne sikre en felles forståelse av hva KI er, hvordan det fungerer, og hvordan man kan bruke det som et verktøy i skrive- og læringsprosesser. En slik opplæring kan tilbys som del av forelesning, gjennom arrangementer eller annen kursing. På denne måten kan USN sikre at KI blir en ressurs. Det bør derfor etableres en digital ressurs om bruk av KI som er lett tilgjengelig for studentene og kan fungere som et dekkende læringsopplegg for å sikre grunnkompetanse om kunstig intelligens. 

 

Fusk og deteksjonsverktøy
For å hindre at studenter fusker ubevisst er det nødvendig å sikre at studentene har tydelige og klare retningslinjer om hva som oppfattes som fusk og riktig bruk av kildehenvisning ved bruk av KI ved innleveringer og eksamener.

Integritet, ærlighet og rettferdighet står sentralt i studentenes akademiske arbeid. Det er viktig at ingen studenter blir urettmessig anklaget eller straffet for bruk av kunstig KI når dette er brukt som verktøy. For å oppsummere punktene våre på fusk:

  • Deteksjonsverktøy må slette tekster studenter laster opp i systemet, slik at studentenes arbeid ikke blir lagret og potensielt flagget som plagiat ved innlevering.
  • Universitet i Sørøst-Norge skal utarbeide materiell om hva som regnes som rett og gal bruk av verktøy basert på kunstig intelligens.
  • Deteksjonsverktøy ved Universitetet i Sørøst-Norge skal ha høy grad av nøyaktighet før disse kan brukes.
  • Sannsynlighetsovervektprinsippet skal veie tungt i alle fuskesaker, også når det kommer til bruk av KI.

 

Forskning og KI ved USN og akademia
KI vil i fremtiden være en betydelig ressurs innenfor forskning. KI-verktøy er svært gode på mønstergjenkjenning, som er sentralt i forskning innenfor en rekke fagfelt. Statistiske analyser, signalanalyse og -tolkning, kvantitative innholdsanalyser, medisinsk bildediagnostikk og stordataanalyser er bare noen spesifikke felt der KI kan og vil være en svært nyttig ressurs.
SDSN mener derfor at USN må sikre studentmedvirkning i arbeidet med utvikling og implementering av KI ved USN, slik at studentene også tilegner seg denne kompetansen og forståelse av dette verktøyet. Fagfeltene ved USN må utvikle kunnskap om bruken av KI innenfor sine respektive områder og USN som samfunnsaktør må ta ansvar for utvikling og formidling av kunnskap om KI.

Påtroppende politisk nestleder sier følgende om prosjektet:

"Arbeidet har vært spennende og lærerikt, og jeg gleder meg til å jobbe videre med KI-problematikk det neste året. Dokumentet viser at det er behov for tydelige rammer og opplæring ved USN, og jeg ser frem til videre samarbeid med USN for å sikre gode og fremtidsrettede utdanninger.”

 

Les hele det politiske dokumentet om kunstig intelligens her:

https://www.sdsn.no/vi-mener/politisk-dokument-om-kunstig-intelligens-ved-usn/

Les hele det politiske dokumentet om kunstig intelligens her:

https://www.sdsn.no/vi-mener/politisk-dokument-om-kunstig-intelligens-ved-usn/