Taushetserklæring

Som tillitsvalgt skal du skrive under på en taushetserklæring. Det er viktig at alle tillitsvalgte leser taushetserklæringen nøye og forholde seg til den i sitt arbeid.

(In English below) 

Les nøye gjennom taushetserklæringen og bruk deretter lenken under til registrere at den er lest og godkjent.

 

Taushetserklæring for tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

Jeg erklærer å ha gjort meg kjent med at jeg som student ved Universitetet i Sørøst-Norge er underlagt taushetsplikt i medhold av universitets- og høyskoleloven § 4-6. Det følger av denne bestemmelsen at:

«En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde».

Jeg bekrefter videre at jeg er kjent med vilkårene i Forvaltningslovens § 13 – 13f om taushetsplikt i offentlig forvaltning:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold»

Taushetserklæringen gjelder både ved deltagelse i ulike verv innenfor Studentdemokratiet, som medlem av USNs kollegiale organer (styrer/råd/utvalg/nemnder mm), og ellers i studiesituasjoner hvor jeg får kjennskap til opplysninger som er underlagt taushetsplikten.

Jeg forstår at jeg i mitt arbeid vil få eller vil kunne få tilgang til opplysninger som er taushetsbelagt og at jeg plikter å sette meg inn i relevante lovbestemmelser og instrukser som regulerer behandling av informasjonen. Jeg vil ikke gi taushetsbelagt informasjon til uvedkommende og vil sørge for at informasjonen jeg får tilgang til blir beskyttet. Og jeg er klar over at taushetsplikten er evigvarende, og at brudd på denne kan medføre midlertidig utestengelse etter universitet- og høgskoleloven § 4-8 (2), og personlig straffeforfølgning i medhold av straffeloven.

 

Når du har lest gjennom taushetserklæringen, bruker du nettskjema under til å registrere at du har lest og godkjenner den. Det er ett skjema for kulltillitsvalgte og ett for sentralt tillitsvalgte:

Nettskjema for studentillitsvalgte i kullene i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Nettskjema for sentralt tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

 

 

***

 

Duty of Confidentiality 

As a student representative you have a duty of confidentiality and you have to sign a declaration of confidentiality. You will find the declaration below. Read carefully through it and then sign it by using the link below. 

 

Declaration of Confidentiality for elected representatives of  the Student Democracy at USN

I hereby declare that, as a student at the University of South-Eastern Norway, I am fully aware of my duty of confidentiality pursuant to section 4-6 of the Act relating to Universities and University Colleges. In consequence of this provision:

«Any student who, in connection with studies, gains information about private individuals is under the obligation of confidence in accordance with the regulations applicable for personnel acting within the context of the duties of the person concerned».

I confirm that I am aware of the terms stipulated by the Norwegian Public Administration Act, section 13 – 13f, relating to confidentiality in public administration: 

«Any person who conducts services or tasks for an administrative body is under obligation to prevent others from gaining access to information about another person gained in connection with services or tasks»

This Declaration of Confidentiality applies to participation in various duties conducted by Student Democracy as a member of USN’s  academic bodies, i.e. board, council, committee, and in connection with academic studies, where information is divulged that is subject to the obligation of confidentiality.

I understand that in the course of my work I will acquire or gain access to information that is subject to a non-disclosure agreement, and that my duty is to keep myself informed about all relevant statutory provisions and instructions that regulate the processing of information. I will not divulge any confidential information to other recipients and will ensure that all information I gain access to will be protected. I agree and acknowledge that this duty of confidentiality is perpetual and cannot be assigned, amended or modified except by written agreement of the parties. Any breach of such agreement may lead to temporary suspension of my duties in accordance with Sec. 4-8 (2) of the Act relating to Universities and University Colleges, in addition to criminal prosecution pursuant to the Criminal Code.

 

Sign the declaration here:

Declaration of confidentiality for student represenatives of the Student Democracy in South-Eastern Norway