Studiepoenggivende emne for kulltillitsvalgte

Alle kulltillitsvalgte ved Universitetet i Sørøst-Norge får tilbud om å ta et studiepoenggivende emne som er tilknyttet rollen som kulltillitsvalgt. Emnet gir en innføring i USN som organisasjon og organisasjonsarbeid.

Emnet heter Organisasjonsarbeid for kulltillitsvalgte (OFK1000), gir 7,5 studiepoeng og tilbys på norsk. Gjennom emnet vil du blant annet få kunnskap om organisasjoners grunnleggende prosesser, USNs kvalitetssystem og rollen som tillitsvalgt. Bevissthet rundt egen kommunikasjon og forståelse for egen rolle er også sentralt. For å kunne melde deg opp til OFK1000 må du være tatt opp på et av USN sine studieprogram og du må inneha et verv som kulltillitsvalgt. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal du:

Kunnskap

 • Ha oversikt over universitetet som organisasjon og Studentdemokratiets rolle
 • Ha oversikt over universitetets kvalitetssystem og programutvalgenes rolle i studieprogrammene
 • Ha innsikt i ulike roller i universitetet, ulike utvalgs funksjon og egen tillitsvalgtrolle i den forbindelse
 • Ha kunnskap om organisasjonsarbeid og organisasjoners grunnleggende prosesser
 • Ha kunnskap om møteledelse, møtekultur og presentasjonsteknikk
 • Ha kunnskap om studentenes rettigheter og plikter, medbestemmelse og tjenestevei
 • Ha kunnskap om etiske retningslinjer i fortrolige samtaler og mellommenneskelig kommunikasjon

Ferdigheter

 • Kunne håndtere utfordrende studentsaker
 • Kunne argumentere for et standpunkt man er uenig i
 • Kunne gjennomføre en muntlig presentasjon og videreformidle informasjon
 • Kunne veilede sine medstudenter i spørsmål angående studiehverdagen
 • Kunne delta i programutvalg og stille relevante spørsmål angående videreutvikling av et studieprogram
 • Kunne planlegge og gjennomføre et godt møte

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over egen rolle på de ulike arenaene der de deltar
 • Kunne delta i ulike råd og utvalg og universitetets styringsorganer på en etisk forsvarlig måte
 • Kunne utøve samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon i utfordrende situasjoner

Læringsaktiviteter

Studietilbudet er delt inn i fire moduler og er nettbasert. Gjennom læringsplattformen Canvas vil studentene få tilrettelagte læringsressurser gjennom tekst og bilder, individuelt- og gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Forventet arbeidsomfang er 200 timer i et emne på 7,5 studiepoeng. I dette emnet vil du som kulltillitsvalgt få uttelling for det arbeidet du gjør som kulltillitsvalgt i et omfang på 50 timer. Arbeidet knyttet til de 50 timene skal dokumenteres gjennom deltakelse på studentrådsmøter. Det vil si at forventet arbeidsomfang i emnet for øvrig er 150 timer inkludert lesing av pensum og andre læringsressurser, gruppearbeid, skriving av individuelle og gruppebaserte oppgaver og eksamen.

Arbeidskrav 

Hver av de fire modulene i emnet har obligatoriske arbeidskrav som består av: 

1) Individuell innlevering av oppgave hvor studentene innen fastsatt frist besvarer et kunnskapsspørsmål relatert til modulens teoretiske grunnlag og læringsressurser. Omfang: mellom 200 og 250 ord.

2) Personlig deltakelse på studentrådsmøter. 

3) Innlevering av refleksjonsnotat i gruppe hvor gruppene innen fastsatt frist drøfter en praktisk case fra studiesituasjonen relatert til modulens teori og læringsressurser. Dette gjelder modul 1, 3 og 4. Omfang: mellom 400-450 ord. Gruppene skal være sammensatt av inntil 5 studenter med utgangspunkt i det campus de studerer ved. Kort tilbakemelding på refleksjonsnotatet gis til gruppa.

4) Individuell innlevering av et refleksjonsnotat hvor studentene innen fastsatt frist drøfter en praktisk case fra studiesituasjonen relatert til modulens teori og læringsressurser. Dette gjelder modul 2. Omfang: 400-450 ord.

NB! Utvalgte refleksjonsnotater fra modul 3 og 4 gjøres tilgjengelige for alle studentene på hovedsiden til emnet i Canvas slik at de kan lære av hverandre. 

Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

1) Den individuelle oppgaven og refleksjonsnotatet i hver modul må være godkjent før studentene kan delta på avsluttende eksamen. 

2) For å få godkjent emnet må de tillitsvalgte studentene delta på minst 70 % av studentrådsmøtene. Dette gjelder også de varatillitsvalgte. Studentrådsmøtene avholdet første onsdagen i hver måned og utgjør som regel tre møter i høstsemesteret og fem møter i vårsemesteret. Det er studentrådsleders ansvar å registrere og vurdere om den enkelte kulltillitsvalgte har deltatt tilstrekkelig til å få godkjent emnet og delta på avsluttende eksamen. 

3) Det anmodes om at studentrådsleder legger til rette for at de tillitsvalgte skal kunne delta på studentrådsmøtene digitalt. 

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen i grupper på inntil 5 studenter, varighet 48 timer. Teller 100% av karakteren. Hjemmeeksamen tar utgangspunkt i tidligere refleksjonsnotater og består av refleksjonsnotat på mellom 3000 og 3500 ord.

Det gis bestått/ ikke bestått.

Alle hjelpemidler til eksamen.

Litteratur

Bok:

 • Johansen, Olav (2017): Om å påvirke. Fagbokforlaget.

Kompendium:

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019): Hvordan organisasjoner fungerer. Fabokforlaget. Kapittel 3. 

 • Kaufmann & Kaufmann (2019): Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. Kapittel 2, 10 og 13. 

 • Levin, Morten og Rolfsen, Monica (2015): Arbeid i team: læring og utvikling i team. Kapittel 7, 8 og 9.

 • Lingås, Lars Gunnar (2013): Etikk i veiledning og veiledning i etikk. Side: 54-64

 • Pease, Allan og Barbara (2014): Kroppsspråk. Kapittel 11. De 13 vanligste gestene og kombinasjonene vi møter i dagliglivet. Cappelen Damm

I tillegg vil det foreligge relevante tekster og læringsressurser, ulike strategidokumenter, USN og en oversikt over kvalitetssystemet, USN.

Emnekode: OFK1000

Studiepoeng: 7,5

Frist for oppmelding: 1. november 

Oppmelding: i studentweb

Undervisningssted: nettbasert 

Undervisningsspråk: norsk