Varslingsrutiner for SDSN

SDSN skal være en trygg organisasjon hvor det skal være trygge rammer for tillitsvalgte, deltakere og ansatte ved alle aktiviteter og arrangementer. Organisasjonen skal arbeide for at uønsket adferd ikke finer sted. Dette dokumentet supplerer de etiske retningslinjene punkt 5, og gir retningslinjer for mottak av varsler.


SDSN er ikke et straffeorgan, vi kan rådføre hvor man kan ta kontakt å få den hjelpen man har behov for. SDSN er også vanlig studenter, og har ikke kompetansen til å bistå den berørte.

Konfidensialitet og habilitet er grunnleggende prinsipper for hvordan SSDN skal håndtere varsling i organisasjonen.

1. Definisjoner og omfang

Disse retningslinjene gjelder ved brudd på etiske retningslinjer i SDSN.

2. Rutiner for den som mottar varsling

 1. Finn et skjermet og rolig sted å ha samtalen. Lytt nøye og bekreft det du har hørt og opptre rolig.
 2. Etter du har hørt på personen, gi råd om hvem de bør kontakte om situasjonen. Dette kan f.eks. være Studentombudet, Si Ifra-knappen, SSN helse eller USNs beredskapstelefon.
 3. Hvis det er straffesaker så kan personen velge å anmelde. I dette tilfellet har SDSN ikke lenger handlingsrom i saken.

3. For tillitsvalgte under semestermøte

 1. Finn et skjermet og rolig sted å ha samtalen. Lytt nøye og bekreft det du har hørt og opptre rolig.
 2. Kartlegg hva som har skjedd, hvem det gjelder og når det har skjedd. Hvis det er straffesak så kan personen velge å anmelde. Så lenge det er brudd på den norske lov har ikke SDSN handlingsrom i saken.
 3. Ta umiddelbar kontakt med de andre tillitsvalgte, og snakk med de om situasjonen for å finne best mulig løsning.
 4. Tillitsvalgte velger en til å snakke med den anklagede for å høre begge sider av saken.
 5. Tillitsvalgte basert på hva den berørte og den anklagde har sagt bestemmer eventuelle sanksjoner. Disse kan være advarsel, alkoholforbud og bortvisning fra semestermøte.

4. Konsekvenser ved brudd på etiske retningslinjer på semestermøte

Brudd på etiske retningslinjer kan medføre sanksjoner mot den eller de skyldige, avhengig av alvorlighetsgrad. De tillitsvalgte ved semestermøte og kontrollkomiteen, vil vurdere alvorligheten av eventuelle brudd og fatte vedtak om sanksjoner som står til bruddets alvorlighetsgrad.

 1. Skriftlig advarsel: Ved mindre alvorlige brudd på SDSNs retningslinjer kan det forelegges en skriftlig advarsel til anklagde.
 2. Alkoholforbud: Frata deltakeren/deltakere muligheten til å drikke alkohol på semestermøte. Dette gjelder dersom andre deltakere opplever utilbørlig press rundt alkohol. Dersom dette ikke blir overholdt kan ytterligere konsekvenser tilkomme.
 3. Bortvisning: Deltakere som bryter SDSNs retningslinjer på semestermøte kan bli sendt hjem. Personen vil da bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til deltakelse og reise.

Vedtaket om bortvisning kan ankes til ledergruppen innen 24 timer. Denne saken vil da håndteres på neste ledergruppemøte. Man vil da fortsatt bli bortvist, men man vil ikke bli holdt økonomisk ansvarlig før et eventuelt vedtak om dette i ledergruppen. Hvis du ønsker å anke en sak, så sender du e-post til arbeidsutvalget om dette.

Varslingsrutiner ble vedtatt av semestermøtet 27.03.2022.