Studiepoenggivende emne for kulltillitsvalgte

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr alle kulltillitsvalgte et studiepoenggivende emne.


Organisasjonsarbeid for kulltillitsvalgte med emnekode OFK1000 gir 7,5 studiepoeng. Emnet gir en innføring i universitetet som organisasjon og organisasjonsarbeid. Du vil få kunnskap om kvalitetssikringssystemet og rollen som tillitsvalgt. Bevissthet rundt egen kommunikasjon og forståelse for egen rolle er sentralt. Emnet tilbys på norsk.

Det er krav om opptak på et av USN sine studieprogram og du må inneha et verv som kulltillitsvalgt for å kunne melde deg opp til OFK1000.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal du:

Kunnskap

 • Ha oversikt over universitetet som organisasjon og Studentdemokratiets rolle
 • Ha oversikt over universitetets kvalitetssystem og programutvalgenes rolle i studieprogrammene
 • Ha innsikt i ulike roller i universitetet, ulike utvalgs funksjon og egen tillitsvalgtrolle i den forbindelse
 • Ha kunnskap om organisasjonsarbeid og organisasjoners grunnleggende prosesser
 • Ha kunnskap om møteledelse, møtekultur og presentasjonsteknikk
 • Ha kunnskap om studentenes rettigheter og plikter, medbestemmelse og tjenestevei
 • Ha kunnskap om etiske retningslinjer i fortrolige samtaler og mellommenneskelig kommunikasjon

Ferdigheter

 • Kunne håndtere utfordrende studentsaker
 • Kunne argumentere for et standpunkt man er uenig i
 • Kunne gjennomføre en muntlig presentasjon og videreformidle informasjon
 • Kunne veilede sine medstudenter i spørsmål angående studiehverdagen
 • Kunne delta i programutvalg og stille relevante spørsmål angående videreutvikling av et studieprogram
 • Kunne planlegge og gjennomføre et godt møte

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere over egen rolle på ulike arenaene der de deltar
 • Kunne delta i ulike råd og utvalg og høgskolens styringsorganer på en etisk forsvarlig måte
 • Kunne utøve samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon i utfordrende situasjoner

Læringsaktiviteter

Studietilbudet er delt inn i fire moduler og er nettbaserte. Gjennom læringsplattformen Canvas vil studentene få tilrettelagte læringsressurser gjennom tekst og bilder, individuelt- og gruppearbeid, veiledning og selvstudium. Forventet arbeidsomfang er 200 timer i et emne på 7,5 studiepoeng. I dette emnet vil du som kulltillitsvalgt få uttelling for det arbeidet  du gjør som kulltillitsvalgt i et omfang på 50 timer. Det vil si at forventet arbeidsomfang er 150 timer inkludert lesing av pensum og andre læringsressurser, gruppearbeid, skriving av individuelle og gruppebaserte oppgaver og eksamen.

Deltagelse og obligatoriske arbeidskrav

For å få godkjent emnet må de tillitsvalgte studentene delta på minst 75% av studentrådsmøtene og de varatillitsvalgte må delta minst 50% av studentrådsmøtene. Det er studentrådsleders  ansvar å registere og vurdere om den enkelte kulltillitsvalgte har deltatt tilstrekkelig til å få godkjent emnet og delta på avsluttende eksamen.

Hver av de fire modulene i emnet har to obligatoriske arbeidskrav som består av: 

1) Individuell innlevering av oppgave hvor studentene innen fastsatt frist besvarer et kunnskapsspørsmål relatert til modulens teoretiske grunnlag og læringsressurser. Omfang: mellom 200 og 250 ord.

2) Innlevering av refleksjonsnotat i gruppe hvor gruppene innen fastsatt frist drøfter praktisk case fra studiesituasjonen relatert til modulens teori og læringsressurser. Dette gjelder modul 1, 3 og 4. Omfang: mellom 400-450 ord. Gruppene skal være sammensatt av inntil 5 studenter med utgangspunkt i det campus de studerer ved.

3) Individuell innlevering av et refleksjonsnotat hvor studentene innen fastsatt frist drøfter en praktisk case fra studiesituasjonen relatert til modulens teori og læringsressurser. Dette gjelder modul 2. Omfang: 300-350 ord.

NB! Både den individuelle oppgaven og refleksjonsnotatet i hver modul må være godkjent før avsluttende eksamen. Kort tilbakemelding på refleksjonsnotatet gis tilgruppa.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen i grupper på inntil 5 studenter, varighet 48 timer. Teller 100% av karakteren. Hjemmeeksamen tar utgangspunkt i tidligere refleksjonsnotater og består av refleksjonsnotat på mellom 3000 og 3500 ord.

Det gis bestått/ ikke bestått.

Alle hjelpemidler til eksamen.

Litteratur

Bok:

 • Johansen, Olav (2017): Om å påvirke. Fagbokforlaget.

Kompendium:

 • Bolman, Lee G. og Deal, Terrence E. (2017): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Del I. Gyldendal Akademisk.

 • Busch, Tor og Vanebo, Jan Ole (2010): Organisasjon og organisering. Kapittel 9, Relasjoner.

 • Levin, Morten og Rolfsen, Monica (2015): Arbeid i team: læring og utvikling i team. Kapittel 7, 8 og 9.

 • Lingås, Lars Gunnar (2013): Etikk i veiledning og veiledning i etikk. Side: 54-64

 • Pease, Allan og Barbara (2014): Kroppsspråk. Kapittel 11. De 13 vanligste gestene og kombinasjonene vi møter i dagliglivet. Cappelen Damm

I tillegg vil det foreligge relevante tekster og læringsressurser, ulike strategidokumenter, USN og en oversikt over kvalitetssystemet, USN.

Emnekode: OFK1000

Studiepoeng: 7,5

Frist for oppmelding: 1. november. 

Oppmelding skjer i studentweb.