Økonomireglement i SDSN

§ 1 - Innledning

(1)    Økonomireglementet gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i Studentdemokratiet under utøvelsen av sitt virke i organisasjonen.
(2)    Økonomireglementet skal leses av samtlige tillitsvalgte i organisasjonen.

§ 2 - Ansvarsforhold

(1)    Parlamentsforsamlingen har det overordnede ansvaret for disponeringen av Studentdemokratiets økonomiske midler innenfor totalrammen av vedtatt budsjett.
(2)    Sekretariatslederen har budsjettdisponeringsmyndighet for Studentdemokratiets budenhet ved Høgskolen, kontrollfunksjon for oppfølging av budsjett og budsjettramme, og skal sørge for at det er samsvar mellom budsjett og regnskap.
(3)    Studentleder er ansvarlig og attesterer på alle anvisinger.
(4)    Hver tredje måned skal det sendes ut økonomirapport til Arbeidsutvalget og Parlamentsforsamlingen, og oftere ved behov.  
(5)    Hvert halvår skal det legges frem et halvårsregnskap med forslag til revidert budsjett.
(6)    Etter endt regnskapsår presenterer Arbeidsutvalget årsregnskap til Parlamentsforsamlingen.
(7)    Arbeidsutvalget skal informerer Parlamentsforsamlingen om eventuelle avvik i forhold til budsjett.
 

§ 3 - Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån

(1)    Avtaler om lån av penger skal ikke inngås av personer på vegne av Studentdemokratiet.
(2)    Studentdemokratiet baserer sin drift på det årlige driftstilskuddet fra Høgskolen og eventuelle andre støtteordninger. Dette skal fordeles i budsjettet.
(3)    Tillitspersoner i Studentdemokratiet kan ikke inngå kommersielle avtaler som fratar organisasjonens rett til å kunne samarbeide med andre aktører.
(4)    Dersom Studentdemokratiet mottar økonomisk støtte til arrangementer skal midlene kun brukes til å dekke kostnader forbundet med arrangementet.
(5)    Gaver til enkeltindivider skal være av en symbolsk art og med en sterkt begrenset kostnad.
(6)    Bevertning som dekkes av Studentdemokratiet er begrenset til enkle måltider med moderat kostnad.
 

§ 4 - Behandling av økonomiske saker

(1)    Refusjon av utgifter skal avtales med ansvarlig på forhånd.  
(2)    Refusjonskrav fremsatt uten tilfredsstillende dokumentasjon skal alltid avvises.
(3)    Studentdemokratiets midler kan ikke under noen omstendigheter brukes til:
⦁    Private utgifter
⦁    Private lån
⦁    Tiltak som ikke er vedtatt
⦁    Økonomisk støtte til andre foreninger eller tiltak som ikke har direkte tilknytning til Studentdemokratiets arbeid

(4)    Dersom representanter i Studentdemokratiet opplever press, hvor det gjøres forsøk på å påvirke avgjørelser i økonomisaker, vil kunne medføre at saken avvises.  
 

§ 5 - Reisegodtgjørelse  

(1)    Reisegodtgjørelse gjelder for samtlige som representerer Studentdemokratiet, samt for administrativt ansatte i Studentdemokratiet.  
(2)    Reiser skal foretas på billigst og mest hensiktsmessig måte.
(3)    Kjøregodtgjørelse refunderes etter statens satser ved bruk av egen bil. Passasjertillegg refunderes etter satsene i statens reiseregulativ. Kjøregodtgjørelse over 3,80kr per km er skattepliktig.
(4)    Taxi skal ikke brukes med mindre det er godkjent på forhånd.
(5)    Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis. Sekretariatet kan bestille og betale reiser for tillitsvalgte etter godkjennelse.
(6)    Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til Sekretariatet snarest, og senest én måned etter at reisen er avsluttet.  
(7)    Reiseutgiftene skal dokumenteres med kvitteringer dersom utgifter skal refunderes.  

§ 6 - Kostgodtgjørelse

(1)    For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter statens satser.
(2)    Kostgodtgjørelse utbetales ikke i tillegg til bevertning.

§ 7 - Driftsstøtte til Campusstyrene og Studentrådene

(1)    Organisatorisk ansvarlig i Campusstyret skal sette opp et budsjett over Campusstyrets midler.
(2)    Organisatorisk ansvarlig i Campusstyret plikter å påse at vedtatt budsjett følges
(3)    Hver tredje måned skal Campusstyret orienteres om status på budsjett.  
(4)    Hvert halvår skal det legges frem et halvårsregnskap med forslag til revidert budsjett.
(5)    Driftsstøtten skal kun brukes til kjøp av varer og tjenester som er direkte knyttet til driften av Studentrådene og Campusstyret.
(6)    Driftsstøtten kan ikke brukes til private utgifter, private lån, inngåelse av avtaler som er i strid med Studentdemokratiets styringsdokumenter og tiltak som ikke er vedtatt.