Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å administrere, forberede og gjennomføre valget av representanter til USN-styret.

Om valgstyret

Valgstyret oppnevnes av rektor og skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere ansatte ved USN og to studenter. Valgstyret skal administrere, forberede og gjennomføre valget av styrerepresentanter, herunder sørge for at det er nok kandidater. Studentdemokratiet har ansvar for at det stiller tilstrekkelig antall studentkandidater.

Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon, både på norsk og engelsk.  Opptelling av stemmer ledes av valgstyret. Valgresultatene føres i en valgprotokoll.

Funksjonstiden for studentene er 1. juni til 31. mai påfølgende år, mens de ansatte velges for fire år.  Dersom et medlem av valgstyret er foreslått til valget, trer vedkommende ut av valgstyret, og rektor oppnevner et nytt medlem.

Hvorfor stille til valgstyret

  • Du spiller en viktig rolle som studentrepresentant
  • Du får god kunnskap om organisering av valg
  • Du får erfaringer du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv 

Hvilke krav stilles til vervet

  • Du er student ved USN
  • Du liker struktur og ønsker mer kunnskap om organisasjon
  • Du er tilgjengelig for møter det kommende året
  • Du er ikke kandidat til USN-styret

 

Våre studentrepresentanter 2023-2024

Det er to ledige verv som studentrepresentant i valgstyret for 2023-2024.