Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har ansvar for utvikling og kvalitetssikring.

Om fakultetsstyrene

1. januar 2023 innfører Universitetet i Sørøst-Norge fakultetsstyrer. Fakultetsstyret skal ha et faglig og fagstrategisk fokus. Fakultetsstyrene vil kunne styrke både arbeidslivsintegrering og entreprenørskap, som er to hovedelementer i USN strategi. 

Fakultetsstyrene skal blant annet fastsette:

 • overordnede mål, resultatkrav og strategier for fakultetet
 • langtidsplaner innenfor forskning og utdanning
 • årsplan og budsjett
 • strategiske bemanningsplaner
 • intern organisering innenfor rammer vedtatt av universitetsstyret

Fakultetsstyret har ansvaret for å behandle:

 • regnskap, tertialrapporter og årsrapport
 • fakultetets innstilling til studieporteføljen for kommende studieår
 • handlingsplaner ved periodisk evaluering av studietilbud på gradsnivå
 • fakultetets kvalitetsrapport
 • søknad til universitetsstyret om utredningstillatelser for nye gradsgivende studier

Blant de andre oppgavene er:

 • tilsetting av instituttledere og instituttnestledere
 • oppnevning av medlemmer til fakultetets ph.d.-utvalg, samt innstillingsutvalg ved tilsetting av instituttledere
 • å fatte vedtak om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning som følge av vitenskapelig uredelighet

Fakultetsstyrene ved Universitetet i Sørøst-Norge er sammensatt av: 

 • dekan (styreleder) 
 • fire ansattrepresentanter valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling
 • en ansattrepresentant valgt blant gruppen teknisk og administrativt ansatte
 • to studentrepresentanter
 • tre ekstene styremedlemmer, hvorav én fra UH-sektoren

Det skal velges to studentrepresentanter til hvert fakultetstyre; en kvinne og en mann, samt vara. 

Studentrepresentanter i fakultetsstyre sitter automatisk som medlem av komité for studentrådsledere i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Komiteen har møte i demokratitida hver 2. onsdag i måneden. 

Kjekt å vite:

 • Det er ennå ikke bestemt hvor ofte fakultetsstyrene skal ha møter. 
 • Du må påberegne noe tid til lesing av saksdokumenter og forberedelse til møtene.
 • Vervet er honorert.

Hvorfor bør du stille til fakultetsstyret?

 • Muligheten til å delta i beslutningsprosesser på fakultetsnivå
 • Spille en viktig rolle i universitetets hverdag og fremtid
 • Viktig erfaring og kunnskap og ta med seg videre i studier og arbeidsliv
 • Muligheten til å utvide nettverket

Hvilke krav stilles til vervet?

 • Du er student på USN på det aktuelle fakultetet og har betalt semesteravgift
 • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter
 • Du er tilgjengelig for møter gjennom året og kan sette av mye forberedelsestid
 • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser
 • Du har et studieforhold som dekker den aktuelle funksjonsperioden 1. januar 2023 - 30. juni 2024.
 • Du behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.